ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
50%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5-22
50%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา224
100%
22:1
รวมทั้งสิ้น224
100%
22:1