สพป.น่าน.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 192110202
6%
1811:1
อนุบาล 26836471,330
42%
12411:1
อนุบาล 38797771,656
52%
13612:1
ระดับปฐมวัย1,6541,5343,188
18%
27811:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,0249401,964
16%
16812:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,0681,0142,082
16%
17112:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,1401,0932,233
18%
17912:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,1389972,135
17%
16613:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,0481,0262,074
16%
18311:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,1581,0002,158
17%
17912:1
ระดับประถมศึกษา6,5766,07012,646
73%
1,04612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1274257531
36%
3814:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2261250511
34%
3813:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3228217445
30%
3812:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7637241,487
9%
11413:1
รวมทั้งสิ้น8,9938,32817,321
100%
1,43812:1