ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100872501141055250115
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)Bannarab(Junkasetsuksakan)
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาน้อย
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
09-8750-6775narab48@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250114
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.32675774
Longitude
100.7148796
Tabe 3
Tab 5