จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

ระดับชั้นxx ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 3----
ระดับปฐมวัย----
ประถมศึกษาปีที่ 1----
ประถมศึกษาปีที่ 2----
ประถมศึกษาปีที่ 3----
ประถมศึกษาปีที่ 4----
ประถมศึกษาปีที่ 5----
ประถมศึกษาปีที่ 6----
ระดับประถมศึกษา----
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
มัธยมศีกษาตอนต้น----
รวมทั้งสิ้น----


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
ปฐมวัย 0 0
ปฐมวัย - ประถมศึกษา93 10,748 959
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น33 6,142 469
ประถมศึกษา33 701 171
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น5 417 45
ไม่มีนักเรียน17 0 0
รวมทั้งสิ้น181 17,321 1,438
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
550100012500051055250005 บ้านนาผา กองควายเมืองน่านเมือง1--7171142813191612171356--------498ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100022500061055250006 บ้านน้ำครกใหม่ กองควายเมืองน่านเมือง1--611812425191911216117158615115112142312411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100042500091055250009 บ้านธงหลวง กองควายเมืองน่านเมือง1------------31313151144--------144ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100062500201055250003 บ้านไชยสถาน ไชยสถานเมืองน่านเมือง1511412121361111716181814661011815133310012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100072500241055250007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
ไชยสถานเมืองน่านเมือง1--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250038 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้เมืองน่านเมือง1--1214116251716161121111476--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250039 บ้านถืมตอง ถืมตองเมืองน่านเมือง1--111161272111141101141121616766114110130312411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100132500121055250041 บ้านซาวหลวง บ่อสวกเมืองน่านเมือง1--9112121212114181121121161746--------958ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250042 บ้านนวราษฎร์ นาซาวเมืองน่านเมือง1--511162418181616171396--------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250034 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง1--116172314131--2131155--------227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250035 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง1--414182717141615131326--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100172500021055250036 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในเวียงเมืองน่านเมือง180314851575385131866220724482378236823781,36045--------1,74558ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100182500071055250037 ราชานุบาล ในเวียงเมืองน่านเมือง160211851505328121946193523262005199519951,21732--------1,54544ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100192500381055250020 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2----------3111113121105--------105ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100202500391055250024 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2----------------21--21--------21ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100222500411055250012 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100232500421055250014 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100242500341055250015 บ้านน้ำงาว บ่อเมืองน่านเมือง2--1311512821511111411311911218461219120141315311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100252500351055250019 บ้านผาขวาง บ่อเมืองน่านเมือง2--91911826151121131101101566--------748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100262500361055250025 บ้านผาตูบ ผาสิงห์เมืองน่านเมือง2--51419211715131719132621101611835911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100272500371055250031 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์เมืองน่านเมือง2--316192218141814131296--------388ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100282500251055250023 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เรืองเมืองน่านเมือง2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250021 บ้านห้วยมอญ เรืองเมืองน่านเมือง2--1319122291111111121111101646617112125311111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100302500231055250018 บ้านเรือง เรืองเมืองน่านเมือง2--5111624161101315161346--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100312500211055250016 บ้านดอนเฟือง เรืองเมืองน่านเมือง2--416110212141115131111366--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100322500181055250017 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อสวกเมืองน่านเมือง2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100342500171055250011 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อสวกเมืองน่านเมือง2----------111111----33--------33ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100352500131055250033 บ้านต้าม บ่อสวกเมืองน่านเมือง2--711211921016161916191466--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100362500111055250026 บ้านเชียงยืน บ่อสวกเมืองน่านเมือง3--919118271919110110141496--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100372500271055250002 บ้านน้ำโค้ง สะเนียนเมืองน่านเมือง3--231281512301301301281311311180638125126189332011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100382500331055250027 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เรืองเมืองน่านเมือง3--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100402500301055250030 บ้านสองแคว สะเนียนเมืองน่านเมือง3--4013717722814514014313813012246401331291102340311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100412500321055250032 บ้านปางเป๋ย สะเนียนเมืองน่านเมือง3--331331662291381381251391301199642120119181334611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100422500431055250043 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3----33332233223366331919--------2222ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100432500441055250044 บ้านวังตาว สะเนียนเมืองน่านเมือง3--------412111413131176416161163339ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3------------1111214184--------84ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือ สะเนียนเมืองน่านเมือง3--------81713141111--335--------335ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียนเมืองน่านเมือง3--811512321411711311018115177613115117145314511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย น้ำปายแม่จริมแม่จริม----41414151717181161476101111913038110ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100492503031055250303 บ้านป่าสัก น้ำปายแม่จริมแม่จริม--2161826141911014171406--------488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูน น้ำพางแม่จริมแม่จริม--------416171717171386--------386ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100522503061055250306 บ้านน้ำพาง น้ำพางแม่จริมแม่จริม----101101101121131151511216761011016126310310ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
น้ำพางแม่จริมแม่จริม--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100572503111055250311 บ้านร่มเกล้า น้ำพางแม่จริมแม่จริม--241171412301261291291241161154614118114146324111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100582503011055250301 บ้านน้ำตวง น้ำพางแม่จริมแม่จริม--71331402531411371361361241227620120125165333211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100592502901055250290 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมแม่จริม----111111611611711619111175611116115142312810ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100602502911055250291 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมแม่จริม----616191101411219171516--------577ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100612502931055250293 บ้านแคว้ง หนองแดงแม่จริมแม่จริม----515141618111110181476--------527ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100632502941055250294 บ้านพรหม หนองแดงแม่จริมแม่จริม----------4171512191275--------275ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100642502951055250295 ชุมชนบ้านนาคา หนองแดงแม่จริมแม่จริม--312412722712213515613112611976--------2248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดงแม่จริมแม่จริม----3131518131914131326--------357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100682502971055250297 บ้านห้วยบง หมอเมืองแม่จริมแม่จริม--------4141415141101316--------316ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้ บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง--4117121212113191171111181806--------1018ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง----------------6171132--------132ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100732503201055250320 บ้านเป้า บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง--151171322181191181101131141926--------1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100762503191055250319 บ้านฟ้า บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง--911112021119118171101191746611015121311511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100772503141055250314 บ้านวังยาว ป่าคาหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง--2812215022212212712612012911466--------1968ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
สวดบ้านหลวงบ้านหลวง--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวดบ้านหลวงบ้านหลวง51131912734114110171121101576--------849ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100802503121055250312 ชุมชนบ้านหลวง สวดบ้านหลวงบ้านหลวง--7114121218111115171111171796--------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
เชียงของนาน้อยนาน้อย1--213152414161515161306--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100832501201055250120 บ้านเชียงของ เชียงของนาน้อยนาน้อย1--3131628131311014151336--------398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100842501261055250116 บ้านห้วยเลา เชียงของนาน้อยนาน้อย1--211132312131314111166--------198ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100852501161055250117 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--10141142315131419141286--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100862501171055250114 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--41--41--3111513141165--------206ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100872501141055250115 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--40256296472392371288370268246115--------55719ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550100882501151055250130 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--2181102715171717171406--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100892501341055250131 บ้านพืชเจริญ น้ำตกนาน้อยนาน้อย1--71611328161311131101316--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100902501351055250132 บ้านน้ำพุ น้ำตกนาน้อยนาน้อย1--216182516151--1151225--------307ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100922501371055250140 บ้านเปา น้ำตกนาน้อยนาน้อย1--1311212522011911611812012211156131918130317011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100932501381055250138 ชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--161161322211251241161311211138616112115143321311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100942501391055250138 บ้านนาไค้ บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--17112129214114110181171131766417111122312711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100952501431055250138 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--112132413141--51--164--------196ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100962501211055250138 บ้านใหม่ ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--131161292121221151151191151986--------1278ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100972501221055250138 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--1111312421111015181131111586--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100992501241055250138 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101002501251055250138 บ้านหนองบัว ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--611011629113113113112191696--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101012501271055250138 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--919118251411017191101456--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101032501291055250138 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
สถานนาน้อยนาน้อย2--------616141514161316--------316ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101042501301055250138 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
สถานนาน้อยนาน้อย3--81121202718171317161386--------588ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101052501311055250138 บ้านนา สถานนาน้อยนาน้อย316120115151311117142116117114111768112111131319912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101062501321055250138 บ้านน้ำลัด สถานนาน้อยนาน้อย3--413172415161517191366--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101082501401055250138 บ้านสันทะ สันทะนาน้อยนาน้อย3--61121182111171151121121131806151619130312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101092501441055250138 บ้านเชตวัน สันทะนาน้อยนาน้อย3--618114212117121--6171445--------587ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250138 บ้านห้วยส้ม สันทะนาน้อยนาน้อย34141411236110181714141396--------519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101112501421055250138 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
สันทะนาน้อยนาน้อย3--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250138 บ้านส้าน สันทะนาน้อยนาน้อย321311163214161--4131195--------258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101132501461055250138 ประกิตเวชศักดิ์ สันทะนาน้อยนาน้อย3--5526521204512452442351351321242925129125179344116ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101142500491055250138 ศรีเวียงสาวิทยาคาร กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา1--1613114727537038431194923105454520--------59222ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550101152500501055250138 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา11111--22911011317191111596--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101192500621055250138 บ้านขึ่งงามมงคล ขึ่งเวียงสาเวีงยสา1--1912314222212312513313012311566--------1988ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101202500631055250138 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ขึ่งเวียงสาเวีงยสา1------------21----1132--------32ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101212501031055250138 บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--9141132511211215131121496--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101222500561055250138 จอมจันทร์วิทยาคาร จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--11191202711811911811511118861511918142315011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101232500571055250138 บ้านปางสา จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1416151153312151212171216--------369ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250138 บ้านนาเคียน จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--113142----21--4151113--------155ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250138 บ้านครกคำ ตาลชุมเวียงสาเวีงยสา1--11415281121611517171556--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101262500581055250138 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--------51--21312111135--------135ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101272500551055250138 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101282500541055250138 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101292500691055250138 ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2--------51511511319191566--------566ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250138 ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2--11617241--11--4151144--------216ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101312501001055250138 นาเหลืองไชยราม นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------1118112141121141616--------616ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101322501011055250138 ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------2121--315121145--------145ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101332501041055250138 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--------3171312121--175--------175ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250138 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2--121101222111817116113161616--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250138 บ้านสาลี่ น้ำมวบเวียงสาเวียงสา2----4141814151916181406--------447ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101382500971055250138 บ้านน้ำมวบ น้ำมวบเวียงสาเวียงสา2--2412815222413312812512513111666--------2188ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101402500731055250138 บ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------711612511911211018961711311314331329ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101412500741055250138 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------20120114191101101836416141143979ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250138 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------811111116161614868113131243729ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101442500831055250138 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา3--------5121915111--225--------225ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101462500791055250138 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่สาเวียงสาเวียงสา3----------5121------72--------72ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101472500871055250138 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
แม่สาครเวียงสาเวียงสา3--------3333331155882323--------2323ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101482500881055250138 บ้านท่ามงคล แม่สาครเวียงสาเวียงสา3--215172713116111111113161624121115160312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101492500891055250138 บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาครเวียงสาเวียงสา3----7171141819122141151726--------797ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101502500901055250138 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่สาครเวียงสาเวียงสา3------------21--21--42--------42ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101512501121055250138 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------51411114121111376--------376ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101522501131055250138 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--6723711043402271321261211281174721119115155333313ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101532501081055250138 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------1116181417181446--------446ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101542501091055250138 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------313141213171226--------226ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101552501101055250138 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------1111712110171286--------286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101562501111055250138 บ้านนาก้า ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--------413111--2191195--------195ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101582500651055250138 บ้านสาลีก ส้านเวียงสาเวียงสา3--4191132618171618191446--------578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101592500611055250138 ชุมชนบ้านใหม่ ส้านเวียงสาเวียงสา3--611612221311412512512312011206--------1428ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101602500931055250138 หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3--51101152716171814141366--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101612500981055250138 บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3--10181182617131615161336--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101622500951055250138 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3--------416131713121256--------256ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101632500961055250138 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3--------------21----21--------21ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101642500911055250138 บ้านไหล่น่าน ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3215121936141121516191426--------519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101662500941055250138 ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา341213193818161312141316--------409ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101672501071055250138 บ้านชมพู อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--41811229191415114181496--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101682500661055250138 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--115162814151215151296--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101692501051055250138 บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--31417221--31415121165--------237ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101702501061055250138 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--6191152611111019191151606--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101712500861055250138 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--------213141311111146--------146ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101722500841055250138 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--112132311131--4131145--------177ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101732500851055250138 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--112132415121212171226--------258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101742500781055250138 บ้านปงสนุก ปงสนุกเวียงสาเวียงสา4--------1015161171111151646717151193839ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101752503291055250138 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--1511112621311911811912511911136--------1398ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101762503301055250138 บ้านค้างอ้อย นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--41111152101121141101131111706--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101772503311055250138 บ้านน้ำเลา นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--8131112716181413171356--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101782503321055250138 บ้านห้วยนาย นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--------715151512111256--------256ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101802503271055250138 บ้านคำเรือง บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--117182219151415171326--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101812503281055250138 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101822503251055250138 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--1812113921412412312111611911176--------1568ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101832503261055250138 บ้านนายาง บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--10118128219112118111111191806--------1088ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101842503351055250138 บ้านปิงใน ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--3151826110131714191396--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101852503361055250138 บ้านปิงหลวง ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--819117218181161121111141796--------968ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101862503371055250138 บ้านน้ำแพะ ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2----------3151816151275--------275ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101872503381055250138 บ้านน้ำลี ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2----414121--31312121125--------166ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101882503391055250138 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--------411121211141146--------146ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101892503401055250138 บ้านนาคา เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2--2191112818151714171396--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101902503411055250138 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2--9161152814171413121286--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101912503421055250138 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2----------1121--5161144--------144ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101922503471055250138 บ้านโป่งคำ ดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข----1111119111116112116171716--------827ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101942503501055250138 บ้านดู่พงษ์ ดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข711711914332411512712713313811646--------2079ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101952503451055250138 บ้านสบยาง ป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข--3191122615161617191396--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101972503431055250138 ป่าแลวหลวงวิทยา ป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข--14117131221114119114126113110761411417135317311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101982503511055250138 บ้านป่าแดด พงษ์สันติสุขสันติสุข--6161122811116110181111546--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101992503521055250138 บ้านศรีบุญเรือง พงษ์สันติสุขสันติสุข--816114281811317171131566--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102002503531055250138 บ้านห้วยแฮ้ว พงษ์สันติสุขสันติสุข--91141232111911019181151626101917126311111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102012503541055250138 บ้านศรีนาม่าน พงษ์สันติสุขสันติสุข--1811413227112123114112112180681919126313811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102022503551055250138 ราษฎร์รัฐพัฒนา พงษ์สันติสุขสันติสุข--101711721219113116115110175614110110134312611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102032503561055250138 บ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์สันติสุขสันติสุข--6110116216121119114111111826--------988ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102042503571055250138 บ้านปางช้าง พงษ์สันติสุขสันติสุข--101911929112141815181466--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102072504251055250138 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าวภูเพียงภูเพียง181111151343161201121181171151986--------1329ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550102082504231055250138 บ้านม่วงใหม่ นาปังภูเพียงภูเพียง1--51121172811118114191131636--------808ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102092504221055250138 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
นาปังภูเพียงภูเพียง1--112132514121311151206--------238ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102112503991055250138 บ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1--6112118214110181181911617569110110129312211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102132504001055250138 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
น้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102142504011055250138 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1--711512221117110110111131526--------748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102162504051055250138 บ้านทุ่งน้อย ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง1--9118127218110116114117119194624113118155317611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102172504081055250138 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง1--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102192504111055250138 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง2112141733141514121212064161211233912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102212504121055250138 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง2--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102232504191055250138 บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง231311173417121--3141205--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102242504031055250138 บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2--61811427171919110191516--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102262504151055250138 บ้านเมืองจัง เมืองจังภูเพียงภูเพียง2----10110110110171719191526--------627ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102282504171055250138 บ้านหาดเค็ด เมืองจังภูเพียงภูเพียง2----9191101611418114181606121101412639510ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Version 2020.07