จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1435--49
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เด็กยากจน1435--49
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด175237-106
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน175237-106
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14--14
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กยากจน-14--14
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด214633-100
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เด็กยากจน214633-100
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1646--62
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน1646--62
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด276729-123
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เด็กยากจน276729-123
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2174--95
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กยากจน2174--95
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด639--45
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน639--45
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด715--22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน715--22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด832--40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน832--40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1289--101
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน1289--101
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2--2
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เด็กยากจน-2--2
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1กำพร้า-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-10--10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-10--10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2--2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-2--2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด278341-151
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เด็กยากจน278341-151
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1855--73
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เด็กยากจน1855--73
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด42112-37
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เด็กยากจน42112-37
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด929--38
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน929--38
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด225823-103
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เด็กยากจน225822-102
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด634--40
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เด็กยากจน634--40
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด936--45
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เด็กยากจน936--45
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3--3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-3--3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1243--55
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เด็กยากจน1243--55
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2กำพร้า-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1849--67
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เด็กยากจน1849--67
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3กำพร้า-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5118089-320
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เด็กยากจน5118089-320
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3กำพร้า-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กำพร้า-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด77224102-403
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เด็กยากจน77224102-403
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3กำพร้า-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6619981-346
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เด็กยากจน6619981-346
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3กำพร้า-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด319--22
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน318--21
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กำพร้า-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-1716-33
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-1716-33
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3กำพร้า-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-8--8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-8--8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กำพร้า-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-33--33
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-33--33
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3กำพร้า-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กำพร้า-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด226940-131
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เด็กยากจน226940-131
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3กำพร้า-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44630-80
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน44630-80
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด837--45
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน837--45
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-38--38
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-38--38
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด106425-99
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน106425-99
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3814444-226
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน3814444-226
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4022059-319
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน4022059-319
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด87442-124
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน87442-124
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด244--46
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน241--43
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมกำพร้า-2--2
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด546--51
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน546--51
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-27--27
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-27--27
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1107--108
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน1107--108
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด332--35
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน332--35
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-31--31
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-31--31
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมกำพร้า-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1772--89
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน1772--89
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-13--13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน-13--13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3086--116
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน3086--116
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด197121-111
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน197121-111
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด471--75
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน471--75
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1751--68
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน1751--68
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด528--33
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน528--33
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด529--34
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน529--34
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กำพร้า-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด632--38
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน632--38
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1กำพร้า-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด214--16
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน214--16
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1กำพร้า-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1428--42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน1428--42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กำพร้า-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด416--20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน416--20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กำพร้า-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10171--181
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน10171--181
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1กำพร้า-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1040--50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน1040--50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1กำพร้า-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1329--42
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน1329--42
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1กำพร้า-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด822--30
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน822--30
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1กำพร้า-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1211029-151
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน1211029-151
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1กำพร้า-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3213643-211
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน3213543-210
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2กำพร้า-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด106721-98
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน106621-97
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2กำพร้า-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด316--19
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน316--19
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2กำพร้า-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2195--116
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน2195--116
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2กำพร้า-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด254--56
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน254--56
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2กำพร้า-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2กำพร้า-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1669--85
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน1669--85
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2กำพร้า-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1844--62
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน1844--62
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2กำพร้า-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-31--31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน-31--31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2กำพร้า-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1835--53
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน1835--53
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3กำพร้า-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5011330-193
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน5011330-193
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3กำพร้า-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด530--35
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน530--35
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3กำพร้า-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด167829-123
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน167829-123
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3กำพร้า-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1444--58
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน1444--58
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3กำพร้า-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด736--43
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน736--43
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3กำพร้า-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3กำพร้า-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด619--25
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน619--25
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3กำพร้า-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด12024279-441
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน12024279-441
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3กำพร้า-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด40451--491
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน40451--491
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1กำพร้า-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด134--35
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน134--35
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด41146--187
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน41146--187
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1กำพร้า-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3--3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน-3--3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1349--62
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน1349--62
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1กำพร้า-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด208841-149
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน208841-149
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1กำพร้า-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1121--32
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน1121--32
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1กำพร้า-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด411--15
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน411--15
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1กำพร้า-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด555--60
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน555--60
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1กำพร้า-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-13--13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-13--13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-56--56
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-56--56
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด712--19
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน712--19
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-61--61
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-61--61
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14--14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-14--14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-17--17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-17--17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2261--83
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน2261--83
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด435--39
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน435--39
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด40127--167
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน40127--167
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7939-118
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-7839-117
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-8214-96
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-8214-96
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-4824-72
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-4824-72
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2กำพร้า-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-22--22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-22--22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7--7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-7--7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-23--23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-23--23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด66160-127
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน66160-127
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด772--79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน772--79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-4--4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-4--4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-37--37
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-35--35
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10417455-333
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย27506-83
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน7712449-250
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-44--44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-44--44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-20--20
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-19--19
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-28--28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-28--28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19--19
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-19--19
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด141--42
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน141--42
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด22113--135
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน22113--135
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1536--51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน1536--51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1733--50
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน1532--47
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท21--3
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-25--25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-25--25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2--2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-2--2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด937--46
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน937--46
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด931--40
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน931--40
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3กำพร้า-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1243--55
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน1243--55
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4กำพร้า-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด629--35
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน629--35
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4กำพร้า-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด716--23
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน715--22
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4กำพร้า-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1255--67
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน1255--67
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4กำพร้า-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-13--13
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน-13--13
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4กำพร้า-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด212--14
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน212--14
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4กำพร้า-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-16--16
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน-16--16
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4กำพร้า-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-6419-83
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน-6419-83
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4กำพร้า-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด11103--114
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน11102--113
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า-1--1
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1569--84
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน1568--83
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1135--46
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน1135--46
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-25--25
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน-25--25
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด723--30
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน723--30
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1070--80
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน1069--79
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า-1--1
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2258--80
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน2258--80
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด733--40
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน733--40
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด348--51
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน348--51
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-27--27
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน-27--27
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด412--16
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน412--16
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14--14
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน-14--14
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด939--48
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน939--48
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด528--33
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน528--33
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14--14
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน-14--14
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด631--37
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขเด็กยากจน631--37
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขกำพร้า-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด881--89
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน881--89
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขกำพร้า-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1239--51
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขเด็กยากจน1239--51
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขกำพร้า-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3010534-169
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขเด็กยากจน3010534-169
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขกำพร้า-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา