ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 34261
รวม426 1
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 16391
ประถมศึกษาปีที่ 255101
ประถมศึกษาปีที่ 32241
ประถมศึกษาปีที่ 466121
ประถมศึกษาปีที่ 54591
ประถมศึกษาปีที่ 64371
รวม272451 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

312657 7