จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เดินเท้า----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8281551
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เดินเท้า----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ63312
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2251239
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เดินเท้า----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2810
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เดินเท้า----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-235
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--55
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เดินเท้า----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13-13
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เดินเท้า----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7-7
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27361881
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เดินเท้า--33
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15231048
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1213530
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1419-33
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เดินเท้า----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ513-18
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ96-15
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เดินเท้า----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.62-8
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เดินเท้า----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61-7
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เดินเท้า----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22-4
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.205352-557
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เดินเท้า11-2
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11583-198
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ89268-357
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2591,002-1,261
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เดินเท้า110-11
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ197555-752
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61437-498
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1จักรยานยืมเรียน----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.928744
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เดินเท้า--11
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ920332
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8311
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.420-24
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เดินเท้า----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ420-24
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6612
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เดินเท้า-2-2
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-437
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--33
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8-8
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เดินเท้า----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.121123
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เดินเท้า-314
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118-19
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-16-16
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เดินเท้า-4-4
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9-9
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เดินเท้า----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เดินเท้า----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เดินเท้า----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2จักรยานยืมเรียน----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เดินเท้า----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1910839166
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เดินเท้า-819
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7152345
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ128515112
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เดินเท้า----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17311
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เดินเท้า-224
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-314
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.137139
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เดินเท้า-36137
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เดินเท้า11-2
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--11
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เดินเท้า----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เดินเท้า-1-1
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เดินเท้า----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เดินเท้า----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.37111
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เดินเท้า----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36110
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3จักรยานยืมเรียน----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3271949
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเดินเท้า----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ320831
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-71118
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.411-15
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเดินเท้า-1-1
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43-7
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7-7
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12-12
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเดินเท้า----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-12
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9301049
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเดินเท้า----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1416
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ826943
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเดินเท้า----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเดินเท้า----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6713
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเดินเท้า--22
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-123
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-538
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเดินเท้า----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21-3
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเดินเท้า----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2--2
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8-8
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเดินเท้า-1-1
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเดินเท้า----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19104-123
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเดินเท้า-1-1
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ926-35
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1077-87
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเดินเท้า----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13-13
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเดินเท้า-3-3
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมจักรยานยืมเรียน----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.718-25
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า-3-3
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ79-16
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.923-32
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า1--1
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ711-18
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112-13
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113418
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า--33
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-819
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-33-33
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-18-18
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15-15
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8-8
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8-8
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.55-10
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเดินเท้า1--1
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43-7
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงจักรยานยืมเรียน----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.614-20
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ610-16
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.85-13
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า-1-1
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ83-11
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.50192-242
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า1--1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ30112-142
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1979-98
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน-1-1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7-7
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า-1-1
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.722332
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เดินเท้า----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ722332
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1จักรยานยืมเรียน----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6915
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-224
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4711
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24410
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2114
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-336
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1726-43
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า-1-1
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1620-36
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.319-22
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22-4
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ117-18
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.35-8
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35-8
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เดินเท้า----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2จักรยานยืมเรียน----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.124-16
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เดินเท้า121-13
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1231337
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เดินเท้า----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1161128
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-729
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เดินเท้า----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6211441
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เดินเท้า-1-1
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6131130
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7310
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เดินเท้า----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เดินเท้า----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เดินเท้า----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2--2
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เดินเท้า----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2--2
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.130435
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เดินเท้า-29332
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1113
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3จักรยานยืมเรียน----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.47415-462
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า-11-11
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ141-42
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ46363-409
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.121-22
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110-11
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-11
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.712-19
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37-10
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ45-9
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.214-16
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14-5
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110-11
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.121527
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า-1-1
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112316
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8210
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21-3
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21-3
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110-11
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เดินเท้า----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18-9
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1จักรยานยืมเรียน----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-30-30
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-30-30
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-1-1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-15-15
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15-15
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1719-36
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ174-21
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15-15
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.215-17
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-2-2
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28-10
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.148-49
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-8-8
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118-19
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-22
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-492372
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-437
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-441963
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7-7
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-7-7
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-24529
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เดินเท้า-224
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21324
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2จักรยานยืมเรียน----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-22-22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-11
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-11
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-3-3
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2143046
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2143046
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.212-14
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ212-14
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-1-1
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5473688
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า3253260
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ222327
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-1-1
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.537-42
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า-1-1
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112-13
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ424-28
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58-13
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ55-10
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17-8
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เดินเท้า----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17-8
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3จักรยานยืมเรียน----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เดินเท้า-1-1
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.621-27
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เดินเท้า----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ514-19
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17-8
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22-4
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เดินเท้า----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22-4
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6-6
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เดินเท้า----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11-11
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เดินเท้า----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-11
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25-7
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เดินเท้า----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25-7
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.314-17
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เดินเท้า----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ312-15
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-501767
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4เดินเท้า-2-2
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-24327
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-241438
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4จักรยานยืมเรียน----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-19-19
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-1-1
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14-14
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-27-27
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-4-4
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-23
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.314-17
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111-12
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23-5
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-2-2
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16-7
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-2-2
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14-5
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.919-28
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ811-19
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18-9
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.311-14
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1เดินเท้า-1-1
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25-7
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1จักรยานยืมเรียน----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16-7
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า-1-1
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.42-6
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า42-6
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27-9
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25-7
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.710-17
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ79-16
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เดินเท้า----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2จักรยานยืมเรียน----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขเดินเท้า----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1129-40
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขเดินเท้า-1-1
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ818-26
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ310-13
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17-8
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขเดินเท้า----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14-5
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-19423
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขเดินเท้า--11
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7-7
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12315
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขเดินเท้า----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17-8
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขเดินเท้า----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17-8
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3811
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขเดินเท้า--11
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-279
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-30-30
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขเดินเท้า-1-1
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-20-20
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9-9
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขเดินเท้า----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขเดินเท้า-3-3
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขเดินเท้า----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขจักรยานยืมเรียน----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1448-62
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1343-56
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.516-21
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24-6
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ312-15
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29-11
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23-5
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8251346
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8211241
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-415
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.116-17
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113-14
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9512888
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า-3-3
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9452175
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3710
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เดินเท้า----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1จักรยานยืมเรียน----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.71-8
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2เดินเท้า71-8
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2จักรยานยืมเรียน----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2เดินเท้า----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2จักรยานยืมเรียน----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16-7
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2เดินเท้า----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14-5
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2จักรยานยืมเรียน----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.913-22
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2เดินเท้า----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ912-21
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2จักรยานยืมเรียน----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.924-33
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2เดินเท้า-1-1
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ922-31
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2จักรยานยืมเรียน----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8917
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2เดินเท้า----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8513
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--44
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2จักรยานยืมเรียน----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----


เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Version 2020.07