ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในสำนักงาน

89

ศึกษานิเทศก์22 /25%
ลูกจ้าง12 /13%
เจ้าพนักงานธุรการ9 /10%
ผู้อำนวยการกลุ่ม8 /9%
นักทรัพยากรบุคคล7 /8%
นักวิชาการศึกษา6 /7%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
นักวิชาการเงินและบัญชี4 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2 /2%
นักประชาสัมพันธ์2 /2%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน2 /2%
นักจัดการงานทั่วไป2 /2%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
พนักงานราชการ1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%

ในโรงเรียน

188

ผู้อำนวยการโรงเรียน170 /90%
ครู18 /10%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.