571

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา11219.61%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา7613.31%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด7012.26%
นร.จำแนกตามความพิการ396.83%
นร.จำแนกตามอายุ335.78%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง305.25%
คณะกรรมการ254.38%
โครงการในโรงเรียน254.38%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส223.85%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน172.98%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สถิติ/บริการ162.80%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ162.80%
ผลสอบ O-Net162.80%
บุคลากรเกษียณอายุ142.45%
นร.จำแนกตามสัญชาติ122.10%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง111.93%
นร.จำแนกตามศาสนา91.58%
รายงานบริหารงบประมาณ71.23%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน61.05%
แนวโน้ม จำนวน นร.61.05%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.50.88%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน40.70%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน