ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเป้า
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100732503201055250320
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเป้า
ชื่อ (อังกฤษ)banpao
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านฟ้า
อำเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250320
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.818883
Longitude
100.4534
Tabe 3
Tab 5