จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-7411
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-7411
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-527
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-224
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-11617
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-7512
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-112
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด12-3
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้11-2
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-76-76
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-14-14
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-57-57
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3-3
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-27-27
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-12-12
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อื่นๆ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-7512
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา--22
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-224
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-314
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-7411
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-224
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-516
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-13114
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-13114
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อื่นๆ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-292251
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา--11
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-292150
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-331851
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-112
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-311748
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-231134
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน--11
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-2-2
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-13821
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-8210
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-189
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา--11
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-145
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--22
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-5-5
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-91221
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการมองเห็น----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-358
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-5712
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการออทิสติก----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อื่นๆ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-268
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-156
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-112
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-5-5
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-3-3
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-201535
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-134
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-191231
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-24832
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-5510
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-19322
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-7815
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-7714
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา--11
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-10-10
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3-3
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-8-8
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-4-4
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-25-25
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-4-4
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-20-20
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการมองเห็น----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการได้ยิน----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการออทิสติก----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-3-3
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอื่นๆ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-8-8
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก-2-2
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-5611
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-4610
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการมองเห็น----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพูดและภาษา----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-11-11
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-33-33
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-33-33
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-5-5
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2-2
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-28432
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการมองเห็น----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการได้ยิน----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-26430
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-111627
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-112
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-91221
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-134
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-437
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-437
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน-1-1
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการมองเห็น----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-201333
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-5510
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-15722
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-448
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-336
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-112
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก-2-2
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด--55
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการมองเห็น----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการได้ยิน----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา--11
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้--44
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-51-51
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-51-51
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010116 บ้านดอนไชย #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-20-20
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-19-19
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-16521
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา--11
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-14418
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการมองเห็น----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-27-27
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-27-27
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-11415
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา--11
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-11314
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-6511
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-6511
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-145
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการมองเห็น----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการได้ยิน----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-145
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการออทิสติก----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-167
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-156
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-11-11
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-22-22
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-20-20
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-2-2
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการได้ยิน----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-11-11
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-13316
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น--11
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการได้ยิน----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางสติปัญญา----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-12214
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4อื่นๆ----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ข้อมูลผิดปกติ----
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4อายุนอกเกณฑ์----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-21-21
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-20-20
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010177 บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-11-11
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการมองเห็น----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการได้ยิน----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางสติปัญญา----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการออทิสติก----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1อื่นๆ----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1ข้อมูลผิดปกติ----
55010183 บ้านนายาง นาหมื่นนาหมื่น1อายุนอกเกณฑ์----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010184 บ้านปิงใน นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010185 บ้านปิงหลวง นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010186 บ้านน้ำแพะ นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010187 บ้านน้ำลี นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010189 บ้านนาคา นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการมองเห็น----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการได้ยิน----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางสติปัญญา----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการออทิสติก----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อื่นๆ----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2ข้อมูลผิดปกติ----
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นนาหมื่น2อายุนอกเกณฑ์----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-5-5
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-22-22
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-22-22
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-11415
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-9413
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-10-10
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010199 บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-6612
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น-1-1
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-426
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-145
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-448
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-347
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-121830
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-279
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-101121
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-2-2
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-8-8
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการมองเห็น----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการได้ยิน----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-3-3
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-5-5
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพูดและภาษา----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการออทิสติก----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขอื่นๆ----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขข้อมูลผิดปกติ----
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขอายุนอกเกณฑ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010206 บ้านหัวนา #เลิกสถานศึกษาภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด434-38
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน-1-1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา1--1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์17-8
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก216-18
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-2810
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-2810
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-221234
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา-112
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-151126
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-4-4
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการมองเห็น----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการได้ยิน----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อื่นๆ----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ข้อมูลผิดปกติ----
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1อายุนอกเกณฑ์----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด--22
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา--11
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้--11
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-23-23
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-19-19
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการมองเห็น----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการได้ยิน----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพูดและภาษา----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2อื่นๆ----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ข้อมูลผิดปกติ----
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2อายุนอกเกณฑ์----


เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Version 2020.07