โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 112193110
อนุบาล 222818241075
อนุบาล 329528157687
ระดับปฐมวัย5354821,017172
ประถมศึกษาปีที่ 1409341750112
ประถมศึกษาปีที่ 2409362771116
ประถมศึกษาปีที่ 3433357790123
ประถมศึกษาปีที่ 4398337735110
ประถมศึกษาปีที่ 5366367733129
ประถมศึกษาปีที่ 6454407861124
ระดับประถมศึกษา2,4692,1714,640714
มัธยมศึกษาปีที่ 154399313
มัธยมศึกษาปีที่ 2537012313
มัธยมศึกษาปีที่ 339357413
มัธยมศีกษาตอนต้น14614429039
รวมทั้งสิ้น3,1502,7975,947925


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
550100012500051055250005 บ้านนาผา กองควายเมืองน่านเมือง1--7171142813191612171356--------498ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100042500091055250009 บ้านธงหลวง กองควายเมืองน่านเมือง1------------31313151144--------144ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100062500201055250003 บ้านไชยสถาน ไชยสถานเมืองน่านเมือง1511412121361111716181814661011815133310012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100072500241055250007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
ไชยสถานเมืองน่านเมือง1--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250038 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้เมืองน่านเมือง1--1214116251716161121111476--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100132500121055250041 บ้านซาวหลวง บ่อสวกเมืองน่านเมือง1--9112121212114181121121161746--------958ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250042 บ้านนวราษฎร์ นาซาวเมืองน่านเมือง1--511162418181616171396--------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250034 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง1--116172314131--2131155--------227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250035 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง1--414182717141615131326--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100192500381055250020 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2----------3111113121105--------105ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100202500391055250024 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2----------------21--21--------21ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100222500411055250012 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100232500421055250014 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100252500351055250019 บ้านผาขวาง บ่อเมืองน่านเมือง2--91911826151121131101101566--------748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100262500361055250025 บ้านผาตูบ ผาสิงห์เมืองน่านเมือง2--51419211715131719132621101611835911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100272500371055250031 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์เมืองน่านเมือง2--316192218141814131296--------388ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100282500251055250023 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เรืองเมืองน่านเมือง2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250021 บ้านห้วยมอญ เรืองเมืองน่านเมือง2--1319122291111111121111101646617112125311111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100302500231055250018 บ้านเรือง เรืองเมืองน่านเมือง2--5111624161101315161346--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100312500211055250016 บ้านดอนเฟือง เรืองเมืองน่านเมือง2--416110212141115131111366--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100322500181055250017 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อสวกเมืองน่านเมือง2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100342500171055250011 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อสวกเมืองน่านเมือง2----------111111----33--------33ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100352500131055250033 บ้านต้าม บ่อสวกเมืองน่านเมือง2--711211921016161916191466--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100362500111055250026 บ้านเชียงยืน บ่อสวกเมืองน่านเมือง3--919118271919110110141496--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100382500331055250027 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เรืองเมืองน่านเมือง3--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100422500431055250043 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3----33332233223366331919--------2222ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100432500441055250044 บ้านวังตาว สะเนียนเมืองน่านเมือง3--------412111413131176416161163339ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3------------1111214184--------84ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือ สะเนียนเมืองน่านเมือง3--------81713141111--335--------335ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย น้ำปายแม่จริมแม่จริม----41414151717181161476101111913038110ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100492503031055250303 บ้านป่าสัก น้ำปายแม่จริมแม่จริม--2161826141911014171406--------488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูน น้ำพางแม่จริมแม่จริม--------416171717171386--------386ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100522503061055250306 บ้านน้ำพาง น้ำพางแม่จริมแม่จริม----101101101121131151511216761011016126310310ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
น้ำพางแม่จริมแม่จริม--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100602502911055250291 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมแม่จริม----616191101411219171516--------577ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100612502931055250293 บ้านแคว้ง หนองแดงแม่จริมแม่จริม----515141618111110181476--------527ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100632502941055250294 บ้านพรหม หนองแดงแม่จริมแม่จริม----------4171512191275--------275ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดงแม่จริมแม่จริม----3131518131914131326--------357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100682502971055250297 บ้านห้วยบง หมอเมืองแม่จริมแม่จริม--------4141415141101316--------316ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้ บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง--4117121212113191171111181806--------1018ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง----------------6171132--------132ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100762503191055250319 บ้านฟ้า บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง--911112021119118171101191746611015121311511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
สวดบ้านหลวงบ้านหลวง--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวดบ้านหลวงบ้านหลวง51131912734114110171121101576--------849ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100802503121055250312 ชุมชนบ้านหลวง สวดบ้านหลวงบ้านหลวง--7114121218111115171111171796--------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
เชียงของนาน้อยนาน้อย1--213152414161515161306--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100832501201055250120 บ้านเชียงของ เชียงของนาน้อยนาน้อย1--3131628131311014151336--------398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100842501261055250116 บ้านห้วยเลา เชียงของนาน้อยนาน้อย1--211132312131314111166--------198ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100852501161055250117 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--10141142315131419141286--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100862501171055250114 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--41--41--3111513141165--------206ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100882501151055250130 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--2181102715171717171406--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100892501341055250131 บ้านพืชเจริญ น้ำตกนาน้อยนาน้อย1--71611328161311131101316--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100902501351055250132 บ้านน้ำพุ น้ำตกนาน้อยนาน้อย1--216182516151--1151225--------307ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100952501431055250138 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--112132413141--51--164--------196ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100972501221055250138 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--1111312421111015181131111586--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100992501241055250138 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101002501251055250138 บ้านหนองบัว ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--611011629113113113112191696--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101012501271055250138 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--919118251411017191101456--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101032501291055250138 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
สถานนาน้อยนาน้อย2--------616141514161316--------316ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101042501301055250138 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
สถานนาน้อยนาน้อย3--81121202718171317161386--------588ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101062501321055250138 บ้านน้ำลัด สถานนาน้อยนาน้อย3--413172415161517191366--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101092501441055250138 บ้านเชตวัน สันทะนาน้อยนาน้อย3--618114212117121--6171445--------587ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250138 บ้านห้วยส้ม สันทะนาน้อยนาน้อย34141411236110181714141396--------519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101112501421055250138 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
สันทะนาน้อยนาน้อย3--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250138 บ้านส้าน สันทะนาน้อยนาน้อย321311163214161--4131195--------258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101152500501055250138 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา11111--22911011317191111596--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101202500631055250138 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ขึ่งเวียงสาเวีงยสา1------------21----1132--------32ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101212501031055250138 บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--9141132511211215131121496--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101232500571055250138 บ้านปางสา จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1416151153312151212171216--------369ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250138 บ้านนาเคียน จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--113142----21--4151113--------155ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250138 บ้านครกคำ ตาลชุมเวียงสาเวีงยสา1--11415281121611517171556--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101262500581055250138 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--------51--21312111135--------135ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101272500551055250138 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101282500541055250138 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101292500691055250138 ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2--------51511511319191566--------566ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250138 ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2--11617241--11--4151144--------216ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101312501001055250138 นาเหลืองไชยราม นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------1118112141121141616--------616ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101322501011055250138 ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------2121--315121145--------145ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101332501041055250138 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------3171312121--175--------175ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250138 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2--121101222111817116113161616--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250138 บ้านสาลี่ น้ำมวบเวียงสาเวียงสา2----4141814151916181406--------447ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101412500741055250138 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------20120114191101101836416141143979ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250138 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------811111116161614868113131243729ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101442500831055250138 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา3--------5121915111--225--------225ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101462500791055250138 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่สาเวียงสาเวียงสา3----------5121------72--------72ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101472500871055250138 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
แม่สาครเวียงสาเวียงสา3--------3333331155882323--------2323ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101492500891055250138 บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาครเวียงสาเวียงสา3----7171141819122141151726--------797ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101502500901055250138 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่สาครเวียงสาเวียงสา3------------21--21--42--------42ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101512501121055250138 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------51411114121111376--------376ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101532501081055250138 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------1116181417181446--------446ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101542501091055250138 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------313141213171226--------226ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101552501101055250138 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------1111712110171286--------286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101562501111055250138 บ้านนาก้า ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------413111--2191195--------195ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101582500651055250138 บ้านสาลีก ส้านเวียงสาเวียงสา3--4191132618171618191446--------578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101602500931055250138 หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3--51101152716171814141366--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101612500981055250138 บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3--10181182617131615161336--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101622500951055250138 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3--------416131713121256--------256ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101632500961055250138 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3--------------21----21--------21ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101642500911055250138 บ้านไหล่น่าน ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3215121936141121516191426--------519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101662500941055250138 ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา341213193818161312141316--------409ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101672501071055250138 บ้านชมพู อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--41811229191415114181496--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101682500661055250138 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--115162814151215151296--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101692501051055250138 บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--31417221--31415121165--------237ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101702501061055250138 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--6191152611111019191151606--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101712500861055250138 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--------213141311111146--------146ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101722500841055250138 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--112132311131--4131145--------177ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101732500851055250138 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--112132415121212171226--------258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101742500781055250138 บ้านปงสนุก ปงสนุกเวียงสาเวียงสา4--------1015161171111151646717151193839ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101762503301055250138 บ้านค้างอ้อย นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--41111152101121141101131111706--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101772503311055250138 บ้านน้ำเลา นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--8131112716181413171356--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101782503321055250138 บ้านห้วยนาย นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--------715151512111256--------256ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101802503271055250138 บ้านคำเรือง บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--117182219151415171326--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101812503281055250138 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101832503261055250138 บ้านนายาง บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--10118128219112118111111191806--------1088ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101842503351055250138 บ้านปิงใน ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--3151826110131714191396--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101852503361055250138 บ้านปิงหลวง ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--819117218181161121111141796--------968ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101862503371055250138 บ้านน้ำแพะ ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2----------3151816151275--------275ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101872503381055250138 บ้านน้ำลี ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2----414121--31312121125--------166ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101882503391055250138 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--------411121211141146--------146ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101892503401055250138 บ้านนาคา เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2--2191112818151714171396--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101902503411055250138 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2--9161152814171413121286--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101912503421055250138 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2----------1121--5161144--------144ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101922503471055250138 บ้านโป่งคำ ดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข----1111119111116112116171716--------827ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101952503451055250138 บ้านสบยาง ป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข--3191122615161617191396--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101982503511055250138 บ้านป่าแดด พงษ์สันติสุขสันติสุข--6161122811116110181111546--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101992503521055250138 บ้านศรีบุญเรือง พงษ์สันติสุขสันติสุข--816114281811317171131566--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102002503531055250138 บ้านห้วยแฮ้ว พงษ์สันติสุขสันติสุข--91141232111911019181151626101917126311111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102032503561055250138 บ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์สันติสุขสันติสุข--6110116216121119114111111826--------988ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102042503571055250138 บ้านปางช้าง พงษ์สันติสุขสันติสุข--101911929112141815181466--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102082504231055250138 บ้านม่วงใหม่ นาปังภูเพียงภูเพียง1--51121172811118114191131636--------808ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102092504221055250138 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
นาปังภูเพียงภูเพียง1--112132514121311151206--------238ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102132504001055250138 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
น้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102142504011055250138 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1--711512221117110110111131526--------748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102172504081055250138 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง1--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102192504111055250138 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง2112141733141514121212064161211233912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102212504121055250138 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102232504191055250138 บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง231311173417121--3141205--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102242504031055250138 บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2--61811427171919110191516--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102262504151055250138 บ้านเมืองจัง เมืองจังภูเพียงภูเพียง2----10110110110171719191526--------627ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102282504171055250138 บ้านหาดเค็ด เมืองจังภูเพียงภูเพียง2----9191101611418114181606121101412639510ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Version 2020.07