แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
55010001 โรงเรียนบ้านนาผา กองควายเมืองน่าน
55010002 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ กองควายเมืองน่าน
55010004 โรงเรียนบ้านธงหลวง กองควายเมืองน่าน
55010006 โรงเรียนบ้านไชยสถาน ไชยสถานเมืองน่าน
55010007 โรงเรียนบ้านศรีเกิด ไชยสถานเมืองน่าน
55010009 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้เมืองน่าน
55010011 โรงเรียนบ้านถืมตอง ถืมตองเมืองน่าน
55010013 โรงเรียนบ้านซาวหลวง บ่อสวกเมืองน่าน
55010014 โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ นาซาวเมืองน่าน
55010015 โรงเรียนบ้านนาซาว นาซาวเมืองน่าน
55010016 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา นาซาวเมืองน่าน
55010017 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในเวียงเมืองน่าน
55010018 โรงเรียนราชานุบาล ในเวียงเมืองน่าน
55010019 โรงเรียนบ้านวังหมอ บ่อเมืองน่าน
55010020 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง บ่อเมืองน่าน
55010022 โรงเรียนบ้านสันติภาพ บ่อเมืองน่าน
55010023 โรงเรียนบ้านทรายทอง บ่อเมืองน่าน
55010024 โรงเรียนบ้านน้ำงาว บ่อเมืองน่าน
55010025 โรงเรียนบ้านผาขวาง บ่อเมืองน่าน
55010026 โรงเรียนบ้านผาตูบ ผาสิงห์เมืองน่าน
55010027 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ผาสิงห์เมืองน่าน
55010028 โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน เรืองเมืองน่าน
55010029 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ เรืองเมืองน่าน
55010030 โรงเรียนบ้านเรือง เรืองเมืองน่าน
55010031 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง เรืองเมืองน่าน
55010032 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวกเมืองน่าน
55010034 โรงเรียนบ้านป่าคา บ่อสวกเมืองน่าน
55010035 โรงเรียนบ้านต้าม บ่อสวกเมืองน่าน
55010036 โรงเรียนบ้านเชียงยืน บ่อสวกเมืองน่าน
55010037 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สะเนียนเมืองน่าน
55010038 โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน เรืองเมืองน่าน
55010040 โรงเรียนบ้านสองแคว สะเนียนเมืองน่าน
55010041 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สะเนียนเมืองน่าน
55010042 โรงเรียนบ้านกาใส สะเนียนเมืองน่าน
55010043 โรงเรียนบ้านวังตาว สะเนียนเมืองน่าน
55010044 โรงเรียนบ้านห้วยปุก สะเนียนเมืองน่าน
55010045 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ สะเนียนเมืองน่าน
55010046 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สะเนียนเมืองน่าน
55010047 โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียนเมืองน่าน
55010048 โรงเรียนบ้านน้ำปาย น้ำปายแม่จริม
55010049 โรงเรียนบ้านป่าสัก น้ำปายแม่จริม
55010051 โรงเรียนบ้านน้ำปูน น้ำพางแม่จริม
55010052 โรงเรียนบ้านน้ำพาง น้ำพางแม่จริม
55010056 โรงเรียนมิตรมวลชน 3 น้ำพางแม่จริม
55010057 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า น้ำพางแม่จริม
55010058 โรงเรียนบ้านน้ำตวง น้ำพางแม่จริม
55010059 โรงเรียนบ้านตอง แม่จริมแม่จริม
55010060 โรงเรียนบ้านก้อ แม่จริมแม่จริม
55010061 โรงเรียนบ้านแคว้ง หนองแดงแม่จริม
55010063 โรงเรียนบ้านพรหม หนองแดงแม่จริม
55010064 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา หนองแดงแม่จริม
55010065 โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ หนองแดงแม่จริม
55010068 โรงเรียนบ้านห้วยบง หมอเมืองแม่จริม
55010071 โรงเรียนบ้านพี้ใต้ บ้านพี้บ้านหลวง
55010072 โรงเรียนบ้านพี้เหนือ บ้านพี้บ้านหลวง
55010073 โรงเรียนบ้านเป้า บ้านฟ้าบ้านหลวง
55010076 โรงเรียนบ้านฟ้า บ้านฟ้าบ้านหลวง
55010077 โรงเรียนบ้านวังยาว ป่าคาหลวงบ้านหลวง
55010078 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวดบ้านหลวง
55010079 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สวดบ้านหลวง
55010080 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สวดบ้านหลวง
55010082 โรงเรียนบ้านน้ำหิน เชียงของนาน้อย
55010083 โรงเรียนบ้านเชียงของ เชียงของนาน้อย
55010084 โรงเรียนบ้านห้วยเลา เชียงของนาน้อย
55010085 โรงเรียนบ้านนาหล่าย นาน้อยนาน้อย
55010086 โรงเรียนบ้านบุ้ง นาน้อยนาน้อย
55010087 โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย
55010088 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย
55010089 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ น้ำตกนาน้อย
55010090 โรงเรียนบ้านน้ำพุ น้ำตกนาน้อย
55010092 โรงเรียนบ้านเปา น้ำตกนาน้อย
55010093 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่นาน้อย
55010094 โรงเรียนบ้านนาไค้ บัวใหญ่นาน้อย
55010095 โรงเรียนบ้านทัพม่าน บัวใหญ่นาน้อย
55010096 โรงเรียนบ้านใหม่ ศรีษะเกษนาน้อย
55010097 โรงเรียนบ้านหัวเมือง ศรีษะเกษนาน้อย
55010099 โรงเรียนบ้านน้ำหก ศรีษะเกษนาน้อย
55010100 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีษะเกษนาน้อย
55010101 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษนาน้อย
55010103 โรงเรียนบ้านศาลา สถานนาน้อย
55010104 โรงเรียนบ้านสถาน สถานนาน้อย
55010105 โรงเรียนบ้านนา สถานนาน้อย
55010106 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สถานนาน้อย
55010108 โรงเรียนบ้านสันทะ สันทะนาน้อย
55010109 โรงเรียนบ้านเชตวัน สันทะนาน้อย
55010110 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สันทะนาน้อย
55010111 โรงเรียนบ้านห้วยจอย สันทะนาน้อย
55010112 โรงเรียนบ้านส้าน สันทะนาน้อย
55010113 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สันทะนาน้อย
55010114 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร กลางเวียงเวียงสา
55010115 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียงเวียงสา
55010119 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ขึ่งเวียงสา
55010120 โรงเรียนบ้านท่าลี่ ขึ่งเวียงสา
55010121 โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์เวียงสา
55010122 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จอมจันทร์เวียงสา
55010123 โรงเรียนบ้านปางสา จอมจันทร์เวียงสา
55010124 โรงเรียนบ้านนาเคียน จอมจันทร์เวียงสา
55010125 โรงเรียนบ้านครกคำ ตาลชุมเวียงสา
55010126 โรงเรียนบ้านนากอก ตาลชุมเวียงสา
55010127 โรงเรียนบ้านป่าสัก ตาลชุมเวียงสา
55010128 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุมเวียงสา
55010129 โรงเรียนทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทองเวียงสา
55010130 โรงเรียนศรีนาชื่น ทุ่งศรีทองเวียงสา
55010131 โรงเรียนนาเหลืองไชยราม นาเหลืองเวียงสา
55010132 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลืองเวียงสา
55010133 โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน นาเหลืองเวียงสา
55010134 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้วเวียงสา
55010137 โรงเรียนบ้านสาลี่ น้ำมวบเวียงสา
55010138 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ น้ำมวบเวียงสา
55010140 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิงเวียงสา
55010141 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิงเวียงสา
55010143 โรงเรียนไตรธารวิทยา แม่ขะนิงเวียงสา
55010144 โรงเรียนบ้านหัวนา แม่ขะนิงเวียงสา
55010146 โรงเรียนบ้านวัวแดง แม่สาเวียงสา
55010147 โรงเรียนบ้านสาคร แม่สาครเวียงสา
55010148 โรงเรียนบ้านท่ามงคล แม่สาครเวียงสา
55010149 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม แม่สาครเวียงสา
55010150 โรงเรียนบ้านไพรอุดม แม่สาครเวียงสา
55010151 โรงเรียนบ้านฮากฮาน ยาบหัวนาเวียงสา
55010152 โรงเรียนบ้านบ่อหอย ยาบหัวนาเวียงสา
55010153 โรงเรียนบ้านสะเลียม ยาบหัวนาเวียงสา
55010154 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ยาบหัวนาเวียงสา
55010155 โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง ยาบหัวนาเวียงสา
55010156 โรงเรียนบ้านนาก้า ยาบหัวนาเวียงสา
55010158 โรงเรียนบ้านสาลีก ส้านเวียงสา
55010159 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ส้านเวียงสา
55010160 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่เวียงสา
55010161 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่เวียงสา
55010162 โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) ไหล่น่านเวียงสา
55010163 โรงเรียนบ้านนาสา ไหล่น่านเวียงสา
55010164 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน ไหล่น่านเวียงสา
55010166 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่านเวียงสา
55010167 โรงเรียนบ้านชมพู อ่ายนาไลยเวียงสา
55010168 โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง อ่ายนาไลยเวียงสา
55010169 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลยเวียงสา
55010170 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลยเวียงสา
55010171 โรงเรียนบ้านพะเยา อ่ายนาไลยเวียงสา
55010172 โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา อ่ายนาไลยเวียงสา
55010173 โรงเรียนบ้านนาไลย อ่ายนาไลยเวียงสา
55010174 โรงเรียนบ้านปงสนุก ปงสนุกเวียงสา
55010175 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุงนาหมื่น
55010176 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย นาทะนุงนาหมื่น
55010177 โรงเรียนบ้านน้ำเลา นาทะนุงนาหมื่น
55010178 โรงเรียนบ้านห้วยนาย นาทะนุงนาหมื่น
55010180 โรงเรียนบ้านคำเรือง บ่อแก้วนาหมื่น
55010181 โรงเรียนบ้านนาบอน บ่อแก้วนาหมื่น
55010182 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้วนาหมื่น
55010183 โรงเรียนบ้านนายาง บ่อแก้วนาหมื่น
55010184 โรงเรียนบ้านปิงใน ปิงหลวงนาหมื่น
55010185 โรงเรียนบ้านปิงหลวง ปิงหลวงนาหมื่น
55010186 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ ปิงหลวงนาหมื่น
55010187 โรงเรียนบ้านน้ำลี ปิงหลวงนาหมื่น
55010188 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม ปิงหลวงนาหมื่น
55010189 โรงเรียนบ้านนาคา เมืองลีนาหมื่น
55010190 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี เมืองลีนาหมื่น
55010191 โรงเรียนบ้านน้ำอูน เมืองลีนาหมื่น
55010192 โรงเรียนบ้านโป่งคำ ดู่พงษ์สันติสุข
55010194 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ ดู่พงษ์สันติสุข
55010195 โรงเรียนบ้านสบยาง ป่าแลวหลวงสันติสุข
55010197 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา ป่าแลวหลวงสันติสุข
55010198 โรงเรียนบ้านป่าแดด พงษ์สันติสุข
55010199 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง พงษ์สันติสุข
55010200 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว พงษ์สันติสุข
55010201 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน พงษ์สันติสุข
55010202 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา พงษ์สันติสุข
55010203 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์สันติสุข
55010204 โรงเรียนบ้านปางช้าง พงษ์สันติสุข
55010207 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าวภูเพียง
55010208 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ นาปังภูเพียง
55010209 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น นาปังภูเพียง
55010211 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยนภูเพียง
55010213 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่นภูเพียง
55010214 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่นภูเพียง
55010216 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ฝายแก้วภูเพียง
55010217 โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ฝายแก้วภูเพียง
55010219 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ฝายแก้วภูเพียง
55010221 โรงเรียนบ้านท่าล้อ ฝายแก้วภูเพียง
55010223 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้วภูเพียง
55010224 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ดภูเพียง
55010226 โรงเรียนบ้านเมืองจัง เมืองจังภูเพียง
55010228 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เมืองจังภูเพียง
เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.