จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

<
รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1435--49
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง13 ปี-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง14 ปี1---1
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง15 ปี9---9
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง16 ปี42--6
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง17 ปี-6--6
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง18 ปี-7--7
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง19 ปี-6--6
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง110 ปี-5--5
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง111 ปี-5--5
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง112 ปี-4--4
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง113 ปี-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง114 ปี-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง115 ปี-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง116 ปี-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด245842-124
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง13 ปี-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง14 ปี2---2
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง15 ปี9---9
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง16 ปี131--14
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง17 ปี-8--8
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง18 ปี-10--10
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง19 ปี-5--5
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง110 ปี-11--11
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง111 ปี-8--8
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง112 ปี-156-21
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง113 ปี--15-15
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง114 ปี--13-13
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง115 ปี--7-7
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง116 ปี--1-1
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด-14--14
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง13 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง14 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง15 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง16 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง17 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง18 ปี-2--2
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง19 ปี-2--2
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง110 ปี-4--4
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง111 ปี-1--1
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง112 ปี-4--4
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง113 ปี-1--1
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง114 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง115 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง116 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด214633-100
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง13 ปี1---1
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง14 ปี8---8
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง15 ปี11---11
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง16 ปี1---1
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง17 ปี-8--8
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง18 ปี-10--10
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง19 ปี-5--5
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง110 ปี-8--8
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง111 ปี-8--8
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง112 ปี-71-8
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง113 ปี--12-12
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง114 ปี--17-17
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง115 ปี--3-3
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง116 ปี-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง13 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง14 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง15 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง16 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง17 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง18 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง19 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง110 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง111 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง112 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง113 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง114 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง115 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง116 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1647--63
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง13 ปี-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง14 ปี3---3
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง15 ปี9---9
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง16 ปี41--5
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง17 ปี-7--7
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง18 ปี-6--6
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง19 ปี-5--5
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง110 ปี-6--6
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง111 ปี-10--10
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง112 ปี-10--10
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง113 ปี-2--2
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง114 ปี-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง115 ปี-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง116 ปี-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด276730-124
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง13 ปี-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง14 ปี1---1
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง15 ปี15---15
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง16 ปี104--14
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง17 ปี114--15
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง18 ปี-9--9
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง19 ปี-12--12
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง110 ปี-15--15
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง111 ปี-7--7
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง112 ปี-52-7
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง113 ปี-111-12
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง114 ปี--8-8
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง115 ปี--8-8
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง116 ปี--1-1
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด2174--95
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง13 ปี-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง14 ปี-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง15 ปี14---14
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง16 ปี75--12
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง17 ปี-9--9
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง18 ปี-16--16
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง19 ปี-8--8
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง110 ปี-14--14
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง111 ปี-11--11
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง112 ปี-11--11
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง113 ปี-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง114 ปี-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง115 ปี-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง116 ปี-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด639--45
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง13 ปี-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง14 ปี3---3
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง15 ปี3---3
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง16 ปี-2--2
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง17 ปี-6--6
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง18 ปี-7--7
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง19 ปี-6--6
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง110 ปี-6--6
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง111 ปี-8--8
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง112 ปี-4--4
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง113 ปี-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง114 ปี-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง115 ปี-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง116 ปี-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด715--22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง13 ปี-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง14 ปี1---1
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง15 ปี3---3
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง16 ปี32--5
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง17 ปี-1--1
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง18 ปี-5--5
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง19 ปี-2--2
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง110 ปี-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง111 ปี-4--4
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง112 ปี-1--1
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง113 ปี-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง114 ปี-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง115 ปี-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง116 ปี-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด832--40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง13 ปี-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง14 ปี-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง15 ปี4---4
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง16 ปี32--5
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง17 ปี-9--9
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง18 ปี-5--5
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง19 ปี-4--4
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง110 ปี-6--6
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง111 ปี-3--3
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง112 ปี-3--3
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง113 ปี-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง114 ปี1---1
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง115 ปี-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง116 ปี-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3851,360--1,745
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง13 ปี23---23
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง14 ปี101---101
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง15 ปี151---151
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง16 ปี11047--157
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง17 ปี-201--201
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง18 ปี-231--231
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง19 ปี-234--234
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง110 ปี-238--238
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง111 ปี-247--247
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง112 ปี-159--159
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง113 ปี-3--3
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง114 ปี-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง115 ปี-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง116 ปี-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3281,217--1,545
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง12 ปี-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง13 ปี17---17
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง14 ปี92---92
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง15 ปี122---122
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง16 ปี9763--160
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง17 ปี-192--192
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง18 ปี-208--208
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง19 ปี-216--216
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง110 ปี-191--191
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง111 ปี-211--211
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง112 ปี-135--135
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง113 ปี-1--1
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง114 ปี-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง115 ปี-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง116 ปี-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง117 ปี-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง118 ปี-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง119 ปี-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง120 ปี-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-10--10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี-1--1
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี-1--1
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี-2--2
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี-2--2
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี-2--2
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี-1--1
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี-1--1
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-2--2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี-1--1
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี-1--1
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด288441-153
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง24 ปี6---6
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง25 ปี13---13
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง26 ปี94--13
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง27 ปี-16--16
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง28 ปี-12--12
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง29 ปี-11--11
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง210 ปี-15--15
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง211 ปี-11--11
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง212 ปี-123-15
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง213 ปี-28-10
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง214 ปี-113-14
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง215 ปี--15-15
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง216 ปี--1-1
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง217 ปี--1-1
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1856--74
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง24 ปี1---1
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง25 ปี8---8
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง26 ปี8---8
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง27 ปี16--7
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง28 ปี-8--8
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง29 ปี-11--11
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง210 ปี-12--12
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง211 ปี-12--12
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง212 ปี-7--7
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง213 ปี-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง214 ปี-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง215 ปี-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง216 ปี-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด93218-59
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง24 ปี2---2
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง25 ปี6---6
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง26 ปี1---1
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง27 ปี-3--3
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง28 ปี-7--7
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง29 ปี-4--4
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง210 ปี-3--3
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง211 ปี-6--6
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง212 ปี-9--9
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง213 ปี--4-4
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง214 ปี--6-6
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง215 ปี--7-7
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง216 ปี--1-1
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด929--38
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง24 ปี-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง25 ปี8---8
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง26 ปี1---1
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง27 ปี-4--4
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง28 ปี-6--6
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง29 ปี-7--7
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง210 ปี-6--6
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง211 ปี-2--2
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง212 ปี-3--3
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง213 ปี-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง214 ปี-1--1
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง215 ปี-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง216 ปี-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด226425-111
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง24 ปี5---5
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง25 ปี10---10
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง26 ปี72--9
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง27 ปี-9--9
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง28 ปี-9--9
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง29 ปี-13--13
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง210 ปี-11--11
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง211 ปี-10--10
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง212 ปี-10--10
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง213 ปี--4-4
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง214 ปี--7-7
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง215 ปี--11-11
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง216 ปี--3-3
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด634--40
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง24 ปี2---2
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง25 ปี3---3
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง26 ปี11--2
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง27 ปี-5--5
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง28 ปี-6--6
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง29 ปี-10--10
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง210 ปี-5--5
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง211 ปี-3--3
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง212 ปี-4--4
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง213 ปี-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง214 ปี-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง215 ปี-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง216 ปี-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1036--46
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง24 ปี1---1
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง25 ปี5---5
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง26 ปี44--8
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง27 ปี-11--11
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง28 ปี-2--2
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง29 ปี-1--1
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง210 ปี-4--4
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง211 ปี-5--5
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง212 ปี-9--9
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง213 ปี-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง214 ปี-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง215 ปี-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง216 ปี-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-3--3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี-1--1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี-1--1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี-1--1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1946--65
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง22 ปี-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง23 ปี-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง24 ปี1---1
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง25 ปี11---11
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง26 ปี73--10
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง27 ปี-9--9
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง28 ปี-7--7
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง29 ปี-7--7
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง210 ปี-5--5
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง211 ปี-9--9
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง212 ปี-6--6
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง213 ปี-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง214 ปี-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง215 ปี-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง216 ปี-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง217 ปี-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง218 ปี-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง219 ปี-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง220 ปี-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด1849--67
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง32 ปี-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง33 ปี-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง34 ปี3---3
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง35 ปี6---6
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง36 ปี9---9
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง37 ปี-6--6
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง38 ปี-11--11
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง39 ปี-7--7
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง310 ปี-10--10
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง311 ปี-11--11
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง312 ปี-3--3
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง313 ปี-1--1
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง314 ปี-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง315 ปี-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง316 ปี-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง317 ปี-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง318 ปี-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง319 ปี-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง320 ปี-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด5118089-320
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง32 ปี-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง33 ปี-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง34 ปี-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง35 ปี23---23
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง36 ปี28---28
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง37 ปี-31--31
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง38 ปี-33--33
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง39 ปี-28--28
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง310 ปี-31--31
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง311 ปี-32--32
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง312 ปี-232-25
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง313 ปี-236-38
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง314 ปี--28-28
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง315 ปี--22-22
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง316 ปี--1-1
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง317 ปี-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง318 ปี-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง319 ปี-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง320 ปี-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง32 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง33 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง34 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง35 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง36 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง37 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง38 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง39 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง310 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง311 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง312 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง313 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง314 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง315 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง316 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง317 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง318 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง319 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปี-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด77224102-403
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง32 ปี-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง33 ปี-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง34 ปี13---13
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง35 ปี39---39
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง36 ปี257--32
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง37 ปี-43--43
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง38 ปี-35--35
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง39 ปี-38--38
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง310 ปี-38--38
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง311 ปี-29--29
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง312 ปี-27--27
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง313 ปี-636-42
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง314 ปี-121-22
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง315 ปี--37-37
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง316 ปี--7-7
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง317 ปี--1-1
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง318 ปี-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง319 ปี-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง320 ปี-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด6619981-346
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง32 ปี-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง33 ปี-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง34 ปี9---9
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง35 ปี32---32
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง36 ปี2311--34
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง37 ปี-19--19
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง38 ปี136--37
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง39 ปี137--38
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง310 ปี-25--25
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง311 ปี-40--40
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง312 ปี-26--26
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง313 ปี-427-31
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง314 ปี-127-28
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง315 ปี--19-19
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง316 ปี--8-8
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง317 ปี-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง318 ปี-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง319 ปี-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง320 ปี-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด319--22
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง32 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง33 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง34 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง35 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง36 ปี3---3
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง37 ปี-2--2
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง38 ปี-3--3
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง39 ปี-1--1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง310 ปี-4--4
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง311 ปี-6--6
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง312 ปี-3--3
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง313 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง314 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง315 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง316 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง317 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง318 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง319 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปี-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-1716-33
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง32 ปี-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง33 ปี-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง34 ปี-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง35 ปี-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง36 ปี-2--2
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง37 ปี-2--2
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง38 ปี-2--2
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง39 ปี-1--1
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง310 ปี-4--4
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง311 ปี-5--5
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง312 ปี-13-4
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง313 ปี--4-4
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง314 ปี--3-3
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง315 ปี--5-5
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง316 ปี--1-1
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง317 ปี-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง318 ปี-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง319 ปี-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง320 ปี-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-8--8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง32 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง33 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง34 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง35 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง36 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง37 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง38 ปี-1--1
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง39 ปี-1--1
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง310 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง311 ปี-4--4
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง312 ปี-2--2
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง313 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง314 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง315 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง316 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง317 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง318 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง319 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปี-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-33--33
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง32 ปี-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง33 ปี-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง34 ปี-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง35 ปี-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง36 ปี-3--3
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง37 ปี-7--7
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง38 ปี-5--5
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง39 ปี-4--4
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง310 ปี-3--3
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง311 ปี-8--8
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง312 ปี-1--1
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง313 ปี-2--2
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง314 ปี-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง315 ปี-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง316 ปี-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง317 ปี-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง318 ปี-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง319 ปี-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง320 ปี-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง32 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง33 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง34 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง35 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง36 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง37 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง38 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง39 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง310 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง311 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง312 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง313 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง314 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง315 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง316 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง317 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง318 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง319 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปี-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด237745-145
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง32 ปี-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง33 ปี-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง34 ปี3---3
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง35 ปี9---9
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง36 ปี117--18
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง37 ปี-20--20
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง38 ปี-8--8
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง39 ปี-14--14
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง310 ปี-5--5
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง311 ปี-11--11
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง312 ปี-116-17
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง313 ปี-113-14
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง314 ปี--13-13
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง315 ปี--11-11
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง316 ปี--2-2
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง317 ปี-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง318 ปี-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง319 ปี-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง320 ปี-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด44730-81
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม4 ปี-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม5 ปี3---3
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม6 ปี12--3
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม7 ปี-4--4
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม8 ปี-6--6
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม9 ปี-7--7
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม10 ปี-7--7
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม11 ปี-11--11
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม12 ปี-103-13
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม13 ปี--9-9
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม14 ปี--10-10
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม15 ปี--8-8
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม16 ปี-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด840--48
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม4 ปี1---1
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม5 ปี3---3
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม6 ปี43--7
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม7 ปี-5--5
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม8 ปี-5--5
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม9 ปี-6--6
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม10 ปี-10--10
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม11 ปี-5--5
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม12 ปี-6--6
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม13 ปี-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม14 ปี-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม15 ปี-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม16 ปี-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-38--38
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม4 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม5 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม6 ปี-3--3
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม7 ปี-3--3
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม8 ปี-7--7
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม9 ปี-6--6
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม10 ปี-7--7
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม11 ปี-5--5
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม12 ปี-7--7
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม13 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม14 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม15 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม16 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด106726-103
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม4 ปี-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม5 ปี6---6
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม6 ปี4---4
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม7 ปี-8--8
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม8 ปี-11--11
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม9 ปี-15--15
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม10 ปี-14--14
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม11 ปี-5--5
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม12 ปี-10--10
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม13 ปี-28-10
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม14 ปี-26-8
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม15 ปี--10-10
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม16 ปี--2-2
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม4 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม5 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม6 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม7 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม8 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม9 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม10 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม11 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม12 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม13 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม14 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม15 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม16 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4115446-241
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม4 ปี7---7
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม5 ปี23---23
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม6 ปี1113--24
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม7 ปี-27--27
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม8 ปี-24--24
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม9 ปี-30--30
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม10 ปี-25--25
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม11 ปี-20--20
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม12 ปี-15--15
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม13 ปี--14-14
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม14 ปี--17-17
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม15 ปี--13-13
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม16 ปี--2-2
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4022765-332
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม4 ปี1---1
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม5 ปี15---15
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม6 ปี2414--38
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม7 ปี-39--39
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม8 ปี-39--39
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม9 ปี-36--36
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม10 ปี-38--38
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม11 ปี-34--34
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม12 ปี-221-23
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม13 ปี-416-20
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม14 ปี--21-21
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม15 ปี-125-26
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม16 ปี--2-2
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด117542-128
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม4 ปี-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม5 ปี2---2
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม6 ปี82--10
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม7 ปี17--8
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม8 ปี-11--11
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม9 ปี-18--18
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม10 ปี-15--15
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม11 ปี-9--9
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม12 ปี-10--10
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม13 ปี-211-13
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม14 ปี-113-14
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม15 ปี--16-16
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม16 ปี--2-2
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด651--57
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม4 ปี-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม5 ปี1---1
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม6 ปี55--10
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม7 ปี-10--10
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม8 ปี-5--5
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม9 ปี-3--3
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม10 ปี-13--13
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม11 ปี-8--8
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม12 ปี-7--7
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม13 ปี-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม14 ปี-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม15 ปี-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม16 ปี-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด547--52
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม4 ปี-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม5 ปี1---1
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม6 ปี41--5
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม7 ปี-4--4
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม8 ปี-7--7
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม9 ปี-9--9
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม10 ปี-13--13
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม11 ปี-6--6
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม12 ปี-7--7
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม13 ปี-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม14 ปี-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม15 ปี-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม16 ปี-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-27--27
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม4 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม5 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม6 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม7 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม8 ปี-5--5
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม9 ปี-6--6
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม10 ปี-5--5
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม11 ปี-2--2
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม12 ปี-9--9
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม13 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม14 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม15 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม16 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด27197--224
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม4 ปี3---3
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม5 ปี7---7
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม6 ปี178--25
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม7 ปี-27--27
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม8 ปี-17--17
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม9 ปี-46--46
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม10 ปี-43--43
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม11 ปี-32--32
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม12 ปี-24--24
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม13 ปี-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม14 ปี-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม15 ปี-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม16 ปี-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด332--35
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม4 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม5 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม6 ปี33--6
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม7 ปี-6--6
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม8 ปี-7--7
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม9 ปี-2--2
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม10 ปี-7--7
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม11 ปี-4--4
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม12 ปี-3--3
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม13 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม14 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม15 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม16 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-31--31
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม2 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม3 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม4 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม5 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม6 ปี-1--1
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม7 ปี-2--2
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม8 ปี-6--6
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม9 ปี-8--8
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม10 ปี-2--2
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม11 ปี-7--7
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม12 ปี-5--5
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม13 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม14 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม15 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม16 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม17 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม18 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม19 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม20 ปี-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2180--101
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี2---2
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี5---5
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี145--19
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-11--11
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-10--10
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-12--12
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-13--13
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-15--15
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-14--14
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด-13--13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-3--3
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-3--3
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-7--7
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด3292--124
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี16---16
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี161--17
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-17--17
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-20--20
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-16--16
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-11--11
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-13--13
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-14--14
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด207421-115
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี10---10
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี10---10
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-11--11
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-9--9
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-17--17
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-8--8
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-11--11
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-16--16
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี-16-7
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี--10-10
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี-15-6
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด50146--196
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี1---1
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี27---27
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี22---22
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-23--23
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-22--22
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-26--26
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-26--26
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-19--19
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-30--30
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2757--84
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี1---1
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี10---10
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี10---10
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี61--7
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-5--5
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-16--16
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-6--6
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-11--11
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-11--11
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-7--7
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2179--100
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี3---3
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี6---6
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี121--13
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-18--18
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-12--12
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-13--13
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-8--8
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-11--11
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-15--15
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี-1--1
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด530--35
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย12 ปี-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย13 ปี-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย14 ปี1---1
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย15 ปี1---1
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย16 ปี32--5
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย17 ปี-4--4
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย18 ปี-2--2
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย19 ปี-6--6
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย110 ปี-5--5
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย111 ปี-5--5
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย112 ปี-6--6
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย113 ปี-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย114 ปี-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย115 ปี-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย116 ปี-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย117 ปี-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย118 ปี-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย119 ปี-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย120 ปี-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด633--39
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย12 ปี-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย13 ปี-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย14 ปี-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย15 ปี3---3
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย16 ปี32--5
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย17 ปี-7--7
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย18 ปี-3--3
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย19 ปี-3--3
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย110 ปี-9--9
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย111 ปี-4--4
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย112 ปี-5--5
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย113 ปี-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย114 ปี-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย115 ปี-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย116 ปี-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย117 ปี-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย118 ปี-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย119 ปี-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย120 ปี-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด316--19
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย12 ปี-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย13 ปี-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย14 ปี2---2
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย15 ปี-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย16 ปี11--2
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย17 ปี-2--2
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย18 ปี-5--5
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย19 ปี-2--2
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย110 ปี-2--2
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย111 ปี-3--3
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย112 ปี-1--1
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย113 ปี-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย114 ปี-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย115 ปี-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย116 ปี-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย117 ปี-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย118 ปี-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย119 ปี-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย120 ปี-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1428--42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย12 ปี-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย13 ปี-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย14 ปี2---2
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย15 ปี9---9
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย16 ปี32--5
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย17 ปี-1--1
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย18 ปี-5--5
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย19 ปี-3--3
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย110 ปี-5--5
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย111 ปี-8--8
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย112 ปี-4--4
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย113 ปี-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย114 ปี-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย115 ปี-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย116 ปี-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย117 ปี-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย118 ปี-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย119 ปี-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย120 ปี-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด416--20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย12 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย13 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย14 ปี4---4
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย15 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย16 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย17 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย18 ปี-3--3
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย19 ปี-4--4
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย110 ปี-2--2
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย111 ปี-3--3
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย112 ปี-4--4
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย113 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย114 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย115 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย116 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย117 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย118 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย119 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย120 ปี-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด96461--557
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย12 ปี-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย13 ปี-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย14 ปี14---14
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย15 ปี48---48
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย16 ปี3418--52
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย17 ปี-79--79
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย18 ปี-82--82
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย19 ปี-63--63
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย110 ปี-86--86
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย111 ปี-66--66
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย112 ปี-66--66
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย113 ปี-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย114 ปี-1--1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย115 ปี-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย116 ปี-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย117 ปี-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย118 ปี-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย119 ปี-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย120 ปี-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1040--50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย12 ปี-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย13 ปี-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย14 ปี-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย15 ปี3---3
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย16 ปี72--9
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย17 ปี-6--6
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย18 ปี-7--7
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย19 ปี-4--4
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย110 ปี-7--7
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย111 ปี-8--8
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย112 ปี-6--6
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย113 ปี-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย114 ปี-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย115 ปี-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย116 ปี-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย117 ปี-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย118 ปี-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย119 ปี-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย120 ปี-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1331--44
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย12 ปี-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย13 ปี-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย14 ปี2---2
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย15 ปี7---7
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย16 ปี41--5
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย17 ปี-8--8
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย18 ปี-7--7
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย19 ปี-1--1
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย110 ปี-1--1
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย111 ปี-2--2
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย112 ปี-10--10
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย113 ปี-1--1
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย114 ปี-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย115 ปี-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย116 ปี-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย117 ปี-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย118 ปี-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย119 ปี-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย120 ปี-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด822--30
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย12 ปี-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย13 ปี-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย14 ปี1---1
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย15 ปี1---1
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย16 ปี62--8
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย17 ปี-3--3
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย18 ปี-6--6
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย19 ปี-5--5
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย110 ปี-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย111 ปี-1--1
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย112 ปี-5--5
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย113 ปี-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย114 ปี-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย115 ปี-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย116 ปี-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย117 ปี-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย118 ปี-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย119 ปี-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย120 ปี-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด2511530-170
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย12 ปี-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย13 ปี-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย14 ปี7---7
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย15 ปี12---12
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย16 ปี6---6
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย17 ปี-20--20
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย18 ปี-19--19
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย19 ปี-16--16
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย110 ปี-18--18
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย111 ปี-21--21
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย112 ปี-21--21
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย113 ปี--13-13
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย114 ปี--9-9
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย115 ปี--8-8
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย116 ปี-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย117 ปี-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย118 ปี-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย119 ปี-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย120 ปี-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด3213843-213
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย22 ปี-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย23 ปี-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย24 ปี3---3
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย25 ปี18---18
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย26 ปี115--16
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย27 ปี-25--25
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย28 ปี-26--26
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย29 ปี-18--18
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย210 ปี-21--21
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย211 ปี-29--29
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย212 ปี-14--14
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย213 ปี--16-16
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย214 ปี--14-14
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย215 ปี--11-11
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย216 ปี--2-2
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย217 ปี-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย218 ปี-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย219 ปี-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย220 ปี-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด297622-127
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย22 ปี-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย23 ปี-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย24 ปี6---6
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย25 ปี16---16
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย26 ปี75--12
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย27 ปี-11--11
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย28 ปี-13--13
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย29 ปี-8--8
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย210 ปี-9--9
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย211 ปี-17--17
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย212 ปี-131-14
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย213 ปี--4-4
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย214 ปี--8-8
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย215 ปี--9-9
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย216 ปี-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย217 ปี-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย218 ปี-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย219 ปี-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย220 ปี-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด316--19
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย22 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย23 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย24 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย25 ปี1---1
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย26 ปี21--3
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย27 ปี-3--3
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย28 ปี-4--4
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย29 ปี-3--3
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย210 ปี-2--2
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย211 ปี-3--3
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย212 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย213 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย214 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย215 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย216 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย217 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย218 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย219 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย220 ปี-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2998--127
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย22 ปี-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย23 ปี-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย24 ปี5---5
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย25 ปี15---15
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย26 ปี95--14
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย27 ปี-20--20
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย28 ปี-9--9
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย29 ปี-16--16
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย210 ปี-15--15
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย211 ปี-18--18
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย212 ปี-14--14
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย213 ปี-1--1
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย214 ปี-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย215 ปี-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย216 ปี-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย217 ปี-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย218 ปี-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย219 ปี-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย220 ปี-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2458--82
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย22 ปี-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย23 ปี-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย24 ปี5---5
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย25 ปี8---8
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย26 ปี114--15
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย27 ปี-9--9
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย28 ปี-10--10
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย29 ปี-3--3
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย210 ปี-9--9
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย211 ปี-12--12
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย212 ปี-11--11
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย213 ปี-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย214 ปี-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย215 ปี-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย216 ปี-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย217 ปี-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย218 ปี-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย219 ปี-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย220 ปี-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย22 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย23 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย24 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย25 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย26 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย27 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย28 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย29 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย210 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย211 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย212 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย213 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย214 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย215 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย216 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย217 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย218 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย219 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย220 ปี-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1669--85
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย22 ปี-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย23 ปี-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย24 ปี3---3
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย25 ปี6---6
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย26 ปี72--9
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย27 ปี-8--8
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย28 ปี-12--12
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย29 ปี-13--13
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย210 ปี-12--12
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย211 ปี-13--13
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย212 ปี-7--7
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย213 ปี-2--2
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย214 ปี-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย215 ปี-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย216 ปี-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย217 ปี-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย218 ปี-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย219 ปี-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย220 ปี-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1845--63
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย22 ปี-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย23 ปี-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย24 ปี3---3
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย25 ปี10---10
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย26 ปี51--6
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย27 ปี-4--4
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย28 ปี-7--7
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย29 ปี-7--7
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย210 ปี-7--7
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย211 ปี-10--10
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย212 ปี-9--9
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย213 ปี-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย214 ปี-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย215 ปี-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย216 ปี-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย217 ปี-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย218 ปี-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย219 ปี-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย220 ปี-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด-31--31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย22 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย23 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย24 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย25 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย26 ปี-2--2
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย27 ปี-6--6
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย28 ปี-4--4
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย29 ปี-4--4
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย210 ปี-5--5
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย211 ปี-4--4
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย212 ปี-6--6
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย213 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย214 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย215 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย216 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย217 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย218 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย219 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย220 ปี-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด2038--58
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย32 ปี-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย33 ปี-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย34 ปี-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย35 ปี10---10
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย36 ปี10---10
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย37 ปี-12--12
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย38 ปี-4--4
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย39 ปี-6--6
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย310 ปี-3--3
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย311 ปี-6--6
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย312 ปี-7--7
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย313 ปี-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย314 ปี-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย315 ปี-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย316 ปี-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย317 ปี-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย318 ปี-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย319 ปี-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย320 ปี-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด5111731-199
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย32 ปี-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย33 ปี-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย34 ปี16---16
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย35 ปี19---19
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย36 ปี161--17
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย37 ปี-14--14
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย38 ปี-23--23
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย39 ปี-34--34
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย310 ปี-14--14
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย311 ปี-17--17
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย312 ปี-14--14
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย313 ปี--7-7
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย314 ปี--13-13
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย315 ปี--11-11
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย316 ปี-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย317 ปี-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย318 ปี-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย319 ปี-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย320 ปี-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด736--43
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย32 ปี-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย33 ปี-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย34 ปี-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย35 ปี4---4
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย36 ปี3---3
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย37 ปี-4--4
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย38 ปี-5--5
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย39 ปี-7--7
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย310 ปี-5--5
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย311 ปี-6--6
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย312 ปี-7--7
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย313 ปี-2--2
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย314 ปี-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย315 ปี-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย316 ปี-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย317 ปี-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย318 ปี-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย319 ปี-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย320 ปี-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด188030-128
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย32 ปี-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย33 ปี-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย34 ปี-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย35 ปี7---7
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย36 ปี111--12
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย37 ปี-11--11
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย38 ปี-17--17
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย39 ปี-14--14
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย310 ปี-13--13
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย311 ปี-11--11
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย312 ปี-13--13
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย313 ปี--15-15
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย314 ปี--6-6
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย315 ปี--9-9
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย316 ปี-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย317 ปี-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย318 ปี-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย319 ปี-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย320 ปี-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1444--58
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย32 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย33 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย34 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย35 ปี6---6
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย36 ปี8---8
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย37 ปี-12--12
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย38 ปี-17--17
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย39 ปี-2--2
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย310 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย311 ปี-6--6
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย312 ปี-7--7
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย313 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย314 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย315 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย316 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย317 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย318 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย319 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย320 ปี-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1239--51
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย32 ปี-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย33 ปี1---1
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย34 ปี4---4
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย35 ปี3---3
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย36 ปี42--6
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย37 ปี-7--7
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย38 ปี-11--11
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย39 ปี-5--5
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย310 ปี-7--7
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย311 ปี-3--3
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย312 ปี-4--4
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย313 ปี-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย314 ปี-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย315 ปี-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย316 ปี-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย317 ปี-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย318 ปี-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย319 ปี-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย320 ปี-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย32 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย33 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย34 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย35 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย36 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย37 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย38 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย39 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย310 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย311 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย312 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย313 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย314 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย315 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย316 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย317 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย318 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย319 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย320 ปี-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด619--25
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย32 ปี-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย33 ปี-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย34 ปี2---2
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย35 ปี3---3
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย36 ปี1---1
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย37 ปี-4--4
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย38 ปี-4--4
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย39 ปี-4--4
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย310 ปี-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย311 ปี-4--4
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย312 ปี-3--3
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย313 ปี-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย314 ปี-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย315 ปี-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย316 ปี-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย317 ปี-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย318 ปี-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย319 ปี-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย320 ปี-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด12024279-441
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย32 ปี-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย33 ปี-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย34 ปี22---22
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย35 ปี59---59
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย36 ปี3918--57
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย37 ปี-52--52
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย38 ปี-38--38
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย39 ปี-44--44
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย310 ปี-32--32
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย311 ปี-30--30
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย312 ปี-215-26
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย313 ปี-217-19
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย314 ปี-432-36
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย315 ปี-123-24
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย316 ปี--2-2
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย317 ปี-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย318 ปี-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย319 ปี-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย320 ปี-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด47545--592
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา12 ปี-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา13 ปี-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา14 ปี1---1
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา15 ปี24---24
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา16 ปี2221--43
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา17 ปี-79--79
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา18 ปี-65--65
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา19 ปี-89--89
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา110 ปี-98--98
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา111 ปี-97--97
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา112 ปี-95--95
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา113 ปี-1--1
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา114 ปี-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา115 ปี-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา116 ปี-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา117 ปี-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา118 ปี-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา119 ปี-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา120 ปี-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด259--61
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา12 ปี-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา13 ปี-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา14 ปี1---1
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา15 ปี1---1
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา16 ปี-3--3
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา17 ปี-10--10
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา18 ปี-10--10
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา19 ปี-10--10
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา110 ปี-7--7
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา111 ปี-11--11
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา112 ปี-8--8
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา113 ปี-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา114 ปี-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา115 ปี-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา116 ปี-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา117 ปี-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา118 ปี-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา119 ปี-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา120 ปี-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา12 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา13 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา14 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา15 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา16 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา17 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา18 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา19 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา110 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา111 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา112 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา113 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา114 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา115 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา116 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา117 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา118 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา119 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา120 ปี-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด42156--198
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา12 ปี-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา13 ปี-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา14 ปี-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา15 ปี19---19
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา16 ปี231--24
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา17 ปี-21--21
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา18 ปี-23--23
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา19 ปี-25--25
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา110 ปี-34--34
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา111 ปี-29--29
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา112 ปี-23--23
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา113 ปี-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา114 ปี-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา115 ปี-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา116 ปี-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา117 ปี-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา118 ปี-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา119 ปี-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา120 ปี-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด-3--3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา12 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา13 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา14 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา15 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา16 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา17 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา18 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา19 ปี-2--2
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา110 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา111 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา112 ปี-1--1
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา113 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา114 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา115 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา116 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา117 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา118 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา119 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา120 ปี-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1349--62
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา12 ปี-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา13 ปี-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา14 ปี1---1
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา15 ปี8---8
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา16 ปี4---4
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา17 ปี-11--11
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา18 ปี-8--8
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา19 ปี-11--11
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา110 ปี-5--5
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา111 ปี-7--7
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา112 ปี-6--6
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา113 ปี-1--1
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา114 ปี-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา115 ปี-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา116 ปี-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา117 ปี-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา118 ปี-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา119 ปี-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา120 ปี-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด208842-150
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา12 ปี-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา13 ปี-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา14 ปี2---2
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา15 ปี9---9
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา16 ปี9---9
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา17 ปี-7--7
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา18 ปี-20--20
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา19 ปี-17--17
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา110 ปี-21--21
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา111 ปี-11--11
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา112 ปี-12--12
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา113 ปี--17-17
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา114 ปี--19-19
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา115 ปี--6-6
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา116 ปี-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา117 ปี-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา118 ปี-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา119 ปี-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา120 ปี-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1521--36
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา12 ปี-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา13 ปี4---4
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา14 ปี6---6
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา15 ปี3---3
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา16 ปี23--5
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา17 ปี-1--1
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา18 ปี-3--3
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา19 ปี-3--3
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา110 ปี-2--2
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา111 ปี-6--6
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา112 ปี-3--3
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา113 ปี-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา114 ปี-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา115 ปี-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา116 ปี-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา117 ปี-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา118 ปี-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา119 ปี-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา120 ปี-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด411--15
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา12 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา13 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา14 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา15 ปี1---1
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา16 ปี3---3
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา17 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา18 ปี-1--1
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา19 ปี-1--1
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา110 ปี-1--1
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา111 ปี-3--3
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา112 ปี-5--5
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา113 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา114 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา115 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา116 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา117 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา118 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา119 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา120 ปี-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด555--60
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา12 ปี-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา13 ปี-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา14 ปี-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา15 ปี1---1
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา16 ปี4---4
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา17 ปี-8--8
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา18 ปี-12--12
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา19 ปี-6--6
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา110 ปี-15--15
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา111 ปี-7--7
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา112 ปี-7--7
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา113 ปี-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา114 ปี-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา115 ปี-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา116 ปี-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา117 ปี-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา118 ปี-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา119 ปี-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา120 ปี-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-13--13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา25 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา26 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา27 ปี-5--5
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา28 ปี-1--1
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา29 ปี-1--1
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา210 ปี-3--3
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา211 ปี-1--1
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา212 ปี-2--2
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา213 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา214 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา215 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา25 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา26 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา27 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา28 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา29 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา210 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา211 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา212 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา213 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา214 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา215 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา25 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา26 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา27 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา28 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา29 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา210 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา211 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา212 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา213 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา214 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา215 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-56--56
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา25 ปี-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา26 ปี-1--1
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา27 ปี-6--6
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา28 ปี-11--11
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา29 ปี-12--12
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา210 ปี-9--9
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา211 ปี-10--10
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา212 ปี-6--6
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา213 ปี-1--1
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา214 ปี-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา215 ปี-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด714--21
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา25 ปี3---3
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา26 ปี41--5
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา27 ปี-1--1
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา28 ปี-2--2
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา29 ปี-1--1
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา210 ปี-2--2
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา211 ปี-2--2
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา212 ปี-5--5
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา213 ปี-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา214 ปี-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา215 ปี-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-61--61
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา25 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา26 ปี-4--4
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา27 ปี-7--7
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา28 ปี-13--13
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา29 ปี-7--7
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา210 ปี-7--7
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา211 ปี-13--13
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา212 ปี-10--10
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา213 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา214 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา215 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-14--14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา25 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา26 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา27 ปี-3--3
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา28 ปี-1--1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา29 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา210 ปี-5--5
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา211 ปี-3--3
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา212 ปี-1--1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา213 ปี-1--1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา214 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา215 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-17--17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา25 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา26 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา27 ปี-3--3
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา28 ปี-7--7
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา29 ปี-3--3
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา210 ปี-3--3
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา211 ปี-1--1
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา212 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา213 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา214 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา215 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด2261--83
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา24 ปี4---4
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา25 ปี12---12
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา26 ปี67--13
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา27 ปี-8--8
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา28 ปี-6--6
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา29 ปี-5--5
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา210 ปี-18--18
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา211 ปี-11--11
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา212 ปี-6--6
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา213 ปี-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา214 ปี-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา215 ปี-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด440--44
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา25 ปี3---3
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา26 ปี1---1
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา27 ปี-8--8
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา28 ปี-4--4
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา29 ปี-4--4
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา210 ปี-7--7
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา211 ปี-8--8
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา212 ปี-8--8
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา213 ปี-1--1
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา214 ปี-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา215 ปี-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด52166--218
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา25 ปี24---24
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา26 ปี28---28
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา27 ปี-24--24
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา28 ปี-33--33
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา29 ปี-29--29
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา210 ปี-24--24
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา211 ปี-27--27
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา212 ปี-29--29
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา213 ปี-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา214 ปี-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา215 ปี-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-8943-132
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา25 ปี-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา26 ปี-1--1
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา27 ปี-11--11
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา28 ปี-21--21
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา29 ปี-20--20
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา210 ปี-18--18
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา211 ปี-10--10
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา212 ปี-82-10
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา213 ปี--20-20
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา214 ปี--13-13
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา215 ปี--8-8
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-8314-97
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา25 ปี-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา26 ปี-10--10
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา27 ปี-13--13
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา28 ปี-17--17
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา29 ปี-11--11
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา210 ปี-9--9
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา211 ปี-13--13
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา212 ปี-7--7
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา213 ปี-13-4
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา214 ปี-26-8
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา215 ปี--4-4
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา216 ปี--1-1
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-4824-72
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา22 ปี-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา23 ปี-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา24 ปี-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา25 ปี-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา26 ปี-3--3
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา27 ปี-10--10
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา28 ปี-10--10
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา29 ปี-9--9
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา210 ปี-5--5
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา211 ปี-8--8
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา212 ปี-32-5
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา213 ปี--7-7
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา214 ปี--13-13
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา215 ปี--2-2
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา216 ปี-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา217 ปี-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา218 ปี-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา219 ปี-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา220 ปี-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-22--22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี-1--1
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-4--4
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-5--5
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-6--6
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-4--4
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-2--2
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-7--7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-3--3
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-4--4
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-23--23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี-2--2
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-3--3
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-2--2
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-3--3
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-5--5
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-8--8
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด76160-128
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา35 ปี2---2
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา36 ปี5---5
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา37 ปี-7--7
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา38 ปี-3--3
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา39 ปี-16--16
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา310 ปี-11--11
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา311 ปี-101-11
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา312 ปี-141-15
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา313 ปี--21-21
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา314 ปี--22-22
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา315 ปี--15-15
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด772--79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา35 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา36 ปี7---7
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา37 ปี-14--14
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา38 ปี-7--7
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา39 ปี-9--9
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา310 ปี-21--21
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา311 ปี-6--6
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา312 ปี-15--15
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-4--4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-2--2
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-2--2
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-37--37
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา35 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา36 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา37 ปี-5--5
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา38 ปี-6--6
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา39 ปี-9--9
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา310 ปี-4--4
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา311 ปี-3--3
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา312 ปี-10--10
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด10417455-333
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา34 ปี25---25
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา35 ปี43---43
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา36 ปี341--35
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา37 ปี235--37
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา38 ปี-33--33
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา39 ปี-28--28
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา310 ปี-28--28
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา311 ปี-19--19
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา312 ปี-271-28
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา313 ปี-219-21
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา314 ปี--20-20
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา315 ปี-114-15
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา316 ปี--1-1
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-44--44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี-1--1
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-9--9
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-7--7
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-7--7
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-5--5
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-7--7
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-8--8
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-22--22
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-3--3
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-2--2
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-5--5
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-2--2
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-4--4
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-6--6
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-28--28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-1--1
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-1--1
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-7--7
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-2--2
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-9--9
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-8--8
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-19--19
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา35 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา36 ปี-3--3
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา37 ปี-1--1
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา38 ปี-3--3
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา39 ปี-1--1
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา310 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา311 ปี-4--4
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา312 ปี-7--7
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1344--57
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา35 ปี5---5
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา36 ปี8---8
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา37 ปี-6--6
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา38 ปี-8--8
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา39 ปี-8--8
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา310 ปี-5--5
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา311 ปี-8--8
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา312 ปี-9--9
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด22120--142
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา34 ปี2---2
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา35 ปี10---10
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา36 ปี104--14
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา37 ปี-12--12
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา38 ปี-11--11
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา39 ปี-25--25
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา310 ปี-24--24
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา311 ปี-22--22
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา312 ปี-21--21
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา317 ปี-1--1
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1536--51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา35 ปี5---5
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา36 ปี10---10
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา37 ปี-7--7
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา38 ปี-7--7
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา39 ปี-8--8
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา310 ปี-5--5
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา311 ปี-6--6
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา312 ปี-3--3
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1833--51
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา34 ปี3---3
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา35 ปี8---8
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา36 ปี7---7
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา37 ปี-6--6
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา38 ปี-7--7
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา39 ปี-4--4
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา310 ปี-5--5
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา311 ปี-5--5
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา312 ปี-6--6
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-25--25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-4--4
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-6--6
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-3--3
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-7--7
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-1--1
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-4--4
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-2--2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-2--2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี-----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด942--51
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี-----
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา32 ปี-