จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เดินเท้า-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.82815-51
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เดินเท้า-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ633-12
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22512-39
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เดินเท้า-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-28-10
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เดินเท้า-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-5
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5-5
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เดินเท้า-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13--13
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เดินเท้า-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.273618-81
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เดินเท้า--3-3
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ152310-48
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12135-30
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1419--33
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เดินเท้า-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ513--18
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ96--15
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เดินเท้า-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.62--8
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เดินเท้า-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61--7
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เดินเท้า-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.205352--557
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เดินเท้า11--2
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11583--198
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ89268--357
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2591,002--1,261
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เดินเท้า110--11
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ197555--752
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61437--498
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9287-44
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เดินเท้า--1-1
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9203-32
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-83-11
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.420--24
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เดินเท้า-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ420--24
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-66-12
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เดินเท้า-2--2
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-43-7
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เดินเท้า-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1211-23
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เดินเท้า-31-4
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118--19
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-16--16
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เดินเท้า-4--4
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เดินเท้า-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เดินเท้า-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เดินเท้า-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1910839-166
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เดินเท้า-81-9
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ71523-45
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ128515-112
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เดินเท้า-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.173-11
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เดินเท้า-22-4
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1371-39
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เดินเท้า-361-37
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เดินเท้า11--2
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1-1
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เดินเท้า-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เดินเท้า-1--1
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เดินเท้า-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เดินเท้า-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.371-11
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เดินเท้า-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ361-10
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32719-49
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเดินเท้า-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3208-31
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-711-18
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.411--15
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเดินเท้า-1--1
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43--7
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12--12
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเดินเท้า-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12--12
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.93010-49
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเดินเท้า-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ141-6
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8269-43
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเดินเท้า-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเดินเท้า-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-67-13
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเดินเท้า--2-2
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-53-8
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเดินเท้า-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--3
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเดินเท้า-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเดินเท้า-1--1
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเดินเท้า-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19104--123
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเดินเท้า-1--1
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ926--35
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1077--87
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเดินเท้า-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13--13
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเดินเท้า-3--3
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.718--25
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า-3--3
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ79--16
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.923--32
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า1---1
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ711--18
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112--13
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1134-18
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า--3-3
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-81-9
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-33--33
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-18--18
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15--15
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.55--10
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า1---1
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43--7
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.614--20
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เดินเท้า-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ610--16
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เดินเท้า-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.85--13
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า-1--1
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ83--11
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.50192--242
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า1---1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ30112--142
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1979--98
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน-1--1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เดินเท้า-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เดินเท้า-1--1
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เดินเท้า-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7223-32
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เดินเท้า-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7223-32
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-69-15
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เดินเท้า-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-47-11
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.244-10
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211-4
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-33-6
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เดินเท้า-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1726--43
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า-1--1
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1620--36
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เดินเท้า-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.319--22
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เดินเท้า-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ117--18
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.35--8
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35--8
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.124--16
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เดินเท้า121--13
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12313-37
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เดินเท้า-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11611-28
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-72-9
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เดินเท้า-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.62114-41
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เดินเท้า-1--1
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61311-30
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-73-10
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เดินเท้า-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เดินเท้า-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เดินเท้า-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เดินเท้า-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1304-35
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เดินเท้า-293-32
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111-3
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.47415--462
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า-11--11
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ141--42
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ46363--409
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.121--22
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.712--19
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37--10
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ45--9
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.214--16
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1215-27
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า-1--1
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1123-16
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-82-10
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--3
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110--11
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18--9
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-30--30
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-30--30
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-1--1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-15--15
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15--15
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1719--36
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ174--21
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15--15
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.215--17
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-2--2
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28--10
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.148--49
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-8--8
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118--19
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22--22
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4923-72
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-43-7
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4419-63
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-7--7
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-245-29
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-22-4
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213-24
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-22--22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-3--3
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21430-46
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21430-46
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.212--14
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ212--14
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-1--1
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.54736-88
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เดินเท้า32532-60
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2223-27
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-1--1
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.537--42
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-1--1
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112--13
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ424--28
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58--13
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ55--10
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4เดินเท้า-1--1
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.621--27
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เดินเท้า-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ514--19
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22--4
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4เดินเท้า-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4เดินเท้า-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11--11
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เดินเท้า-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25--7
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เดินเท้า-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.314--17
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เดินเท้า-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ312--15
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5017-67
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4เดินเท้า-2--2
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-243-27
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2414-38
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-19--19
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-1--1
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14--14
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-27--27
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-4--4
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23--23
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.314--17
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111--12
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-2--2
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--7
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-2--2
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.919--28
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ811--19
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18--9
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.311--14
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-1--1
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--7
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า-1--1
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.42--6
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า42--6
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27--9
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.710--17
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ79--16
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขเดินเท้า-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1129--40
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขเดินเท้า-1--1
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ818--26
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ310--13
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขเดินเท้า-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-194-23
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขเดินเท้า--1-1
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-123-15
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขเดินเท้า-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขเดินเท้า-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-38-11
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขเดินเท้า--1-1
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-27-9
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-30--30
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขเดินเท้า-1--1
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-20--20
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขเดินเท้า-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขเดินเท้า-3--3
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขเดินเท้า-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1448--62
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1343--56
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.516--21
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--6
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ312--15
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29--11
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.82513-46
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ82112-41
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-41-5
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.116--17
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113--14
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.95128-88
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า-3--3
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ94521-75
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-37-10
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.71--8
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2เดินเท้า71--8
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2จักรยานยืมเรียน-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2เดินเท้า-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2จักรยานยืมเรียน-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--7
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2เดินเท้า-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2จักรยานยืมเรียน-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.913--22
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2เดินเท้า-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ912--21
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2จักรยานยืมเรียน-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.924--33
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2เดินเท้า-1--1
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ922--31
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2จักรยานยืมเรียน-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-89-17
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2เดินเท้า-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-85-13
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4-4
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2จักรยานยืมเรียน-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.