ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 35271
รวม527 1
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 159141
ประถมศึกษาปีที่ 23581
ประถมศึกษาปีที่ 36391
ประถมศึกษาปีที่ 4166221
ประถมศึกษาปีที่ 5-441
ประถมศึกษาปีที่ 687151
รวม383472 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

433679 7