ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23361
อนุบาล 375121
รวม10818 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 195141
ประถมศึกษาปีที่ 255101
ประถมศึกษาปีที่ 34481
ประถมศึกษาปีที่ 4810181
ประถมศึกษาปีที่ 55491
ประถมศึกษาปีที่ 6115161
รวม423375 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 17291
มัธยมศึกษาปีที่ 246101
มัธยมศึกษาปีที่ 337101
รวม141529 3

รวมทั้งสิ้น

6656122 11