จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-74-11
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-74-11
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-52-7
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-22-4
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-1--1
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-116-17
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-75-12
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-11-2
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด12--3
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้11--2
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-76--76
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-14--14
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-57--57
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3--3
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-27--27
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-15--15
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-12--12
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-75-12
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา--2-2
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-22-4
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-31-4
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-74-11
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-22-4
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-51-6
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-12--12
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-131-14
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-131-14
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-2922-51
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา--1-1
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-2921-50
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-3318-51
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-11-2
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-3117-48
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-2311-34
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน--1-1
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-2--2
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-138-21
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-82-10
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-18-9
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา--1-1
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-14-5
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--2-2
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-5--5
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-912-21
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-35-8
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-57-12
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-26-8
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-15-6
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-11-2
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-5--5
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-3--3
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-2015-35
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-13-4
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-1912-31
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-248-32
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-55-10
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-193-22
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-78-15
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-77-14
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-4--4
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-10--10
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3--3
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-8--8
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-4--4
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-25--25
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-4--4
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-20--20
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-4--4
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--3
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-8--8
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก-2--2
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-56-11
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-46-10
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก-1--1
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-33--33
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-33--33
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-5--5
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-284-32
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-264-30
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-1116-27
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-11-2
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-912-21
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-13-4
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-43-7
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-43-7
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน-1--1
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก-1--1
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-2013-33
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-55-10
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-157-22
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-44-8
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-33-6
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-11-2
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก-2--2
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก-1--1
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด--5-5
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา--1-1
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้--4-4
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-51--51
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-51--51
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-20--20
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-19--19
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-165-21
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา--1-1
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-144-18
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-15--15
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-27--27
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-27--27
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-114-15
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา--1-1
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-113-14
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-65-11
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-65-11
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-14-5
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-14-5
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-16-7
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-15-6
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-1--1
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-22--22
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-20--20
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-1--1
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-2--2
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010167 บ้านชมพูเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก-1--1
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-133-16
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น--1-1
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-122-14
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4อื่นๆ-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ-----
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-20--20
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก-1--1
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010183 บ้านนายางนาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010189 บ้านนาคานาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-5--5
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-22--22
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-22--22
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-3--3
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010195 บ้านสบยางสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-114-15
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-94-13
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-1--1
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-10--10
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-66-12
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น-1--1
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-42-6
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-14-5
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-44-8
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-34-7
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-1--1
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-1218-30
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-27-9
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-1011-21
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-2--2
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-8--8
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-3--3
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-5--5
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขอื่นๆ-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ-----
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010206 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 2564ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด434--38
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน-1--1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา1---1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์17--8
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก216--18
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-28-10
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-28-10
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-2212-34
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา-11-2
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-1511-26
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-4--4
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด--2-2
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา--1-1
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้--1-1
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-23--23
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-19--19
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก-1--1
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา-1--1
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการมองเห็น-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการได้ยิน-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์-----


เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.