ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
41%
111:1
อนุบาล 310616
59%
116:1
ระดับปฐมวัย161127
22%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 27714
21%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 38210
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 47714
21%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 57512
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6426
9%
16:1
ระดับประถมศึกษา392867
54%
611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1246
20%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210414
47%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38210
33%
110:1
มัธยมศีกษาตอนต้น201030
24%
310:1
รวมทั้งสิ้น7549124
100%
1111:1