จำนวนนักเรียน น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1435-49
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์21-3
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1128-39
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1229-41
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1025-35
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด245842124
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์127423
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2529
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1326
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2111528
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8715
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6612
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์10402373
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์224533100
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์9362267
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-11-11
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-12-12
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-10-10
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด214633100
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์48214
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17-8
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์28515
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16310
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1225
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์15302671
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์19333082
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์15242564
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1647-63
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์25-7
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์213-15
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1229-41
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1437-51
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1127-38
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด276730124
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์4419
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์55111
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์42-6
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์411924
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์412420
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1438
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์19522091
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์18502593
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์15411874
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด2174-95
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์26-8
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์111-12
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1857-75
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2159-80
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1850-68
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด639-45
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์634-40
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์433-37
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์430-34
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด715-22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์33-6
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์310-13
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์612-18
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์310-13
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด832-40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์23-5
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์26-8
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์26-8
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์423-27
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์423-27
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์320-23
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3851,360-1,745
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์30112-142
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2771-98
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1329-42
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์49324-373
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์37239-276
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์20149-169
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์306924-1,230
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3211,050-1,371
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์275794-1,069
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3281,217-1,545
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2585-110
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์4542-87
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1626-42
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์44289-333
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์34207-241
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19132-151
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์259843-1,102
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์249968-1,217
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์216752-968
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-10-10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-7-7
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-9-9
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-7-7
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-2-2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-1-1
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-2-2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-1-1
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด288441153
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์212216
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์36-9
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์114823
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5712
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-257
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์255831114
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์257334132
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์245429107
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1856-74
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์34-7
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์214-16
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์213-15
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์210-12
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1338-51
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1540-55
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1334-47
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด9321859
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1618
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3328
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6410
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์8201341
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5241645
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5181134
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด929-38
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์24-6
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์33-6
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์13-4
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์622-28
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์522-27
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์320-23
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด226425111
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1236
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์69419
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์66315
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์64313
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์16512188
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์15561990
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์15481881
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด634-40
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์27-9
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์326-29
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์528-33
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์323-26
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1036-46
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์26-8
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์826-34
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์826-34
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์821-29
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-3-3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-2-2
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-1-1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-1-1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1946-65
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์311-14
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1531-46
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1942-61
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1530-45
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด1849-67
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์64-10
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์41-5
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์31-4
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์210-12
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์65-11
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1035-45
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์843-51
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์434-38
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด5118089320
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2628660
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2158988
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1622543
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-212445
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8614
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-538
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2513159215
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3011474218
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์209252164
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด77224102403
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1439962
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15451575
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์824537
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์3201538
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1337
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-224
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์6016578303
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์6117684321
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5214368263
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด6619981346
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์932748
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์316413108
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์727539
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1161229
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1528
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1225
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์5615162269
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3413066230
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3211155198
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด319-22
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์313-16
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์313-16
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์310-13
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-171633
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-213
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-145
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-134
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-123
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-151227
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-141226
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-131023
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-8-8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-4-4
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-1-1
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-1-1
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-33-33
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-8-8
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-20-20
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-24-24
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-17-17
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด237745145
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์56112
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2327
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์113620
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-11718
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-336
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์175838113
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์216336120
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์17493298
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4473081
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1315
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์32-5
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-9716
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-15823
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8513
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3352260
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1302253
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1281948
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด840-48
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-8-8
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์830-38
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์735-42
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์727-34
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-38-38
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-7-7
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-26-26
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-33-33
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-25-25
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด106726103
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์26210
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์28212
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์29415
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18312
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1517
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์6522078
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์7512179
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5451666
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4115446241
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์18601088
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์299224145
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์16561082
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-426
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์239034147
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์12622296
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์10542084
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4022765332
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์964780
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์201138141
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์958572
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์215421
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-112
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2914854231
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2011356189
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์189650164
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด117542128
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์37212
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1539
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1315
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์113822
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7613
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-426
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์7553294
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์106333106
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์7502784
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด651-57
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์15-6
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์110-11
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์436-40
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์642-48
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์431-35
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด547-52
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-8-8
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-10-10
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์536-41
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์536-41
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์530-35
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-27-27
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-22-22
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-20-20
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-19-19
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด27197-224
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์517-22
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์138-39
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์129-30
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-18-18
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์21142-163
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์26161-187
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์20129-149
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด332-35
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์215-17
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์227-29
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์115-16
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์114-15
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-31-31
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-7-7
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-10-10
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-20-20
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-20-20
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-15-15
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2180-101
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์312-15
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17-8
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์16-7
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์112-13
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์311-14
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1756-73
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1762-79
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1549-64
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด-13-13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-11-11
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-10-10
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-9-9
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด3292-124
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์98-17
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์84-12
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์72-9
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์920-29
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์318-21
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์310-13
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1464-78
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2170-91
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1454-68
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด207421115
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์16310
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-729
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-426
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์412420
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์214117
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1719
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์15561485
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์18531889
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์14461474
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด50146-196
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์49-13
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์46-10
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24-6
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์825-33
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์223-25
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์212-14
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์38112-150
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์44117-161
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3699-135
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2757-84
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์413-17
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์211-13
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27-9
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2339-62
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2444-68
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2234-56
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2179-100
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์48-12
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์319-22
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์29-11
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17-8
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1452-66
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1868-86
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1349-62
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด530-35
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-8-8
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-9-9
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์418-22
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์520-25
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์414-18
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด633-39
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์624-30
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์625-31
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์621-27
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด316-19
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์12-3
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์111-12
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์212-14
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์110-11
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1428-42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์32-5
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์39-12
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์817-25
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1321-34
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์817-25
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด416-20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์412-16
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์313-16
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์312-15
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด96461-557
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1032-42
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์426-30
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์412-16
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์15119-134
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18105-123
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1053-63
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์71310-381
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์74330-404
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์63248-311
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1040-50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์23-5
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์214-16
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17-8
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์623-29
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์832-40
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์621-27
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1331-44
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-7-7
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1318-31
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1324-37
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1316-29
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด822-30
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24-6
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์22-4
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2--2
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2--2
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์517-22
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์418-22
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์316-19
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด2511530170
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์110213
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-9211
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์724334
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์418527
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์410115
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์178125123
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์218823132
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์176719103
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด3213843213
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์111315
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3216
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1214
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์525535
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์314825
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์211215
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2610235163
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2612234182
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์239929151
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด297622127
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2316
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์31-4
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์916429
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์69722
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์46313
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์18571792
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์206615101
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์14541381
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด316-19
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์23-5
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์111-12
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์211-13
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์18-9
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2998-127
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์413-17
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์56-11
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์43-7
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์318-21
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-18-18
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2267-89
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2474-98
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2154-75
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2458-82
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์710-17
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์56-11
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์44-8
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์213-15
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18-9
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1535-50
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1844-62
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1330-43
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1669-85
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์25-7
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์212-14
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์29-11
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1252-64
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1359-72
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1047-57
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1845-63
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์32-5
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์314-17
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์39-12
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1229-41
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1435-49
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1027-37
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด-31-31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-8-8
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-10-10
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-23-23
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-20-20
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-18-18
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด2038-58
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์24-6
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17-8
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์35-8
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1529-44
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1729-46
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1424-38
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด5111731199
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์57517
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์27312
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1-23
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์427536
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์314522
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-12214
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์428321146
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์469623165
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์387417129
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด736-43
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์526-31
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์430-34
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์424-28
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด188030128
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-13114
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-415
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์423835
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์218424
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์113216
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์14442179
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์16582599
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์13361867
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1444-58
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์29-11
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์211-13
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1233-45
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1233-45
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1128-39
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1239-51
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์26-8
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์926-35
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1034-44
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์825-33
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด619-25
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์12-3
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์513-18
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์517-22
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์411-15
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด12024279441
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์121426
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-33639
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-12315
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์717529
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์888197
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์63110
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์11220470386
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3220172305
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3017967276
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด47545-592
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์132-33
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์129-30
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-16-16
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์5120-125
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์898-106
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์256-58
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์41393-434
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์38418-456
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์34338-372
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด259-61
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-8-8
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-11-11
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19-10
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์240-42
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์145-46
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์138-39
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด42156-198
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์719-26
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์413-17
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์38-11
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์827-35
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1030-40
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์616-22
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์27110-137
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์28113-141
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2292-114
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด-3-3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-2-2
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-3-3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-2-2
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1349-62
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-11-11
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1334-47
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1343-56
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1332-45
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด208842150
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์4318
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์120930
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์111517
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7310
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์156532112
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์187737132
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์136130104
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1521-36
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1--1
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์32-5
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1119-30
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1218-30
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1018-28
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด411-15
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์34-7
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์310-13
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์34-7
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด555-60
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-8-8
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์120-21
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18-9
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์427-31
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์441-45
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์325-28
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-13-13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-12-12
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-12-12
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-11-11
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-56-56
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-7-7
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-10-10
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-42-42
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-43-43
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-34-34
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด714-21
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์21-3
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์21-3
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2--2
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์412-16
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์411-15
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์410-14
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-61-61
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-9-9
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-7-7
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-10-10
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-45-45
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-48-48
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-40-40
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-9-9
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-11-11
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-7-7
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-17-17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-14-14
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-14-14
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-12-12
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด2261-83
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์35-8
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์315-18
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์59-14
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28-10
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1641-57
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1547-62
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1338-51
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด440-44
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์17-8
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์226-28
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์332-35
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์224-26
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด52166-218
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2013-33
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์66-12
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์53-8
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1044-54
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์633-39
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์524-29
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์22109-131
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์40127-167
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2097-117
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-8943132
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-11314
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-12416
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-426
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-9615
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8210
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-6934103
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-6937106
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-573087
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-831497
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-13215
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-8210
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-617
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-621072
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-711384
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-57966
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-482472
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-819
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-7613
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-381856
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-362359
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-301747
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-22-22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-17-17
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-18-18
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-15-15
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-7-7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-3-3
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-4-4
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-2-2
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-23-23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-13-13
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-16-16
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-12-12
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด76160128
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-123
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1162946
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์291324
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15713
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์6433180
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์55145101
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5382366
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด772-79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์111-12
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-14-14
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์213-15
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์647-53
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์554-59
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์442-46
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-4-4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-1-1
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-4-4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-1-1
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-37-37
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-29-29
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-30-30
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-24-24
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด10417455333
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1626648
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1440660
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์921232
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2171029
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์71210
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1113
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์8613139256
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์8313347263
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์7511234221
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-44-44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-13-13
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-29-29
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-33-33
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-23-23
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-22-22
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-16-16
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-19-19
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-15-15
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-28-28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-23-23
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-21-21
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-19-19
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-19-19
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-9-9
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-18-18
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-9-9
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1344-57
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์310-13
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1031-41
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1335-48
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1027-37
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด22120-142
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์212-14
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17-8
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์329-32
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์317-20
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-14-14
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1779-96
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1896-114
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1472-86
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1536-51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์82-10
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์37-10
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1227-39
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์730-37
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์525-30
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1833-51
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์33-6
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์4--4
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3--3
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28-10
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1423-37
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1225-37
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1219-31
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-25-25
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-9-9
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-10-10
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-13-13
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-15-15
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-9-9
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด942-51
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์513-18
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์98-17
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์56-11
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์426-30
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-33-33
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-24-24
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด931-40
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์35-8
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์519-24
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์825-33
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์517-22
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด1249-61
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์111-12
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1132-43
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1141-52
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1028-38
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด629-35
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์36-9
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์322-25
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์625-31
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์322-25
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด716-23
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์27-9
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์58-13
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์510-15
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์57-12
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด1560-75
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์24-6
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์318-21
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์117-18
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์112-13
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1038-48
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1340-53
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1031-41
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-11-11
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-11-11
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-8-8
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด314-17
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์31-4
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-13-13
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์29-11
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-8-8
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด322-25
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2--2
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2--2
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-10-10
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์112-13
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์114-15
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์110-11
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด-641983
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-19827
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-12113
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-9-9
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-421153
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-471865
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-351045
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด26113-139
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์55-10
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์325-28
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์415-19
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์210-12
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1883-101
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2296-118
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1676-92
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด1570-85
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์35-8
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์416-20
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์37-10
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27-9
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์849-57
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1159-70
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์749-56
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด1135-46
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์36-9
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์24-6
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์625-31
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1032-42
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์623-29
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด-25-25
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-21-21
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-23-23
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-19-19
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด832-40
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์34-7
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-10-10
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์818-26
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์523-28
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์513-18
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด39117-156
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์226-28
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์315-18
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18-9
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3791-128
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3499-133
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3381-114
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนทั้งหมด2880-108
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์32-5
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์52-7
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์216-18
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์38-11
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2362-85
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2070-90
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1858-76
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด839-47
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2--2
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์117-18
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์210-12
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-9-9
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์522-27
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์629-35
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์321-24
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด1779-96
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์17-8
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์318-21
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์313-16
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์29-11
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1354-67
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1361-74
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1147-58
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด-27-27
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-21-21
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-19-19
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-17-17
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด412-16
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์47-11
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์38-11
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์34-7
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-11-11
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-13-13
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-11-11
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด1139-50
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์66-12
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์28-10
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์325-28
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1033-43
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์325-28
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด1528-43
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์22-4
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์29-11
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1117-28
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1321-34
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1116-27
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-6-6
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-10-10
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-6-6
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1171-82
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์54-9
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์313-16
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-9-9
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์354-57
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1060-70
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์352-55
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด43164-207
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์915-24
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์85-13
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์45-9
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์236-38
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์119-20
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-15-15
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์32113-145
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์34140-174
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์27109-136
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1239-51
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1126-37
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1131-42
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1023-33
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด3110735173
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์37212
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์29112
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1214
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1241136
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์630743
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-17421
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์277622125
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์236827118
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์20561995
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1254-66
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์33-6
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์212-14
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19-10
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์739-46
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์943-52
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์635-41
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1456-70
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1246-58
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1150-61
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1044-54
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด236226111
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2226
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2226
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2114
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์311620
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27312
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2316
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์18491885
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์19532193
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์18441577
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด328026138
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์311115
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์47112
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์26-8
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์719733
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์39315
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27211
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์22501890
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์256422111
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์20471683
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด177534126
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์516425
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์331438
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์213116
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์28616
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1427
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์10512485
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์13402881
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์8321959
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1682-98
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์614-20
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์419-23
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์49-13
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์961-70
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1262-74
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์951-60
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขนักเรียนทั้งหมด1946-65
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1217-29
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์217-19
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์212-14
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์728-35
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1629-45
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์623-29
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด3498-132
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์68-14
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์51-6
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์31-4
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์731-38
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์322-25
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์316-19
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2159-80
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2675-101
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1953-72
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด1763-80
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์211-13
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์211-13
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17-8
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1341-54
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1650-66
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1338-51
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด320-23
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์211-13
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์315-18
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์29-11
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด187529122
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์39214
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์211215
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2619
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์119828
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1348
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1214
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์14471980
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์15612399
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์14411570
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด2252-74
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์34-7
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์29-11
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1739-56
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2043-63
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1734-51
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด279455176
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1017431
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์711119
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์57-12
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2191435
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-11516
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-9110
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์155837110
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์207249141
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์13523297
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนทั้งหมด----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด7201239
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1326
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1135
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1-23
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1-12
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์616931
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์517830
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์514625
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด720-27
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์66-12
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์610-16
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์114-15
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์19-10
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด1451-65
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์44-8
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35-8
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์33-6
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์114-15
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-13-13
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-11-11
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์933-42
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1133-44
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์929-38
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด1052-62
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์46-10
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์539-44
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์843-51
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์534-39
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนทั้งหมด9602695
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์412218
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์46414
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35210
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16512
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17614
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-314
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์4421965
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4471667
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3381253
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----


เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Version 2020.07