จำนวนนักเรียนจำแนกตามความด้อยโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1435-49
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน1435-49
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด175237106
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน175237106
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14-14
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน-14-14
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด214633100
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน214633100
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1646-62
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน1646-62
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด276729123
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน276729123
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2174-95
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน2174-95
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด639-45
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน639-45
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด715-22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน715-22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด832-40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน832-40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1289-101
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน1289-101
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2-2
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เด็กเร่ร่อน----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ชนกลุ่มน้อย----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน-2-2
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1กำพร้า----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-10-10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-10-10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2-2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-2-2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด278341151
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน278341151
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1855-73
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน1855-73
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4211237
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน4211237
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด929-38
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน929-38
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด225823103
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน225822102
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--11
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด634-40
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน634-40
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด936-45
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน936-45
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3-3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-3-3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1243-55
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เด็กเร่ร่อน----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ผลกระทบจากเอดส์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ชนกลุ่มน้อย----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน1243-55
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2กำพร้า----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1849-67
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน1849-67
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3กำพร้า----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5118089320
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน5118089320
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3กำพร้า----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กำพร้า----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด77224102403
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน77224102403
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3กำพร้า----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6619981346
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน6619981346
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3กำพร้า----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด319-22
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน318-21
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กำพร้า----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-171633
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-171633
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3กำพร้า----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-8-8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-8-8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กำพร้า----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-33-33
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-33-33
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3กำพร้า----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กำพร้า----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด226940131
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เด็กเร่ร่อน----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ผลกระทบจากเอดส์----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ชนกลุ่มน้อย----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน226940131
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3กำพร้า----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4463080
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน4463080
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด837-45
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน837-45
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-38-38
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-38-38
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10642599
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน10642599
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3814444226
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน3814444226
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4022059319
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน4022059319
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด87442124
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน87442124
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด244-46
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง-1-1
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน241-43
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมกำพร้า-2-2
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด546-51
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน546-51
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-27-27
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-27-27
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1107-108
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน1107-108
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด332-35
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน332-35
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-31-31
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเด็กเร่ร่อน----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมผลกระทบจากเอดส์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมชนกลุ่มน้อย----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-31-31
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมกำพร้า----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1772-89
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน1772-89
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-13-13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน-13-13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3086-116
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน3086-116
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด197121111
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน197121111
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด471-75
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน471-75
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1751-68
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน1751-68
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด528-33
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กเร่ร่อน----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงผลกระทบจากเอดส์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงชนกลุ่มน้อย----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน528-33
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงกำพร้า----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด529-34
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน529-34
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กำพร้า----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด632-38
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน632-38
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1กำพร้า----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด214-16
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน214-16
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1กำพร้า----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1428-42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน1428-42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กำพร้า----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด416-20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน416-20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กำพร้า----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10171-181
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน10171-181
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1กำพร้า----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1040-50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน1040-50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1กำพร้า----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1329-42
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน1329-42
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1กำพร้า----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด822-30
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน822-30
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1กำพร้า----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1211029151
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เด็กเร่ร่อน----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ผลกระทบจากเอดส์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ชนกลุ่มน้อย----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน1211029151
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1กำพร้า----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3213643211
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน3213543210
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2กำพร้า----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10672198
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน10662197
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2กำพร้า----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด316-19
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน316-19
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2กำพร้า----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2195-116
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน2195-116
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2กำพร้า----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด254-56
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน254-56
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2กำพร้า----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2กำพร้า----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1669-85
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน1669-85
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2กำพร้า----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1844-62
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน1844-62
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2กำพร้า----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-31-31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กเร่ร่อน----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ผลกระทบจากเอดส์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ชนกลุ่มน้อย----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน-31-31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2กำพร้า----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1835-53
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน1835-53
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3กำพร้า----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5011330193
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน5011330193
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3กำพร้า----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด530-35
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน530-35
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3กำพร้า----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด167829123
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน167829123
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3กำพร้า----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1444-58
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน1444-58
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3กำพร้า----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด736-43
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน736-43
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3กำพร้า----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3กำพร้า----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด619-25
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน619-25
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3กำพร้า----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด12024279441
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เด็กเร่ร่อน----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ผลกระทบจากเอดส์----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ชนกลุ่มน้อย----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน12024279441
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3กำพร้า----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด40451-491
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน40451-491
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด134-35
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน134-35
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1กำพร้า----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด41146-187
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน41146-187
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3-3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน-3-3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1349-62
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน1349-62
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด208841149
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน208841149
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1121-32
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน1121-32
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด411-15
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน411-15
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด555-60
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เด็กเร่ร่อน----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ผลกระทบจากเอดส์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ชนกลุ่มน้อย----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน555-60
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-13-13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-13-13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-56-56
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-56-56
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด712-19
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน712-19
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-61-61
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-61-61
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14-14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-14-14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-17-17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-17-17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2261-83
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน2261-83
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด435-39
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน435-39
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด40127-167
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน40127-167
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7939118
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-7839117
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-821496
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-821496
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-482472
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กเร่ร่อน----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ผลกระทบจากเอดส์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ชนกลุ่มน้อย----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-482472
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2กำพร้า----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-22-22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-22-22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7-7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-7-7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-23-23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-23-23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด66160127
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน66160127
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด772-79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน772-79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-4-4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-4-4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-37-37
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-35-35
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2-2
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10417455333
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย2750683
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน7712449250
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-44-44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-44-44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-20-20
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-19-19
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-28-28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-28-28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19-19
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-19-19
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด141-42
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน141-42
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด22113-135
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน22113-135
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1536-51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน1536-51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1733-50
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน1532-47
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท21-3
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-25-25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-25-25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด937-46
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน937-46
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด931-40
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เด็กเร่ร่อน----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ผลกระทบจากเอดส์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน931-40
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3กำพร้า----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1243-55
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน1243-55
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4กำพร้า----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด629-35
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน629-35
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4กำพร้า----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด716-23
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน715-22
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4กำพร้า----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1255-67
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน1255-67
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4กำพร้า----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-13-13
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน-13-13
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4กำพร้า----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด212-14
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน212-14
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4กำพร้า----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-16-16
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน-16-16
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4กำพร้า----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-641983
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4เด็กเร่ร่อน----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ผลกระทบจากเอดส์----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ชนกลุ่มน้อย----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน-641983
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4กำพร้า----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด11103-114
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน11102-113
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า-1-1
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1569-84
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน1568-83
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1135-46
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน1135-46
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-25-25
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน-25-25
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด723-30
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน723-30
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1070-80
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน1069-79
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า-1-1
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2258-80
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กเร่ร่อน----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ผลกระทบจากเอดส์----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ชนกลุ่มน้อย----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน2258-80
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด733-40
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน733-40
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด348-51
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน348-51
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-27-27
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน-27-27
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด412-16
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน412-16
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14-14
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน-14-14
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด939-48
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน939-48
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด528-33
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน528-33
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14-14
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กเร่ร่อน----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ผลกระทบจากเอดส์----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ชนกลุ่มน้อย----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน-14-14
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2กำพร้า----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด631-37
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน631-37
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขกำพร้า----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด881-89
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน881-89
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขกำพร้า----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1239-51
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน1239-51
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขกำพร้า----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3010534169
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน3010534169
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขกำพร้า----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1252-64
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน1249-61
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขกำพร้า----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3-3
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1149-60
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน1149-60
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขกำพร้า----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด236126110
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน236126110
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขกำพร้า----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด317123125
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน317123125
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขกำพร้า----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด157334122
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน157334122
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขกำพร้า----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1682-98
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน1682-98
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขกำพร้า----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1946-65
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขเด็กถูกทอดทิ้ง----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขเด็กเร่ร่อน----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขผลกระทบจากเอดส์----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขชนกลุ่มน้อย----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน1946-65
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขกำพร้า----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1เด็กเร่ร่อน----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ชนกลุ่มน้อย----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1เด็กยากจน----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1กำพร้า----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2677-103
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1เด็กเร่ร่อน----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ชนกลุ่มน้อย----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1เด็กยากจน2677-103
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1กำพร้า----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1260-72
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1เด็กเร่ร่อน----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ชนกลุ่มน้อย----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1เด็กยากจน1260-72
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1กำพร้า----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด219-21
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เด็กเร่ร่อน----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ชนกลุ่มน้อย----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เด็กยากจน219-21
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1กำพร้า----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด187427119
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1เด็กถูกทอดทิ้ง----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1เด็กเร่ร่อน----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ผลกระทบจากเอดส์----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ชนกลุ่มน้อย----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-