ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1235
23%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 22-2
9%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3279
41%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4235
23%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-11
5%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา81422
100%
54:1
รวมทั้งสิ้น81422
100%
54:1