ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 255101
อนุบาล 32571
รวม71017 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 166121
ประถมศึกษาปีที่ 23691
ประถมศึกษาปีที่ 376131
ประถมศึกษาปีที่ 4115161
ประถมศึกษาปีที่ 587151
ประถมศึกษาปีที่ 655101
รวม403575 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 195141
มัธยมศึกษาปีที่ 273101
มัธยมศึกษาปีที่ 328101
รวม181634 3

รวมทั้งสิ้น

6561126 11