ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11121
อนุบาล 21451
อนุบาล 31121
รวม369 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14261
ประถมศึกษาปีที่ 2-441
ประถมศึกษาปีที่ 3102121
ประถมศึกษาปีที่ 44151
ประถมศึกษาปีที่ 56-61
ประถมศึกษาปีที่ 62791
รวม261642 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

292251 9