ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2257
50%
17:1
อนุบาล 3437
50%
17:1
ระดับปฐมวัย6814
29%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
23%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-33
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
26%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
17%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347
20%
17:1
ระดับประถมศึกษา171835
71%
66:1
รวมทั้งสิ้น232649
100%
86:1