จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1435--49
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1พุทธ1435--49
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1อิสลาม-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1คริสต์-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด245842-124
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1พุทธ245842-124
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1อิสลาม-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1คริสต์-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด-14--14
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1พุทธ-14--14
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1อิสลาม-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1คริสต์-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด214633-100
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1พุทธ214633-100
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1อิสลาม-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1คริสต์-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พุทธ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อิสลาม-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1คริสต์-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1647--63
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1พุทธ1647--63
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1อิสลาม-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1คริสต์-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด276730-124
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1พุทธ276729-123
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1อิสลาม-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1คริสต์--1-1
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด2174--95
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1พุทธ2074--94
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1อิสลาม-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1คริสต์1---1
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด639--45
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1พุทธ639--45
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1อิสลาม-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1คริสต์-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด715--22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พุทธ715--22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อิสลาม-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1คริสต์-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด832--40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พุทธ832--40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อิสลาม-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1คริสต์-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3851,360--1,745
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1พุทธ3851,356--1,741
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1อิสลาม-3--3
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1คริสต์-1--1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3281,217--1,545
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1พุทธ3271,215--1,542
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1อิสลาม-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1คริสต์12--3
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ซิกส์-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-10--10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ-5--5
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์-5--5
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-2--2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ-2--2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด288441-153
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2พุทธ288240-150
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2คริสต์-21-3
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1856--74
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2พุทธ1850--68
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2อิสลาม-3--3
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2คริสต์-3--3
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด93218-59
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2พุทธ93218-59
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2คริสต์-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด929--38
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2พุทธ927--36
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2อิสลาม-1--1
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2คริสต์-1--1
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด226425-111
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2พุทธ226425-111
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2คริสต์-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด634--40
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2พุทธ634--40
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2คริสต์-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1036--46
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2พุทธ1036--46
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2คริสต์-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-3--3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ-3--3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1946--65
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2พุทธ1946--65
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2อิสลาม-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2คริสต์-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ซิกส์-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด1849--67
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3พุทธ1646--62
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3อิสลาม-1--1
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3คริสต์22--4
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ซิกส์-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด5118089-320
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3พุทธ5118089-320
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3อิสลาม-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3คริสต์-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ซิกส์-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พุทธ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อิสลาม-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3คริสต์-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซิกส์-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด77224102-403
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3พุทธ77224101-402
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3อิสลาม--1-1
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3คริสต์-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ซิกส์-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด6619981-346
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3พุทธ6119681-338
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3อิสลาม-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3คริสต์53--8
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ซิกส์-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด319--22
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พุทธ319--22
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อิสลาม-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3คริสต์-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซิกส์-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-1716-33
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3พุทธ-1716-33
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3อิสลาม-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3คริสต์-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ซิกส์-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-8--8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พุทธ-8--8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อิสลาม-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3คริสต์-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซิกส์-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-33--33
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3พุทธ-33--33
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3อิสลาม-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3คริสต์-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ซิกส์-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พุทธ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อิสลาม-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3คริสต์-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซิกส์-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด237745-145
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3พุทธ237745-145
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3อิสลาม-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3คริสต์-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ซิกส์-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด44730-81
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมพุทธ44730-81
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมคริสต์-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด840--48
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมพุทธ840--48
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมคริสต์-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-38--38
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมพุทธ-37--37
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมอิสลาม-1--1
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมคริสต์-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด106726-103
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมพุทธ106626-102
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมคริสต์-1--1
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมพุทธ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมคริสต์-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4115446-241
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมพุทธ3913641-216
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมคริสต์2184-24
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมอื่นๆ--1-1
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4022765-332
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมพุทธ4022565-330
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมคริสต์-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-2--2
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด117542-128
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมพุทธ117542-128
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมคริสต์-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด651--57
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมพุทธ651--57
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมคริสต์-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด547--52
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมพุทธ547--52
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมคริสต์-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-27--27
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมพุทธ-27--27
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมคริสต์-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด27197--224
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมพุทธ27197--224
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมคริสต์-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด332--35
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมพุทธ332--35
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมคริสต์-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-31--31
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมพุทธ-31--31
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมอิสลาม-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมคริสต์-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมซิกส์-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2180--101
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ2180--101
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด-13--13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ-13--13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด3292--124
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ3292--124
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด207421-115
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ207421-115
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด50146--196
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ50146--196
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2757--84
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ2757--84
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2179--100
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ2179--100
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด530--35
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พุทธ530--35
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อิสลาม-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1คริสต์-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซิกส์-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด633--39
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1พุทธ633--39
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1อิสลาม-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1คริสต์-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ซิกส์-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด316--19
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1พุทธ316--19
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1อิสลาม-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1คริสต์-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ซิกส์-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1428--42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พุทธ1428--42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อิสลาม-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1คริสต์-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซิกส์-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด416--20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พุทธ416--20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อิสลาม-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1คริสต์-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซิกส์-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด96461--557
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1พุทธ96458--554
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1อิสลาม-3--3
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1คริสต์-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ซิกส์-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1040--50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1พุทธ1039--49
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1อิสลาม-1--1
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1คริสต์-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ซิกส์-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1331--44
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1พุทธ1331--44
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1อิสลาม-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1คริสต์-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ซิกส์-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด822--30
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1พุทธ822--30
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1อิสลาม-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1คริสต์-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ซิกส์-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด2511530-170
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1พุทธ2511530-170
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1อิสลาม-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1คริสต์-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ซิกส์-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด3213843-213
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2พุทธ3213743-212
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2อิสลาม-1--1
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2คริสต์-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ซิกส์-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด297622-127
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2พุทธ297622-127
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2อิสลาม-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2คริสต์-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ซิกส์-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด316--19
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2พุทธ316--19
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2อิสลาม-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2คริสต์-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ซิกส์-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2998--127
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2พุทธ2998--127
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2อิสลาม-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2คริสต์-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ซิกส์-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2458--82
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2พุทธ2458--82
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2อิสลาม-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2คริสต์-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ซิกส์-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2พุทธ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อิสลาม-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2คริสต์-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ซิกส์-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1669--85
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2พุทธ1669--85
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2อิสลาม-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2คริสต์-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ซิกส์-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1845--63
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2พุทธ1845--63
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2อิสลาม-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2คริสต์-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ซิกส์-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด-31--31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2พุทธ-31--31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อิสลาม-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2คริสต์-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ซิกส์-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด2038--58
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3พุทธ2038--58
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อิสลาม-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3คริสต์-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ซิกส์-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด5111731-199
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3พุทธ5111731-199
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3อิสลาม-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3คริสต์-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ซิกส์-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด736--43
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3พุทธ736--43
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3อิสลาม-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3คริสต์-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ซิกส์-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด188030-128
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3พุทธ188030-128
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3อิสลาม-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3คริสต์-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ซิกส์-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1444--58
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3พุทธ1444--58
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3อิสลาม-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3คริสต์-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ซิกส์-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1239--51
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3พุทธ1239--51
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3อิสลาม-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3คริสต์-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ซิกส์-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3พุทธ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อิสลาม-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3คริสต์-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ซิกส์-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด619--25
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3พุทธ619--25
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3อิสลาม-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3คริสต์-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ซิกส์-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด12024279-441
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3พุทธ11124079-430
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3อิสลาม-1--1
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3คริสต์91--10
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ซิกส์-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด47545--592
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1พุทธ47544--591
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อิสลาม-1--1
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1คริสต์-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ซิกส์-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด259--61
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1พุทธ259--61
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1อิสลาม-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1คริสต์-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ซิกส์-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1พุทธ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1อิสลาม-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1คริสต์-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ซิกส์-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด42156--198
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1พุทธ42156--198
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1อิสลาม-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1คริสต์-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ซิกส์-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด-3--3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1พุทธ-3--3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อิสลาม-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1คริสต์-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ซิกส์-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1349--62
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1พุทธ1349--62
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1อิสลาม-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1คริสต์-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ซิกส์-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด208842-150
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1พุทธ208842-150
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อิสลาม-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1คริสต์-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ซิกส์-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1521--36
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1พุทธ1521--36
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1อิสลาม-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1คริสต์-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ซิกส์-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด411--15
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1พุทธ411--15
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1อิสลาม-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1คริสต์-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ซิกส์-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด555--60
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1พุทธ555--60
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1อิสลาม-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1คริสต์-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ซิกส์-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-13--13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พุทธ-13--13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2คริสต์-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พุทธ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2คริสต์-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พุทธ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2คริสต์-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-56--56
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2พุทธ-56--56
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2คริสต์-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด714--21
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2พุทธ714--21
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2คริสต์-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-61--61
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2พุทธ-61--61
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2คริสต์-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-14--14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2พุทธ-14--14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2คริสต์-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-17--17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พุทธ-17--17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2คริสต์-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด2261--83
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2พุทธ2261--83
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2คริสต์-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด440--44
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2พุทธ439--43
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2อิสลาม-1--1
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2คริสต์-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด52166--218
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2พุทธ52166--218
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2คริสต์-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-8943-132
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2พุทธ-8343-126
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2คริสต์-6--6
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-8314-97
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2พุทธ-7314-87
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2คริสต์-10--10
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-4824-72
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2พุทธ-4824-72
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2อิสลาม-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2คริสต์-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ซิกส์-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-22--22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-22--22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-7--7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-7--7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-23--23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-23--23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด76160-128
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3พุทธ76160-128
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด772--79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3พุทธ772--79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-4--4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-4--4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-37--37
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3พุทธ-36--36
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3คริสต์-1--1
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด10417455-333
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3พุทธ10016955-324
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3คริสต์45--9
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-44--44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-44--44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-22--22
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-22--22
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-28--28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-28--28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-19--19
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3พุทธ-19--19
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1344--57
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3พุทธ1344--57
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด22120--142
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3พุทธ22120--142
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1536--51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3พุทธ1536--51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1833--51
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3พุทธ1833--51
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-25--25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-25--25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-2--2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-2--2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด942--51
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3พุทธ942--51
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด931--40
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3พุทธ931--40
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3อิสลาม-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3คริสต์-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ซิกส์-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด1249--61
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4พุทธ1249--61
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4อิสลาม-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4คริสต์-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ซิกส์-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด629--35
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4พุทธ629--35
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อิสลาม-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4คริสต์-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ซิกส์-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด716--23
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4พุทธ716--23
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4อิสลาม-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4คริสต์-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ซิกส์-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด1560--75
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4พุทธ1560--75
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4อิสลาม-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4คริสต์-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ซิกส์-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด-14--14
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4พุทธ-14--14
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อิสลาม-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4คริสต์-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ซิกส์-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด314--17
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4พุทธ314--17
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อิสลาม-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4คริสต์-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ซิกส์-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด322--25
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4พุทธ322--25
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อิสลาม-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4คริสต์-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ซิกส์-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด-6419-83
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4พุทธ-6419-83
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4อิสลาม-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4คริสต์-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ซิกส์-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด26113--139
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1พุทธ26113--139
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1คริสต์-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด1570--85
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1พุทธ1570--85
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1คริสต์-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด1135--46
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1พุทธ1135--46
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1คริสต์-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด-25--25
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1พุทธ-25--25
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1คริสต์-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด832--40
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1พุทธ832--40
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1คริสต์-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1พุทธ-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1คริสต์-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด39117--156
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1พุทธ39117--156
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1คริสต์-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด2880--108
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1พุทธ2880--108
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1คริสต์-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด839--47
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2พุทธ839--47
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2คริสต์-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด1779--96
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2พุทธ1779--96
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2คริสต์-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด-27--27
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2พุทธ-27--27
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2คริสต์-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด412--16
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2พุทธ412--16
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2คริสต์-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด-14--14
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2พุทธ-14--14
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2คริสต์-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด1139--50
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2พุทธ1139--50
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2คริสต์-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด1528--43
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2พุทธ1528--43
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2คริสต์-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด-14--14
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2พุทธ-14--14
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2คริสต์-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1171--82
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขพุทธ1170--81
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขอิสลาม-1--1
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขคริสต์-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขซิกส์-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด43164--207
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขพุทธ43163--206
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขอิสลาม-1--1
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขคริสต์-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขซิกส์-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1239--51
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขพุทธ1239--51
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขอิสลาม-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขคริสต์-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขซิกส์-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด3110735-173
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขพุทธ3110735-173
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขอิสลาม-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขคริสต์-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขซิกส์-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1254--66
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขพุทธ1254--66
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขอิสลาม-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขคริสต์-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขซิกส์-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1456--70
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขพุทธ1356--69
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขอิสลาม-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขคริสต์-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขซิกส์-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขอื่นๆ1---1
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด236226-111
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขพุทธ236226-111
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขอิสลาม-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขคริสต์-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขซิกส์-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด328026-138
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขพุทธ328026-138
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขอิสลาม-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขคริสต์-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขซิกส์-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด177534-126
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขพุทธ177534-126
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขอิสลาม-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขคริสต์-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขซิกส์-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1682--98
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขพุทธ1679--95
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขอิสลาม-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขคริสต์-3--3
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขซิกส์-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1946--65
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขพุทธ1943--62
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขอิสลาม-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขคริสต์-3--3
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขซิกส์-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1พุทธ-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1คริสต์-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด3498--132
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1พุทธ3398--131
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1คริสต์1---1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด1763--80
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1พุทธ1763--80
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1คริสต์-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด320--23
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1พุทธ320--23
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1คริสต์-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด187529-122
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1พุทธ187529-122
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1อิสลาม-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1คริสต์-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ซิกส์-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1พุทธ-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1คริสต์-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด2252--74
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1พุทธ2252--74
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1อิสลาม-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1คริสต์-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ซิกส์-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด279455-176
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1พุทธ279354-174
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1อิสลาม-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1คริสต์-11-2
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ซิกส์-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1พุทธ-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1คริสต์-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด72012-39
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2พุทธ72012-39
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2อิสลาม-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2คริสต์-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ซิกส์-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2พุทธ-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อิสลาม-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2คริสต์-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ซิกส์-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด720--27
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2พุทธ718--25
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2อิสลาม-2--2
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2คริสต์-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ซิกส์-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด1451--65
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2พุทธ1451--65
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2อิสลาม-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2คริสต์-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ซิกส์-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด1052--62
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2พุทธ1052--62
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2อิสลาม-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2คริสต์-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ซิกส์-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด96026-95
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2พุทธ96026-95
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2อิสลาม-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2คริสต์-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ซิกส์-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2พราหมณ์/ฮินดู-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.