ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21410241
อนุบาล 31711281
รวม312152 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11410241
ประถมศึกษาปีที่ 21914331
ประถมศึกษาปีที่ 31513281
ประถมศึกษาปีที่ 41510251
ประถมศึกษาปีที่ 51510251
ประถมศึกษาปีที่ 61318311
รวม9175166 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

12296218 8