ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21617331
อนุบาล 31815331
รวม343266 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11712291
ประถมศึกษาปีที่ 21820381
ประถมศึกษาปีที่ 32018381
ประถมศึกษาปีที่ 41510251
ประถมศึกษาปีที่ 51722391
ประถมศึกษาปีที่ 61515301
รวม10297199 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12319421
มัธยมศึกษาปีที่ 2119201
มัธยมศึกษาปีที่ 3118191
รวม453681 3

รวมทั้งสิ้น

181165346 11