ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม9
ศึกษานิเทศก์22
นักจัดการงานทั่วไป2
เจ้าพนักงานธุรการ9
นักประชาสัมพันธ์2
นักวิชาการเงินและบัญชี4
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2
นักวิชาการพัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล8
นิติกร1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5
นักวิชาการศึกษา6
นักวิชาการตรวจสอบภายใน2
ลูกจ้าง14
พนักงานราชการ1
รวม92

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน175
ครู13
รวม188

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน