ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 275121
อนุบาล 32241
รวม9716 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14151
ประถมศึกษาปีที่ 26171
ประถมศึกษาปีที่ 35161
ประถมศึกษาปีที่ 41561
ประถมศึกษาปีที่ 548121
ประถมศึกษาปีที่ 665111
รวม262147 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

352863 8