สพป.น่าน.๑. อำเภอ ������������������������������������������������������������������������


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
รวมทั้งสิ้น---
100%
--