ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101722500841055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอ่ายนาผา
ชื่อ (อังกฤษ)Banainapa
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-5469-2147ainapasc@hotmail.com-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.54651366
Longitude
100.6919561
Tabe 3
Tab 5