ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1145
24%
15:1
อนุบาล 26814
67%
114:1
อนุบาล 32-2
10%
12:1
ระดับปฐมวัย91221
21%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 16-6
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 29211
24%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3347
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4426
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6268
17%
18:1
ระดับประถมศึกษา291746
46%
68:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15510
30%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 281018
55%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3325
15%
15:1
มัธยมศีกษาตอนต้น161733
33%
311:1
รวมทั้งสิ้น5446100
100%
128:1