ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านกองควายเมือง10
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านกองควายเมือง10
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านกองควายเมือง10
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านไชยสถานเมือง10
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านไชยสถานเมือง10
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านดู่ใต้เมือง10
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านถืมตองเมือง10
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านบ่อสวกเมือง10
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านนาซาวเมือง10
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านนาซาวเมือง10
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านนาซาวเมือง10
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านในเวียงเมือง10
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านในเวียงเมือง10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อเมือง20
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อเมือง20
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านบ่อเมือง20
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อเมือง20
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านบ่อเมือง20
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านบ่อเมือง20
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านผาสิงห์เมือง20
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านผาสิงห์เมือง20
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเรืองเมือง20
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเรืองเมือง20
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเรืองเมือง20
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเรืองเมือง20
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อสวกเมือง20
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อสวกเมือง20
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านบ่อสวกเมือง20
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านบ่อสวกเมือง30
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านสะเนียนเมือง30
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเรืองเมือง30
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านสะเนียนเมือง30
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านสะเนียนเมือง30
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านสะเนียนเมือง30
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านสะเนียนเมือง30
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านสะเนียนเมือง30
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านสะเนียนเมือง30
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านสะเนียนเมือง30
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านสะเนียนเมือง30
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมน้ำปายแม่จริม0
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมน้ำปายแม่จริม0
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมน้ำพางแม่จริม0
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมน้ำพางแม่จริม0
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมน้ำพางแม่จริม0
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมน้ำพางแม่จริม0
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมน้ำพางแม่จริม0
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมแม่จริม0
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมแม่จริม0
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมหนองแดงแม่จริม0
55010063 บ้านพรหมแม่จริมหนองแดงแม่จริม0
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมหนองแดงแม่จริม0
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมหนองแดงแม่จริม0
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมหมอเมืองแม่จริม0
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านพี้บ้านหลวง0
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านพี้บ้านหลวง0
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านฟ้าบ้านหลวง0
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านฟ้าบ้านหลวง0
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงป่าคาหลวงบ้านหลวง0
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงสวดบ้านหลวง0
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงสวดบ้านหลวง0
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงสวดบ้านหลวง0
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยเชียงของนาน้อย10
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยเชียงของนาน้อย10
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยเชียงของนาน้อย10
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย10
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย10
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อยนาน้อย10
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อยนาน้อย10
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยน้ำตกนาน้อย10
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยน้ำตกนาน้อย10
55010092 บ้านเปานาน้อยน้ำตกนาน้อย10
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยบัวใหญ่นาน้อย20
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยบัวใหญ่นาน้อย20
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยบัวใหญ่นาน้อย20
55010096 บ้านใหม่นาน้อยศรีษะเกษนาน้อย20
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยศรีษะเกษนาน้อย20
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยศรีษะเกษนาน้อย20
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยศรีษะเกษนาน้อย20
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยศรีษะเกษนาน้อย20
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยสถานนาน้อย20
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยสถานนาน้อย30
55010105 บ้านนานาน้อยสถานนาน้อย30
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยสถานนาน้อย30
55010108 บ้านสันทะนาน้อยสันทะนาน้อย30
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยสันทะนาน้อย30
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยสันทะนาน้อย30
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยสันทะนาน้อย30
55010112 บ้านส้านนาน้อยสันทะนาน้อย30
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยสันทะนาน้อย30
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสากลางเวียงเวีงยสา10
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสากลางเวียงเวีงยสา10
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาขึ่งเวีงยสา10
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาขึ่งเวีงยสา10
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาจอมจันทร์เวีงยสา10
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาจอมจันทร์เวีงยสา10
55010123 บ้านปางสาเวียงสาจอมจันทร์เวีงยสา10
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาจอมจันทร์เวีงยสา10
55010125 บ้านครกคำเวียงสาตาลชุมเวีงยสา10
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาตาลชุมเวียงสา20
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาตาลชุมเวียงสา20
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาตาลชุมเวียงสา20
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาทุ่งศรีทองเวียงสา20
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาทุ่งศรีทองเวียงสา20
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสานาเหลืองเวียงสา20
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสานาเหลืองเวียงสา20
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสานาเหลืองเวียงสา20
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาน้ำปั้วเวียงสา20
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาน้ำมวบเวียงสา20
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาน้ำมวบเวียงสา20
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาแม่ขะนิงเวียงสา20
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาแม่ขะนิงเวียงสา20
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาแม่ขะนิงเวียงสา20
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาแม่ขะนิงเวียงสา30
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาแม่สาเวียงสา30
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาแม่สาครเวียงสา30
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาแม่สาครเวียงสา30
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาแม่สาครเวียงสา30
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาแม่สาครเวียงสา30
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสายาบหัวนาเวียงสา30
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสายาบหัวนาเวียงสา30
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสายาบหัวนาเวียงสา30
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสายาบหัวนาเวียงสา30
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสายาบหัวนาเวียงสา30
55010156 บ้านนาก้าเวียงสายาบหัวนาเวียงสา30
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาส้านเวียงสา30
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาส้านเวียงสา30
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาส้านนาหนองใหม่เวียงสา30
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาส้านนาหนองใหม่เวียงสา30
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาไหล่น่านเวียงสา30
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาไหล่น่านเวียงสา30
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาไหล่น่านเวียงสา30
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาไหล่น่านเวียงสา30
55010167 บ้านชมพูเวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา40
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา40
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา40
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา40
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา40
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา40
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา40
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาปงสนุกเวียงสา40
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาทะนุงนาหมื่น10
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาทะนุงนาหมื่น10
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาทะนุงนาหมื่น10
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาทะนุงนาหมื่น10
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นบ่อแก้วนาหมื่น10
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นบ่อแก้วนาหมื่น10
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นบ่อแก้วนาหมื่น10
55010183 บ้านนายางนาหมื่นบ่อแก้วนาหมื่น10
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นปิงหลวงนาหมื่น20
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นปิงหลวงนาหมื่น20
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นปิงหลวงนาหมื่น20
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นปิงหลวงนาหมื่น20
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นปิงหลวงนาหมื่น20
55010189 บ้านนาคานาหมื่นเมืองลีนาหมื่น20
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นเมืองลีนาหมื่น20
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นเมืองลีนาหมื่น20
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขดู่พงษ์สันติสุข0
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขดู่พงษ์สันติสุข0
55010195 บ้านสบยางสันติสุขป่าแลวหลวงสันติสุข0
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขป่าแลวหลวงสันติสุข0
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขพงษ์สันติสุข0
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขพงษ์สันติสุข0
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขพงษ์สันติสุข0
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขพงษ์สันติสุข0
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขพงษ์สันติสุข0
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขพงษ์สันติสุข0
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขพงษ์สันติสุข0
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงท่าน้าวภูเพียง10
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงนาปังภูเพียง10
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงนาปังภูเพียง10
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงน้ำเกี๋ยนภูเพียง10
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงน้ำแก่นภูเพียง10
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงน้ำแก่นภูเพียง10
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงฝายแก้วภูเพียง10
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงฝายแก้วภูเพียง10
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงฝายแก้วภูเพียง20
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงฝายแก้วภูเพียง20
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงฝายแก้วภูเพียง20
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงม่วงตึ๊ดภูเพียง20
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงเมืองจังภูเพียง20
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงเมืองจังภูเพียง20
เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.