ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 26391
อนุบาล 368141
รวม121123 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 165111
ประถมศึกษาปีที่ 24591
ประถมศึกษาปีที่ 364101
ประถมศึกษาปีที่ 45491
ประถมศึกษาปีที่ 56281
ประถมศึกษาปีที่ 687151
รวม352762 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 155101
มัธยมศึกษาปีที่ 25491
มัธยมศึกษาปีที่ 35271
รวม151126 3

รวมทั้งสิ้น

6249111 11