ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2213
30%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
10%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
10%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5123
30%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112
20%
12:1
ระดับประถมศึกษา6410
100%
52:1
รวมทั้งสิ้น6410
100%
52:1