ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูรวม
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านกองควายเมือง11001
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านกองควายเมือง11001
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านกองควายเมือง11001
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านไชยสถานเมือง11001
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านไชยสถานเมือง10000
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านดู่ใต้เมือง11001
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านถืมตองเมือง11001
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านบ่อสวกเมือง11001
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านนาซาวเมือง11001
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านนาซาวเมือง11001
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านนาซาวเมือง11001
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านในเวียงเมือง11001
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านในเวียงเมือง11001
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อเมือง21001
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อเมือง20011
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านบ่อเมือง20011
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อเมือง21001
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านบ่อเมือง21001
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านบ่อเมือง21001
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านผาสิงห์เมือง21001
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านผาสิงห์เมือง20011
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเรืองเมือง21001
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเรืองเมือง21001
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเรืองเมือง21001
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเรืองเมือง21001
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อสวกเมือง21001
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อสวกเมือง21001
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านบ่อสวกเมือง20011
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านบ่อสวกเมือง31001
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านสะเนียนเมือง30011
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเรืองเมือง31001
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านสะเนียนเมือง31001
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านสะเนียนเมือง31001
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านสะเนียนเมือง31001
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านสะเนียนเมือง31001
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านสะเนียนเมือง31001
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านสะเนียนเมือง31001
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านสะเนียนเมือง31001
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านสะเนียนเมือง31001
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมน้ำปายแม่จริม1001
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมน้ำปายแม่จริม1001
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมน้ำพางแม่จริม1001
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมน้ำพางแม่จริม1001
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมน้ำพางแม่จริม1001
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมน้ำพางแม่จริม1001
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมน้ำพางแม่จริม1001
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมแม่จริม1001
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมแม่จริม1001
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมหนองแดงแม่จริม1001
55010063 บ้านพรหมแม่จริมหนองแดงแม่จริม0011
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมหนองแดงแม่จริม1001
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมหนองแดงแม่จริม1001
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมหมอเมืองแม่จริม1001
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านพี้บ้านหลวง1001
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านพี้บ้านหลวง1001
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านฟ้าบ้านหลวง1001
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านฟ้าบ้านหลวง1001
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงป่าคาหลวงบ้านหลวง1001
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงสวดบ้านหลวง1001
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงสวดบ้านหลวง1001
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงสวดบ้านหลวง1001
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยเชียงของนาน้อย11001
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยเชียงของนาน้อย11001
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยเชียงของนาน้อย10011
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย10011
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย10011
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อยนาน้อย11001
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อยนาน้อย11001
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยน้ำตกนาน้อย11001
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยน้ำตกนาน้อย10011
55010092 บ้านเปานาน้อยน้ำตกนาน้อย11001
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยบัวใหญ่นาน้อย21001
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยบัวใหญ่นาน้อย21001
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยบัวใหญ่นาน้อย21001
55010096 บ้านใหม่นาน้อยศรีษะเกษนาน้อย21001
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยศรีษะเกษนาน้อย21001
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยศรีษะเกษนาน้อย21001
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยศรีษะเกษนาน้อย21001
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยศรีษะเกษนาน้อย21001
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยสถานนาน้อย21001
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยสถานนาน้อย31001
55010105 บ้านนานาน้อยสถานนาน้อย31001
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยสถานนาน้อย30011
55010108 บ้านสันทะนาน้อยสันทะนาน้อย31001
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยสันทะนาน้อย31001
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยสันทะนาน้อย31001
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยสันทะนาน้อย31001
55010112 บ้านส้านนาน้อยสันทะนาน้อย31001
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยสันทะนาน้อย31001
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสากลางเวียงเวีงยสา11001
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสากลางเวียงเวีงยสา12002
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาขึ่งเวีงยสา11001
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาขึ่งเวีงยสา11001
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาจอมจันทร์เวีงยสา11001
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาจอมจันทร์เวีงยสา11001
55010123 บ้านปางสาเวียงสาจอมจันทร์เวีงยสา10011
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาจอมจันทร์เวีงยสา11001
55010125 บ้านครกคำเวียงสาตาลชุมเวีงยสา11001
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาตาลชุมเวียงสา21001
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาตาลชุมเวียงสา21001
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาตาลชุมเวียงสา21001
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาทุ่งศรีทองเวียงสา21001
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาทุ่งศรีทองเวียงสา21001
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสานาเหลืองเวียงสา21001
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสานาเหลืองเวียงสา21001
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสานาเหลืองเวียงสา21001
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาน้ำปั้วเวียงสา21001
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาน้ำมวบเวียงสา21001
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาน้ำมวบเวียงสา21001
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาแม่ขะนิงเวียงสา21001
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาแม่ขะนิงเวียงสา21001
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาแม่ขะนิงเวียงสา21001
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาแม่ขะนิงเวียงสา31001
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาแม่สาเวียงสา31001
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาแม่สาครเวียงสา31001
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาแม่สาครเวียงสา31001
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาแม่สาครเวียงสา31001
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาแม่สาครเวียงสา31001
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสายาบหัวนาเวียงสา31001
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสายาบหัวนาเวียงสา31001
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสายาบหัวนาเวียงสา31001
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสายาบหัวนาเวียงสา31001
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสายาบหัวนาเวียงสา31001
55010156 บ้านนาก้าเวียงสายาบหัวนาเวียงสา30011
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาส้านเวียงสา31001
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาส้านเวียงสา31001
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาส้านนาหนองใหม่เวียงสา31001
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาส้านนาหนองใหม่เวียงสา31001
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาไหล่น่านเวียงสา30011
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาไหล่น่านเวียงสา31001
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาไหล่น่านเวียงสา31001
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาไหล่น่านเวียงสา31001
55010167 บ้านชมพูเวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา41001
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา41001
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา41001
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา41001
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา41001
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา41001
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลยเวียงสา41001
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาปงสนุกเวียงสา41001
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาทะนุงนาหมื่น11001
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาทะนุงนาหมื่น10011
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาทะนุงนาหมื่น11001
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาทะนุงนาหมื่น11001
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นบ่อแก้วนาหมื่น11001
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นบ่อแก้วนาหมื่น11001
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นบ่อแก้วนาหมื่น11001
55010183 บ้านนายางนาหมื่นบ่อแก้วนาหมื่น11001
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นปิงหลวงนาหมื่น21001
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นปิงหลวงนาหมื่น21001
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นปิงหลวงนาหมื่น20011
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นปิงหลวงนาหมื่น21001
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นปิงหลวงนาหมื่น21001
55010189 บ้านนาคานาหมื่นเมืองลีนาหมื่น21001
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นเมืองลีนาหมื่น20011
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นเมืองลีนาหมื่น20011
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขดู่พงษ์สันติสุข1001
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขดู่พงษ์สันติสุข1001
55010195 บ้านสบยางสันติสุขป่าแลวหลวงสันติสุข1001
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขป่าแลวหลวงสันติสุข1001
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขพงษ์สันติสุข1001
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขพงษ์สันติสุข1001
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขพงษ์สันติสุข1001
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขพงษ์สันติสุข1001
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขพงษ์สันติสุข1001
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขพงษ์สันติสุข1001
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขพงษ์สันติสุข1001
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงท่าน้าวภูเพียง11001
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงนาปังภูเพียง11001
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงนาปังภูเพียง11001
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงน้ำเกี๋ยนภูเพียง11001
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงน้ำแก่นภูเพียง11001
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงน้ำแก่นภูเพียง11001
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงฝายแก้วภูเพียง11001
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงฝายแก้วภูเพียง11001
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงฝายแก้วภูเพียง21001
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงฝายแก้วภูเพียง21001
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงฝายแก้วภูเพียง21001
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงม่วงตึ๊ดภูเพียง21001
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงเมืองจังภูเพียง21001
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงเมืองจังภูเพียง21001
เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.