จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1435-49
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1พุทธ1435-49
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อิสลาม----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1คริสต์----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด245842124
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1พุทธ245842124
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อิสลาม----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1คริสต์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1พุทธ-14-14
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อิสลาม----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1คริสต์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด214633100
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1พุทธ214633100
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อิสลาม----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1คริสต์----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พุทธ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อิสลาม----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1คริสต์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1647-63
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1พุทธ1647-63
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อิสลาม----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1คริสต์----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด276730124
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1พุทธ276729123
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อิสลาม----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1คริสต์--11
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด2174-95
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1พุทธ2074-94
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อิสลาม----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1คริสต์1--1
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด639-45
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1พุทธ639-45
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อิสลาม----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1คริสต์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด715-22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พุทธ715-22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อิสลาม----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1คริสต์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด832-40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พุทธ832-40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อิสลาม----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1คริสต์----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3851,360-1,745
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1พุทธ3851,356-1,741
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อิสลาม-3-3
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1คริสต์-1-1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3281,217-1,545
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1พุทธ3271,215-1,542
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อิสลาม----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1คริสต์12-3
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ซิกส์----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-10-10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ-5-5
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์-5-5
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-2-2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ-2-2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด288441153
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2พุทธ288240150
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2คริสต์-213
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1856-74
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2พุทธ1850-68
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อิสลาม-3-3
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2คริสต์-3-3
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด9321859
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2พุทธ9321859
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2คริสต์----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด929-38
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2พุทธ927-36
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อิสลาม-1-1
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2คริสต์-1-1
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด226425111
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2พุทธ226425111
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2คริสต์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด634-40
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2พุทธ634-40
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2คริสต์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1036-46
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2พุทธ1036-46
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2คริสต์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-3-3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พุทธ-3-3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2คริสต์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1946-65
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2พุทธ1946-65
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อิสลาม----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2คริสต์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ซิกส์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด1849-67
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3พุทธ1646-62
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อิสลาม-1-1
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3คริสต์22-4
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ซิกส์----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด5118089320
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3พุทธ5118089320
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อิสลาม----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3คริสต์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ซิกส์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พุทธ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อิสลาม----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3คริสต์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซิกส์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด77224102403
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3พุทธ77224101402
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อิสลาม--11
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3คริสต์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ซิกส์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด6619981346
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3พุทธ6119681338
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อิสลาม----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3คริสต์53-8
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ซิกส์----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด319-22
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พุทธ319-22
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อิสลาม----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3คริสต์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซิกส์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-171633
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3พุทธ-171633
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อิสลาม----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3คริสต์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ซิกส์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-8-8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พุทธ-8-8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อิสลาม----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3คริสต์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซิกส์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-33-33
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3พุทธ-33-33
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อิสลาม----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3คริสต์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ซิกส์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พุทธ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อิสลาม----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3คริสต์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซิกส์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด237745145
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3พุทธ237745145
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อิสลาม----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3คริสต์----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ซิกส์----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3พราหมณ์/ฮินดู----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4473081
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมพุทธ4473081
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมคริสต์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด840-48
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมพุทธ840-48
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมคริสต์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-38-38
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมพุทธ-37-37
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอิสลาม-1-1
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมคริสต์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด106726103
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมพุทธ106626102
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมคริสต์-1-1
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมพุทธ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมคริสต์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4115446241
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมพุทธ3913641216
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมคริสต์218424
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอื่นๆ--11
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4022765332
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมพุทธ4022565330
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมคริสต์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ-2-2
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด117542128
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมพุทธ117542128
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมคริสต์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด651-57
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมพุทธ651-57
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมคริสต์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด547-52
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมพุทธ547-52
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมคริสต์----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-27-27
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมพุทธ-27-27
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมคริสต์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด27197-224
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมพุทธ27197-224
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมคริสต์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด332-35
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมพุทธ332-35
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมคริสต์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-31-31
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมพุทธ-31-31
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอิสลาม----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมคริสต์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมซิกส์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมพราหมณ์/ฮินดู----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2180-101
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ2180-101
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด-13-13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ-13-13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด3292-124
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ3292-124
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด207421115
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ207421115
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด50146-196
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ50146-196
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2757-84
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ2757-84
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2179-100
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงพุทธ2179-100
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอิสลาม----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงคริสต์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงซิกส์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงพราหมณ์/ฮินดู----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด530-35
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พุทธ530-35
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อิสลาม----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1คริสต์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซิกส์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด633-39
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1พุทธ633-39
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อิสลาม----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1คริสต์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ซิกส์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด316-19
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1พุทธ316-19
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อิสลาม----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1คริสต์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ซิกส์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1428-42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พุทธ1428-42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อิสลาม----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1คริสต์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซิกส์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด416-20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พุทธ416-20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อิสลาม----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1คริสต์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซิกส์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด96461-557
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1พุทธ96458-554
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อิสลาม-3-3
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1คริสต์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ซิกส์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1040-50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1พุทธ1039-49
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อิสลาม-1-1
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1คริสต์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ซิกส์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1331-44
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1พุทธ1331-44
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อิสลาม----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1คริสต์----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ซิกส์----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด822-30
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1พุทธ822-30
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อิสลาม----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1คริสต์----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ซิกส์----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด2511530170
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1พุทธ2511530170
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อิสลาม----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1คริสต์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ซิกส์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1พราหมณ์/ฮินดู----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด3213843213
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2พุทธ3213743212
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อิสลาม-1-1
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2คริสต์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ซิกส์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด297622127
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2พุทธ297622127
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อิสลาม----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2คริสต์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ซิกส์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด316-19
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2พุทธ316-19
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อิสลาม----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2คริสต์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ซิกส์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2998-127
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2พุทธ2998-127
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อิสลาม----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2คริสต์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ซิกส์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2458-82
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2พุทธ2458-82
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อิสลาม----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2คริสต์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ซิกส์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2พุทธ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อิสลาม----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2คริสต์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ซิกส์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1669-85
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2พุทธ1669-85
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อิสลาม----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2คริสต์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ซิกส์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1845-63
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2พุทธ1845-63
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อิสลาม----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2คริสต์----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ซิกส์----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด-31-31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2พุทธ-31-31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อิสลาม----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2คริสต์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ซิกส์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2พราหมณ์/ฮินดู----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด2038-58
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3พุทธ2038-58
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อิสลาม----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3คริสต์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ซิกส์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด5111731199
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3พุทธ5111731199
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อิสลาม----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3คริสต์----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ซิกส์----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด736-43
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3พุทธ736-43
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อิสลาม----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3คริสต์----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ซิกส์----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด188030128
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3พุทธ188030128
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อิสลาม----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3คริสต์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ซิกส์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1444-58
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3พุทธ1444-58
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อิสลาม----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3คริสต์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ซิกส์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1239-51
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3พุทธ1239-51
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อิสลาม----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3คริสต์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ซิกส์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3พุทธ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อิสลาม----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3คริสต์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ซิกส์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด619-25
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3พุทธ619-25
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อิสลาม----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3คริสต์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ซิกส์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด12024279441
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3พุทธ11124079430
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อิสลาม-1-1
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3คริสต์91-10
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ซิกส์----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3พราหมณ์/ฮินดู----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด47545-592
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1พุทธ47544-591
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อิสลาม-1-1
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1คริสต์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ซิกส์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด259-61
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1พุทธ259-61
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อิสลาม----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1คริสต์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ซิกส์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1พุทธ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อิสลาม----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1คริสต์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ซิกส์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด42156-198
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1พุทธ42156-198
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อิสลาม----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1คริสต์----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ซิกส์----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด-3-3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1พุทธ-3-3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อิสลาม----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1คริสต์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ซิกส์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1349-62
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1พุทธ1349-62
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อิสลาม----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1คริสต์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ซิกส์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด208842150
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1พุทธ208842150
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อิสลาม----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1คริสต์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ซิกส์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1521-36
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1พุทธ1521-36
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อิสลาม----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1คริสต์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ซิกส์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด411-15
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1พุทธ411-15
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อิสลาม----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1คริสต์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ซิกส์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด555-60
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1พุทธ555-60
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อิสลาม----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1คริสต์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ซิกส์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1พราหมณ์/ฮินดู----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-13-13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พุทธ-13-13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2คริสต์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พุทธ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2คริสต์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พุทธ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2คริสต์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-56-56
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2พุทธ-56-56
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2คริสต์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด714-21
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2พุทธ714-21
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2คริสต์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-61-61
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2พุทธ-61-61
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2คริสต์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2พุทธ-14-14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2คริสต์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-17-17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พุทธ-17-17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2คริสต์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด2261-83
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2พุทธ2261-83
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2คริสต์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด440-44
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2พุทธ439-43
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อิสลาม-1-1
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2คริสต์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด52166-218
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2พุทธ52166-218
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2คริสต์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-8943132
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2พุทธ-8343126
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2คริสต์-6-6
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-831497
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2พุทธ-731487
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2คริสต์-10-10
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-482472
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2พุทธ-482472
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อิสลาม----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2คริสต์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ซิกส์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2พราหมณ์/ฮินดู----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-22-22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-22-22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-7-7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-7-7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-23-23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-23-23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด76160128
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3พุทธ76160128
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด772-79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3พุทธ772-79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-4-4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-4-4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-37-37
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3พุทธ-36-36
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3คริสต์-1-1
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด10417455333
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3พุทธ10016955324
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3คริสต์45-9
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-44-44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-44-44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-22-22
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-22-22
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-28-28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-28-28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-19-19
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3พุทธ-19-19
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1344-57
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3พุทธ1344-57
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด22120-142
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3พุทธ22120-142
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1536-51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3พุทธ1536-51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1833-51
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3พุทธ1833-51
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-25-25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-25-25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พุทธ-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด942-51
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3พุทธ942-51
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด931-40
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3พุทธ931-40
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อิสลาม----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3คริสต์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ซิกส์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3พราหมณ์/ฮินดู----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด1249-61
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4พุทธ1249-61
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อิสลาม----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4คริสต์----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ซิกส์----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด629-35
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4พุทธ629-35
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อิสลาม----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4คริสต์----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ซิกส์----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด716-23
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4พุทธ716-23
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อิสลาม----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4คริสต์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ซิกส์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด1560-75
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4พุทธ1560-75
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อิสลาม----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4คริสต์----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ซิกส์----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4พุทธ-14-14
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อิสลาม----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4คริสต์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ซิกส์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด314-17
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4พุทธ314-17
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อิสลาม----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4คริสต์----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ซิกส์----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด322-25
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4พุทธ322-25
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อิสลาม----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4คริสต์----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ซิกส์----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด-641983
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4พุทธ-641983
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4อิสลาม----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4คริสต์----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ซิกส์----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4พราหมณ์/ฮินดู----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด26113-139
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1พุทธ26113-139
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1คริสต์----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด1570-85
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1พุทธ1570-85
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1คริสต์----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด1135-46
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1พุทธ1135-46
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1คริสต์----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด-25-25
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1พุทธ-25-25
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1คริสต์----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด832-40
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1พุทธ832-40
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1คริสต์----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1พุทธ----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1คริสต์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด39117-156
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1พุทธ39117-156
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1คริสต์----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด2880-108
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1พุทธ2880-108
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1อิสลาม----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1คริสต์----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ซิกส์----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1พราหมณ์/ฮินดู----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด839-47
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2พุทธ839-47
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2คริสต์----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด1779-96
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2พุทธ1779-96
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2คริสต์----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด-27-27
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2พุทธ-27-27
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2คริสต์----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด412-16
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2พุทธ412-16
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2คริสต์----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2พุทธ-14-14
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2คริสต์----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด1139-50
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2พุทธ1139-50
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2คริสต์----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด1528-43
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2พุทธ1528-43
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2คริสต์----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2พุทธ-14-14
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อิสลาม----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2คริสต์----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ซิกส์----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2พราหมณ์/ฮินดู----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1171-82
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขพุทธ1170-81
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขอิสลาม-1-1
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขคริสต์----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขซิกส์----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด43164-207
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขพุทธ43163-206
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขอิสลาม-1-1
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขคริสต์----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขซิกส์----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1239-51
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขพุทธ1239-51
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขอิสลาม----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขคริสต์----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขซิกส์----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด3110735173
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขพุทธ3110735173
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขอิสลาม----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขคริสต์----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขซิกส์----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1254-66
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขพุทธ1254-66
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขอิสลาม----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขคริสต์----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขซิกส์----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1456-70
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขพุทธ1356-69
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขอิสลาม----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขคริสต์----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขซิกส์----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขอื่นๆ1--1
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด236226111
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขพุทธ236226111
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขอิสลาม----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขคริสต์----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขซิกส์----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด328026138
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขพุทธ328026138
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขอิสลาม----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขคริสต์----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขซิกส์----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด177534126
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขพุทธ177534126
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขอิสลาม----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขคริสต์----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขซิกส์----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1682-98
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขพุทธ1679-95
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขอิสลาม----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขคริสต์-3-3
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขซิกส์----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1946-65
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขพุทธ1943-62
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขอิสลาม----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขคริสต์-3-3
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขซิกส์----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขพราหมณ์/ฮินดู----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1พุทธ----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1อิสลาม----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1คริสต์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ซิกส์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด3498-132
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1พุทธ3398-131
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1คริสต์1--1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด1763-80
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1พุทธ1763-80
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1คริสต์----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด320-23
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1พุทธ320-23
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1คริสต์----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด187529122
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1พุทธ187529122
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1คริสต์----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1พุทธ----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1คริสต์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด2252-74
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1พุทธ2252-74
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1คริสต์----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด279455176
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1พุทธ279354174
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1คริสต์-112
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1พุทธ----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อิสลาม----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1คริสต์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ซิกส์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1พราหมณ์/ฮินดู----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด7201239
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2พุทธ7201239
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2อิสลาม----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2คริสต์----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ซิกส์----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2พุทธ----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อิสลาม----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2คริสต์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ซิกส์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด720-27
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2พุทธ718-25
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2อิสลาม-2-2
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2คริสต์----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ซิกส์----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด1451-65
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2พุทธ1451-65
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2อิสลาม----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2คริสต์----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ซิกส์----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด1052-62
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2พุทธ1052-62
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2อิสลาม----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2คริสต์----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ซิกส์----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด9602695
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2พุทธ9602695
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2อิสลาม----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2คริสต์----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ซิกส์----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2พราหมณ์/ฮินดู----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----


เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Version 2020.07