ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

181

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

141

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

17

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

15

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

126

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

164

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

38

ตาราง

0

ห้องเรียน
ตาราง

0

นักเรียน
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

BEST PRACTICES

ตาราง

276

ครูและบุคลากร

สนง.
88
รร.
188
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2565

ตาราง

276

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 17 /9%
ปฐมวัย - ประถมฯ93 /51%
ปฐมวัย - ม.ต้น33 /18%
ประถมฯ33 /18%
ประถมฯ - ม.ต้น5 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 141 /78%
ขนาดกลาง 38 /21%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 141 /78%
ขนาดที่ 2 25 /14%
ขนาดที่ 3 5 /3%
ขนาดที่ 4 6 /3%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 2 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
181 โรงเรียน

8 อำเภอ
เมืองน่าน

39 โรงเรียน

ตาราง
แม่จริม

14 โรงเรียน

ตาราง
บ้านหลวง

8 โรงเรียน

ตาราง
นาน้อย

28 โรงเรียน

ตาราง
เวียงสา

51 โรงเรียน

ตาราง
นาหมื่น

16 โรงเรียน

ตาราง
สันติสุข

11 โรงเรียน

ตาราง
ภูเพียง

14 โรงเรียน

ตาราง

18 เครือข่าย
เมือง1

13 โรงเรียน

ตาราง
เวียงสา2

14 โรงเรียน

ตาราง
เวียงสา3

20 โรงเรียน

ตาราง
เวียงสา4

8 โรงเรียน

ตาราง
นาหมื่น1

8 โรงเรียน

ตาราง
นาหมื่น2

8 โรงเรียน

ตาราง
สันติสุข

11 โรงเรียน

ตาราง
ภูเพียง1

8 โรงเรียน

ตาราง
ภูเพียง2

6 โรงเรียน

ตาราง
เมือง2

15 โรงเรียน

ตาราง
เมือง3

11 โรงเรียน

ตาราง
แม่จริม

14 โรงเรียน

ตาราง
บ้านหลวง

8 โรงเรียน

ตาราง
นาน้อย1

10 โรงเรียน

ตาราง
นาน้อย2

9 โรงเรียน

ตาราง
นาน้อย3

9 โรงเรียน

ตาราง
เวีงยสา1

9 โรงเรียน

ตาราง
name

0 โรงเรียน

ตาราง
เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.