จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-10616
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-10515
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-257
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-123
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-134
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-2-2
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-8715
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา--11
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-459
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพูดและภาษา-112
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด16-7
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการมองเห็น-1-1
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการร่างกายและสุขภาพ11-2
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1นักเรียนพิการทั้งหมด-112-112
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการทางสติปัญญา-5-5
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการเรียนรู้-94-94
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-12-12
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด--33
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ความพิการทางสติปัญญา--11
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้--11
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2-2
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-369
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-134
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-235
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-10111
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-10111
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-231942
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา--22
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-231740
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-141832
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-121830
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-121628
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการได้ยิน--11
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา--11
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-41216
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-729
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-178
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางสติปัญญา--11
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-134
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--22
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3นักเรียนพิการทั้งหมด-21416
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3ความพิการทางการเรียนรู้-21416
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด--33
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา--22
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้--11
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-213
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-213
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด--11
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา--11
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-81220
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา--33
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-8917
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-7613
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา-235
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-538
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-4812
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา--11
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-4610
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพูดและภาษา--11
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-7310
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมความพิการทางสติปัญญา--22
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-718
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-9-9
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-9-9
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมนักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการเรียนรู้-7-7
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2-2
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-6-6
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก-2-2
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-4610
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการได้ยิน-1-1
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-268
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-2-2
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-4-4
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนพิการทั้งหมด-18624
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางสติปัญญา--11
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการเรียนรู้-18422
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1ความพิการทางการออทิสติก--11
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-8816
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-7512
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-134
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-134
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-134
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการได้ยิน-1-1
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-11718
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-134
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-10414
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-112
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา-112
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการออทิสติก-2-2
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนพิการทั้งหมด-257
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางสติปัญญา--11
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3ความพิการทางการเรียนรู้-246
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-358
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการได้ยิน--11
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-246
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-19-19
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-19-19
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-41418
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา--22
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-41216
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-235
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางสติปัญญา-235
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนพิการทั้งหมด-224
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2ความพิการทางการเรียนรู้-224
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-41115
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการมองเห็น--11
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-4913
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-246
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-246
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4นักเรียนพิการทั้งหมด-358
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการมองเห็น--11
55010174 บ้านปงสนุก เวียงสาเวียงสา4ความพิการทางการเรียนรู้-347
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010176 บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010178 บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010180 บ้านคำเรือง นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหมื่นนาหมื่น1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
55010188 บ้านน้ำเคิม นาหมื่นนาหมื่น2ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010192 บ้านโป่งคำ สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
55010194 บ้านดู่พงษ์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-14-14
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
55010195 บ้านสบยาง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-5813
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา--11
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-5712
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
55010198 บ้านป่าแดด สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-12-12
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-5712
55010200 บ้านห้วยแฮ้ว สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-5712
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-549
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา--11
55010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-538
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-91524
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-156
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-81018
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-4-4
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขนักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขความพิการทางสติปัญญา-3-3
55010204 บ้านปางช้าง สันติสุขสันติสุขความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-18-18
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3-3
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการออทิสติก-10-10
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010208 บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-5712
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-5510
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยน ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-15823
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางสติปัญญา-2-2
55010216 บ้านทุ่งน้อย ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-13821
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงภูเพียง1ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด--22
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา--11
55010219 บ้านห้วยไฮ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้--11
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
55010224 บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการออทิสติก-1-1
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางสติปัญญา-1-1
55010226 บ้านเมืองจัง ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
55010228 บ้านหาดเค็ด ภูเพียงภูเพียง2ความพิการทางการเรียนรู้-1-1


เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Version 2020.07