จำนวนนักเรียนจำแนกตามความด้อยโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด837-45
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน837-45
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด166528109
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน166528109
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-16-16
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน-16-16
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด9441770
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน9441770
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด450-54
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน450-54
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด11562491
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน11562491
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1374-87
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน1374-87
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด539549
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน539549
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด312-15
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน312-15
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด729-36
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน729-36
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด454-58
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน454-58
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3190-193
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เด็กยากจน3190-193
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-23-23
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-23-23
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-4-4
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-4-4
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด114-15
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน114-15
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด96235106
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน96235106
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด649-55
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน649-55
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1231438
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน1231438
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด228-30
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน228-30
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5453282
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน5453282
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด536-41
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน536-41
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1131-42
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน1131-42
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-12-12
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-12-12
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3-3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน-3-3
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1042-52
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เด็กยากจน1042-52
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1136-47
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน1136-47
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2916471264
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน2916471264
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14-14
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-14-14
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3023780347
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน3023780347
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-17462236
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-17462236
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19-19
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-19-19
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-132033
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-132033
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-13-13
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-13-13
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-22-22
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน-22-22
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด126634112
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เด็กยากจน126634112
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-412364
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-412364
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-33942
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-33942
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-33-33
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-33-33
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด127629117
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน127629117
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-9335128
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-9335128
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด217139212
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน217139212
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-472976
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-472976
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-471562
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-461561
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมกำพร้า-1-1
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-46-46
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-46-46
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-33-33
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-33-33
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1121-122
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน1121-122
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-23-23
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-23-23
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-39-39
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเด็กยากจน-39-39
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด670-76
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน670-76
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-18-18
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน-18-18
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1277-89
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน1277-89
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด257120116
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน257120116
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4118-122
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน4118-122
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1455-69
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน1455-69
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2384-107
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเด็กยากจน2384-107
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด232-34
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน232-34
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด731-38
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน731-38
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด213-15
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน213-15
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด232-34
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน232-34
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-22-22
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน-22-22
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด19223-242
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน19223-242
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด535-40
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน535-40
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1524-39
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน1524-39
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด525-30
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน525-30
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2011337170
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เด็กยากจน2011337170
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2313639198
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน2313639198
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด126627105
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน126627105
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด513-18
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน513-18
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1396-109
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน1396-109
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1256-68
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน1256-68
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2--2
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน2--2
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1564-79
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ1--1
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน1464-78
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด343-46
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน343-46
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด530-35
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เด็กยากจน530-35
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-37-37
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน-37-37
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด16541107
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน16541107
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-23-23
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน-23-23
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด117728116
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน117728116
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1145-56
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน1145-56
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด537-42
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน537-42
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด222-24
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน222-24
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10123374408
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เด็กยากจน10123374408
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3422-425
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน3422-425
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด457-61
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน457-61
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2133-54
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน2133-54
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7-7
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน-7-7
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1241-53
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน1241-53
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด810037145
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน89637141
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1กำพร้า-4-4
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด721-28
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน721-28
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด314-17
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน314-17
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด459-63
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เด็กยากจน459-63
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด17-8
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน17-8
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด12-3
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน12-3
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-54-54
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-54-54
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด114-15
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน114-15
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-51-51
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-51-51
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-13-13
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-13-13
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7-7
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-7-7
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด653-59
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน653-59
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด144-45
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน144-45
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-77-77
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-77-77
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7233105
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-7233105
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-641983
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-641983
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-291948
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เด็กยากจน-291948
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-15-15
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-15-15
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2-2
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-2-2
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-26-26
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-26-26
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด26245109
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน26245109
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1065-75
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน1065-75
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-8-8
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-8-8
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-48-48
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ชนกลุ่มน้อย-1-1
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-47-47
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4113755233
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน4113755233
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-30-30
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-30-30
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-27-27
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-27-27
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-28-28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-28-28
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19-19
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-19-19
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-31-31
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-31-31
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5122-127
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน5122-127
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด738-45
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน738-45
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-25-25
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-25-25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-13-13
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-13-13
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน-2-2
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด247-49
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน247-49
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1027-37
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เด็กยากจน1027-37
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด843-51
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน843-51
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด226-28
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน226-28
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด420-24
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน419-23
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4กำพร้า-1-1
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1157-68
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน1157-68
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด110-11
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน110-11
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด116-17
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน116-17
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-20-20
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน-20-20
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-581775
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4เด็กยากจน-581775
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด14101-115
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน14100-114
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า-1-1
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด226-28
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน226-28
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด830-38
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน830-38
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-25-25
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน-25-25
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด126-27
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน126-27
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด679-85
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน579-84
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1กำพร้า1--1
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1359-72
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1เด็กยากจน1359-72
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1133-44
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน1133-44
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1458-72
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน1458-72
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-26-26
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน-26-26
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด212-14
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน212-14
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-15-15
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน-15-15
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1739-56
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน1739-56
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1227-39
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน1227-39
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-17-17
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เด็กยากจน-17-17
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-59-59
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน-59-59
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด7164-171
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน7164-171
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-32-32
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน-32-32
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด18836125
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน18836125
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด348-51
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน348-51
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด650-56
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน650-56
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด116029100
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน116029100
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด67333112
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน67333112
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7630106
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน-7630106
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด174-75
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน174-75
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1037-47
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขเด็กยากจน1037-47
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1575-90
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1เด็กยากจน1575-90
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1163-74
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1เด็กยากจน1163-74
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด417-21
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เด็กยากจน417-21
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด247430128
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1เด็กยากจน247430128
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7-7
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เด็กยากจน-7-7
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1144-55
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1เด็กยากจน1144-55
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด359341169
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1เด็กยากจน359341169
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2-2
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เด็กยากจน-2-2
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10221143
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2เด็กยากจน10221143
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด422-26
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2เด็กยากจน422-26
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-43-43
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2เด็กยากจน-43-43
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด136-37
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2เด็กยากจน136-37
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-551873
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2เด็กยากจน-551873


เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Version 2020.07