ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 296151
อนุบาล 374111
รวม161026 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 176131
ประถมศึกษาปีที่ 2127191
ประถมศึกษาปีที่ 3612181
ประถมศึกษาปีที่ 4811191
ประถมศึกษาปีที่ 51312251
ประถมศึกษาปีที่ 6109191
รวม5657113 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7267139 8