จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1637-53
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง13 ปี----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง14 ปี3--3
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง15 ปี6--6
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง16 ปี7--7
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง17 ปี-7-7
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง18 ปี-5-5
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง19 ปี-5-5
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง110 ปี-5-5
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง111 ปี-10-10
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง112 ปี-4-4
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง113 ปี-1-1
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง114 ปี----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง115 ปี----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง116 ปี----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010001 บ้านนาผา เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด226536123
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง13 ปี----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง14 ปี5--5
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง15 ปี13--13
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง16 ปี43-7
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง17 ปี-10-10
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง18 ปี-6-6
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง19 ปี-12-12
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง110 ปี-8-8
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง111 ปี-17-17
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง112 ปี-9615
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง113 ปี--1313
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง114 ปี--66
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง115 ปี--1010
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง116 ปี--11
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่ เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด416-20
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง13 ปี----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง14 ปี----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง15 ปี3--3
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง16 ปี1--1
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง17 ปี-2-2
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง18 ปี-2-2
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง19 ปี-4-4
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง110 ปี-1-1
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง111 ปี-4-4
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง112 ปี-3-3
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง113 ปี----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง114 ปี----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง115 ปี----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง116 ปี----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010004 บ้านธงหลวง เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด16482892
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง13 ปี2--2
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง14 ปี5--5
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง15 ปี3--3
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง16 ปี62-8
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง17 ปี-11-11
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง18 ปี-4-4
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง19 ปี-10-10
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง110 ปี-8-8
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง111 ปี-8-8
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง112 ปี-459
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง113 ปี-11516
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง114 ปี--22
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง115 ปี--33
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง116 ปี--33
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010006 บ้านไชยสถาน เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง13 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง14 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง15 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง16 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง17 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง18 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง19 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง110 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง111 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง112 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง113 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง114 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง115 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง116 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1052-62
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง13 ปี----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง14 ปี----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง15 ปี6--6
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง16 ปี43-7
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง17 ปี-5-5
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง18 ปี-6-6
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง19 ปี-6-6
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง110 ปี-10-10
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง111 ปี-13-13
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง112 ปี-9-9
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง113 ปี----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง114 ปี----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง115 ปี----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง116 ปี----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด235829110
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง13 ปี----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง14 ปี4--4
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง15 ปี12--12
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง16 ปี77-14
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง17 ปี-8-8
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง18 ปี-12-12
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง19 ปี-14-14
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง110 ปี-7-7
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง111 ปี-6-6
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง112 ปี-459
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง113 ปี--88
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง114 ปี--99
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง115 ปี--66
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง116 ปี--11
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010011 บ้านถืมตอง เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด2375-98
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง13 ปี----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง14 ปี3--3
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง15 ปี12--12
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง16 ปี84-12
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง17 ปี-14-14
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง18 ปี-8-8
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง19 ปี-13-13
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง110 ปี-12-12
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง111 ปี-18-18
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง112 ปี-6-6
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง113 ปี----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง114 ปี----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง115 ปี----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง116 ปี----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010013 บ้านซาวหลวง เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด639550
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง13 ปี----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง14 ปี1--1
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง15 ปี2--2
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง16 ปี26-8
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง17 ปี17-8
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง18 ปี-6-6
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง19 ปี-5-5
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง110 ปี-8-8
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง111 ปี-5-5
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง112 ปี-1-1
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง113 ปี-1-1
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง114 ปี----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง115 ปี--55
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง116 ปี----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010014 บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด912-21
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง13 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง14 ปี3--3
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง15 ปี5--5
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง16 ปี1--1
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง17 ปี-5-5
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง18 ปี-2-2
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง19 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง110 ปี-4-4
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง111 ปี-1-1
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง112 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง113 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง114 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง115 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง116 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1232-44
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง13 ปี----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง14 ปี2--2
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง15 ปี3--3
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง16 ปี54-9
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง17 ปี17-8
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง18 ปี-4-4
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง19 ปี-5-5
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง110 ปี-4-4
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง111 ปี-4-4
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง112 ปี-4-4
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง113 ปี1--1
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง114 ปี----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง115 ปี----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง116 ปี----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3781,403-1,781
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง13 ปี19--19
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง14 ปี111--111
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง15 ปี136--136
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง16 ปี11266-178
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง17 ปี-224-224
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง18 ปี-225-225
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง19 ปี-233-233
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง110 ปี-244-244
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง111 ปี-237-237
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง112 ปี-170-170
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง113 ปี-4-4
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง114 ปี----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง115 ปี----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง116 ปี----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3311,181-1,512
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง1น้อยกว่า 2 ปี----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง12 ปี----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง13 ปี22--22
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง14 ปี90--90
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง15 ปี131--131
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง16 ปี8752-139
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง17 ปี1199-200
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง18 ปี-215-215
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง19 ปี-183-183
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง110 ปี-211-211
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง111 ปี-200-200
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง112 ปี-121-121
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง113 ปี----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง114 ปี----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง115 ปี----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง116 ปี----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง117 ปี----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง118 ปี----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง119 ปี----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง120 ปี----
55010018 ราชานุบาล เมืองน่านเมือง120 ปีขึ้นไป----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-23-23
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี-1-1
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี-2-2
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี-4-4
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี-5-5
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี-2-2
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี-4-4
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี-5-5
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-4-4
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี-1-1
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี-2-2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี-1-1
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด616-22
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี2--2
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี3--3
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี12-3
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี-4-4
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี-1-1
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี-2-2
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี-2-2
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี-2-2
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี-3-3
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด227037129
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง24 ปี4--4
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง25 ปี9--9
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง26 ปี84-12
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง27 ปี-9-9
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง28 ปี19-10
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง29 ปี-13-13
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง210 ปี-11-11
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง211 ปี-15-15
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง212 ปี-7-7
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง213 ปี-21214
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง214 ปี--1616
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง215 ปี--66
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง216 ปี--33
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010024 บ้านน้ำงาว เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1550-65
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง24 ปี1--1
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง25 ปี8--8
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง26 ปี6--6
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง27 ปี-8-8
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง28 ปี-9-9
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง29 ปี-10-10
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง210 ปี-12-12
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง211 ปี-8-8
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง212 ปี-3-3
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง213 ปี----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง214 ปี----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง215 ปี----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010025 บ้านผาขวาง เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด7272256
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง24 ปี3--3
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง25 ปี3--3
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง26 ปี12-3
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง27 ปี-6-6
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง28 ปี-3-3
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง29 ปี-2-2
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง210 ปี-4-4
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง211 ปี-10-10
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง212 ปี--33
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง213 ปี--66
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง214 ปี--77
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง215 ปี--66
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010026 บ้านผาตูบ เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด630-36
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง24 ปี2--2
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง25 ปี2--2
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง26 ปี22-4
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง27 ปี-5-5
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง28 ปี-7-7
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง29 ปี-6-6
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง210 ปี-2-2
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง211 ปี-3-3
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง212 ปี-4-4
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง213 ปี-1-1
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง214 ปี----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง215 ปี----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010027 บ้านผาสิงห์ เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด14463292
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง24 ปี2--2
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง25 ปี8--8
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง26 ปี33-6
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง27 ปี18-9
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง28 ปี-8-8
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง29 ปี-8-8
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง210 ปี-6-6
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง211 ปี-9-9
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง212 ปี-3-3
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง213 ปี-167
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง214 ปี--1111
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง215 ปี--1515
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010029 บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด536-41
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง24 ปี----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง25 ปี2--2
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง26 ปี32-5
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง27 ปี-5-5
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง28 ปี-8-8
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง29 ปี-4-4
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง210 ปี-4-4
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง211 ปี-6-6
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง212 ปี-7-7
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง213 ปี----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง214 ปี----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง215 ปี----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010030 บ้านเรือง เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1831-49
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง24 ปี2--2
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง25 ปี9--9
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง26 ปี73-10
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง27 ปี-2-2
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง28 ปี-1-1
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง29 ปี-4-4
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง210 ปี-5-5
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง211 ปี-8-8
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง212 ปี-6-6
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง213 ปี-1-1
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง214 ปี-1-1
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง215 ปี----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010031 บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด112-13
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี1--1
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี-4-4
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี-1-1
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี-1-1
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี-4-4
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี-1-1
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี-1-1
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง22 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง23 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง24 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง25 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง26 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง27 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง28 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง29 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง210 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง211 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง212 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง213 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง214 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง215 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง216 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง217 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง218 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง219 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง220 ปี----
55010033 บ้านบ่อสวก #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-3-3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง24 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง25 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง26 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง27 ปี-1-1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง28 ปี-1-1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง29 ปี-1-1
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง210 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง211 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง212 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง213 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง214 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง215 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด2243-65
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง2น้อยกว่า 2 ปี----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง22 ปี----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง23 ปี----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง24 ปี4--4
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง25 ปี10--10
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง26 ปี82-10
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง27 ปี-7-7
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง28 ปี-6-6
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง29 ปี-6-6
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง210 ปี-10-10
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง211 ปี-7-7
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง212 ปี-5-5
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง213 ปี----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง214 ปี----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง215 ปี----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง216 ปี----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง217 ปี----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง218 ปี----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง219 ปี----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง220 ปี----
55010035 บ้านต้าม เมืองน่านเมือง220 ปีขึ้นไป----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด1538-53
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง32 ปี----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง33 ปี----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง34 ปี----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง35 ปี7--7
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง36 ปี7--7
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง37 ปี17-8
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง38 ปี-7-7
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง39 ปี-10-10
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง310 ปี-7-7
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง311 ปี-2-2
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง312 ปี-4-4
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง313 ปี-1-1
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง314 ปี----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง315 ปี----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง316 ปี----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง317 ปี----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง318 ปี----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง319 ปี----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง320 ปี----
55010036 บ้านเชียงยืน เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด5717775309
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง32 ปี----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง33 ปี----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง34 ปี----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง35 ปี27--27
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง36 ปี30--30
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง37 ปี-31-31
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง38 ปี-26-26
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง39 ปี-31-31
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง310 ปี-28-28
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง311 ปี-21-21
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง312 ปี-38139
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง313 ปี-22527
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง314 ปี--2626
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง315 ปี--2020
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง316 ปี--22
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง317 ปี--11
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง318 ปี----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง319 ปี----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง320 ปี----
55010037 บ้านน้ำโค้ง เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-15-15
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง32 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง33 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง34 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง35 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง36 ปี-1-1
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง37 ปี-1-1
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง38 ปี-4-4
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง39 ปี-3-3
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง310 ปี-3-3
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง311 ปี-2-2
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง312 ปี-1-1
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง313 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง314 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง315 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง316 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง317 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง318 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง319 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปี----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง32 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง33 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง34 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง35 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง36 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง37 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง38 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง39 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง310 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง311 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง312 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง313 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง314 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง315 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง316 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง317 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง318 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง319 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง320 ปี----
55010039 บ้านสะเนียน #เลิกสถานศึกษาเมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด6924485398
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง32 ปี----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง33 ปี----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง34 ปี13--13
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง35 ปี36--36
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง36 ปี2022-42
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง37 ปี-36-36
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง38 ปี-38-38
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง39 ปี-40-40
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง310 ปี-27-27
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง311 ปี-29-29
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง312 ปี-42345
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง313 ปี-81624
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง314 ปี-24244
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง315 ปี--1616
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง316 ปี--66
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง317 ปี--22
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง318 ปี----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง319 ปี----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง320 ปี----
55010040 บ้านสองแคว เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด6922065354
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง32 ปี----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง33 ปี----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง34 ปี11--11
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง35 ปี34--34
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง36 ปี241-25
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง37 ปี-38-38
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง38 ปี-38-38
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง39 ปี-26-26
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง310 ปี-38-38
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง311 ปี-28-28
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง312 ปี-33-33
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง313 ปี-171229
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง314 ปี-11819
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง315 ปี--3030
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง316 ปี--44
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง317 ปี--11
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง318 ปี----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง319 ปี----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง320 ปี----
55010041 บ้านปางเป๋ย เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด723-30
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง32 ปี----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง33 ปี----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง34 ปี----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง35 ปี4--4
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง36 ปี31-4
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง37 ปี-3-3
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง38 ปี-1-1
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง39 ปี-4-4
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง310 ปี-5-5
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง311 ปี-3-3
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง312 ปี-6-6
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง313 ปี----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง314 ปี----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง315 ปี----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง316 ปี----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง317 ปี----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง318 ปี----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง319 ปี----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปี----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-182442
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง32 ปี----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง33 ปี----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง34 ปี----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง35 ปี----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง36 ปี-1-1
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง37 ปี-2-2
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง38 ปี----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง39 ปี-4-4
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง310 ปี-5-5
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง311 ปี-5-5
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง312 ปี-134
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง313 ปี--55
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง314 ปี--77
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง315 ปี--88
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง316 ปี--11
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง317 ปี----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง318 ปี----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง319 ปี----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง320 ปี----
55010043 บ้านวังตาว เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-13-13
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง32 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง33 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง34 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง35 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง36 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง37 ปี-1-1
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง38 ปี-1-1
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง39 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง310 ปี-4-4
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง311 ปี-4-4
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง312 ปี-2-2
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง313 ปี-1-1
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง314 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง315 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง316 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง317 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง318 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง319 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปี----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-30-30
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง32 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง33 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง34 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง35 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง36 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง37 ปี-6-6
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง38 ปี-3-3
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง39 ปี-5-5
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง310 ปี-7-7
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง311 ปี-2-2
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง312 ปี-7-7
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง313 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง314 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง315 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง316 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง317 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง318 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง319 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง320 ปี----
55010045 บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง32 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง33 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง34 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง35 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง36 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง37 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง38 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง39 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง310 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง311 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง312 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง313 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง314 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง315 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง316 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง317 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง318 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง319 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปี----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด267144141
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง3น้อยกว่า 2 ปี----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง32 ปี----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง33 ปี----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง34 ปี5--5
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง35 ปี15--15
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง36 ปี614-20
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง37 ปี-10-10
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง38 ปี-12-12
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง39 ปี-4-4
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง310 ปี-9-9
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง311 ปี-15-15
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง312 ปี-7613
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง313 ปี--1313
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง314 ปี--1515
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง315 ปี--1010
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง316 ปี----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง317 ปี----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง318 ปี----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง319 ปี----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง320 ปี----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา เมืองน่านเมือง320 ปีขึ้นไป----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-522880
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม4 ปี----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม5 ปี----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม6 ปี-2-2
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม7 ปี-6-6
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม8 ปี-7-7
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม9 ปี-6-6
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม10 ปี-11-11
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม11 ปี-13-13
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม12 ปี-729
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม13 ปี--1111
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม14 ปี--1010
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม15 ปี--55
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม16 ปี----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010048 บ้านน้ำปาย แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด541955
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม4 ปี----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม5 ปี2--2
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม6 ปี32-5
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม7 ปี-5-5
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม8 ปี-7-7
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม9 ปี-9-9
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม10 ปี-5-5
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม11 ปี-6-6
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม12 ปี-5-5
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม13 ปี-2-2
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม14 ปี--22
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม15 ปี--77
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม16 ปี----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010049 บ้านป่าสัก แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-38-38
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม4 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม5 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม6 ปี-2-2
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม7 ปี-6-6
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม8 ปี-6-6
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม9 ปี-6-6
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม10 ปี-6-6
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม11 ปี-7-7
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม12 ปี-5-5
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม13 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม14 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม15 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม16 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010051 บ้านน้ำปูน แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด167730123
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม4 ปี3--3
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม5 ปี2--2
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม6 ปี11--11
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม7 ปี-11-11
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม8 ปี-15-15
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม9 ปี-13-13
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม10 ปี-8-8
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม11 ปี-11-11
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม12 ปี-16-16
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม13 ปี-369
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม14 ปี--99
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม15 ปี--1313
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม16 ปี--11
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม17 ปี--11
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010052 บ้านน้ำพาง แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม4 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม5 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม6 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม7 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม8 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม9 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม10 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม11 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม12 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม13 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม14 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม15 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม16 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4413745226
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม4 ปี5--5
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม5 ปี23--23
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม6 ปี169-25
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม7 ปี-25-25
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม8 ปี-29-29
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม9 ปี-24-24
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม10 ปี-21-21
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม11 ปี-15-15
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม12 ปี-14-14
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม13 ปี--1616
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม14 ปี--1313
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม15 ปี--1414
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม16 ปี--22
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010057 บ้านร่มเกล้า แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด5717847282
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม4 ปี----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม5 ปี18--18
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม6 ปี39--39
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม7 ปี-36-36
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม8 ปี-35-35
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม9 ปี-36-36
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม10 ปี-32-32
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม11 ปี-18-18
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม12 ปี-21-21
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม13 ปี--1313
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม14 ปี--2020
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม15 ปี--1313
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม16 ปี--11
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010058 บ้านน้ำตวง แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด88332123
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม4 ปี----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม5 ปี2--2
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม6 ปี63-9
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม7 ปี-12-12
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม8 ปี-18-18
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม9 ปี-14-14
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม10 ปี-9-9
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม11 ปี-10-10
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม12 ปี-16-16
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม13 ปี-11314
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม14 ปี--1616
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม15 ปี--22
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม16 ปี--11
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010059 บ้านตอง แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด8681591
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม4 ปี----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม5 ปี5--5
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม6 ปี37-10
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม7 ปี-5-5
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม8 ปี-3-3
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม9 ปี-15-15
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม10 ปี-10-10
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม11 ปี-14-14
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม12 ปี-12-12
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม13 ปี-167
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม14 ปี--22
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม15 ปี-167
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม16 ปี--11
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010060 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด551-56
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม4 ปี----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม5 ปี2--2
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม6 ปี31-4
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม7 ปี-5-5
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม8 ปี-9-9
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม9 ปี-13-13
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม10 ปี-6-6
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม11 ปี-9-9
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม12 ปี-8-8
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม13 ปี----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม14 ปี----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม15 ปี----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม16 ปี----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010061 บ้านแคว้ง แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-34-34
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม4 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม5 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม6 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม7 ปี-5-5
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม8 ปี-6-6
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม9 ปี-6-6
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม10 ปี-2-2
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม11 ปี-9-9
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม12 ปี-6-6
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม13 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม14 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม15 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม16 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010063 บ้านพรหม แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด17186-203
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม4 ปี2--2
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม5 ปี8--8
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม6 ปี78-15
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม7 ปี-16-16
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม8 ปี-41-41
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม9 ปี-40-40
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม10 ปี-29-29
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม11 ปี-27-27
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม12 ปี-25-25
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม13 ปี----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม14 ปี----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม15 ปี----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม16 ปี----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010064 ชุมชนบ้านนาคา แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-31-31
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม4 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม5 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม6 ปี-4-4
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม7 ปี-7-7
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม8 ปี-2-2
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม9 ปี-7-7
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม10 ปี-4-4
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม11 ปี-3-3
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม12 ปี-4-4
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม13 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม14 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม15 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม16 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010065 บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-46-46
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริมน้อยกว่า 2 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม2 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม3 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม4 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม5 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม6 ปี-1-1
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม7 ปี-7-7
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม8 ปี-8-8
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม9 ปี-3-3
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม10 ปี-8-8
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม11 ปี-11-11
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม12 ปี-8-8
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม13 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม14 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม15 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม16 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม17 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม18 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม19 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม20 ปี----
55010068 บ้านห้วยบง แม่จริมแม่จริม20 ปีขึ้นไป----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด3175-106
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี4--4
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี21--21
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี63-9
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-9-9
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-11-11
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-13-13
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-14-14
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-14-14
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-11-11
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี----
55010071 บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด-18-18
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-3-3
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-3-3
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-7-7
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-5-5
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2781-108
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี15--15
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี12--12
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-18-18
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-15-15
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-9-9
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-13-13
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-15-15
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-11-11
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี----
55010073 บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด267520121
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี11--11
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี15--15
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-9-9
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-18-18
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-7-7
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-11-11
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-16-16
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-12-12
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี--1010
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี-145
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี-156
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี--11
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี----
55010076 บ้านฟ้า บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด52150-202
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี2--2
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี23--23
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี27--27
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-24-24
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-25-25
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-26-26
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-18-18
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-31-31
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-26-26
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี----
55010077 บ้านวังยาว บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2360-83
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี4--4
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี7--7
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี8--8
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี42-6
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-13-13
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-7-7
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-10-10
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-11-11
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-10-10
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-7-7
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด3591-126
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวงน้อยกว่า 2 ปี----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง2 ปี----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง3 ปี----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง4 ปี2--2
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง5 ปี15--15
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง6 ปี181-19
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง7 ปี-14-14
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง8 ปี-13-13
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง9 ปี-11-11
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง10 ปี-12-12
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง11 ปี-16-16
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง12 ปี-24-24
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง13 ปี----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง14 ปี----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง15 ปี----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง16 ปี----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง17 ปี----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง18 ปี----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง19 ปี----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปี----
55010080 ชุมชนบ้านหลวง บ้านหลวงบ้านหลวง20 ปีขึ้นไป----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด633-39
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย12 ปี----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย13 ปี----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย14 ปี----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย15 ปี5--5
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย16 ปี12-3
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย17 ปี-2-2
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย18 ปี-6-6
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย19 ปี-5-5
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย110 ปี-5-5
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย111 ปี-7-7
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย112 ปี-5-5
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย113 ปี-1-1
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย114 ปี----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย115 ปี----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย116 ปี----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย117 ปี----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย118 ปี----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย119 ปี----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย120 ปี----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1034-44
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย12 ปี----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย13 ปี----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย14 ปี----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย15 ปี4--4
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย16 ปี61-7
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย17 ปี-3-3
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย18 ปี-3-3
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย19 ปี-9-9
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย110 ปี-4-4
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย111 ปี-5-5
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย112 ปี-9-9
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย113 ปี----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย114 ปี----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย115 ปี----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย116 ปี----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย117 ปี----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย118 ปี----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย119 ปี----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย120 ปี----
55010083 บ้านเชียงของ นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด313-16
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย12 ปี----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย13 ปี----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย14 ปี----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย15 ปี2--2
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย16 ปี1--1
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย17 ปี-4-4
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย18 ปี-2-2
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย19 ปี-2-2
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย110 ปี-3-3
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย111 ปี-1-1
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย112 ปี-1-1
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย113 ปี----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย114 ปี----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย115 ปี----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย116 ปี----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย117 ปี----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย118 ปี----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย119 ปี----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย120 ปี----
55010084 บ้านห้วยเลา นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด834-42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย12 ปี----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย13 ปี----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย14 ปี1--1
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย15 ปี4--4
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย16 ปี3--3
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย17 ปี-7-7
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย18 ปี-3-3
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย19 ปี-5-5
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย110 ปี-8-8
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย111 ปี-4-4
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย112 ปี-7-7
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย113 ปี----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย114 ปี----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย115 ปี----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย116 ปี----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย117 ปี----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย118 ปี----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย119 ปี----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย120 ปี----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด-22-22
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย12 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย13 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย14 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย15 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย16 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย17 ปี-3-3
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย18 ปี-4-4
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย19 ปี-3-3
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย110 ปี-3-3
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย111 ปี-4-4
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย112 ปี-5-5
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย113 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย114 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย115 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย116 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย117 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย118 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย119 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย120 ปี----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด120453-573
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย12 ปี----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย13 ปี----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย14 ปี22--22
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย15 ปี52--52
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย16 ปี4527-72
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย17 ปี181-82
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย18 ปี-64-64
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย19 ปี-78-78
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย110 ปี-65-65
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย111 ปี-63-63
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย112 ปี-74-74
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย113 ปี-1-1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย114 ปี----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย115 ปี----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย116 ปี----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย117 ปี----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย118 ปี----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย119 ปี----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย120 ปี----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1436-50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย12 ปี----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย13 ปี----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย14 ปี1--1
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย15 ปี9--9
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย16 ปี4--4
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย17 ปี-8-8
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย18 ปี-4-4
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย19 ปี-6-6
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย110 ปี-8-8
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย111 ปี-8-8
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย112 ปี-1-1
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย113 ปี-1-1
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย114 ปี----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย115 ปี----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย116 ปี----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย117 ปี----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย118 ปี----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย119 ปี----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย120 ปี----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1524-39
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย12 ปี----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย13 ปี----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย14 ปี2--2
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย15 ปี5--5
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย16 ปี81-9
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย17 ปี-6-6
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย18 ปี-1-1
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย19 ปี-1-1
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย110 ปี-2-2
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย111 ปี-9-9
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย112 ปี-4-4
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย113 ปี----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย114 ปี----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย115 ปี----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย116 ปี----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย117 ปี----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย118 ปี----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย119 ปี----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย120 ปี----
55010089 บ้านพืชเจริญ นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1125-36
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย12 ปี----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย13 ปี----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย14 ปี----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย15 ปี8--8
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย16 ปี3--3
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย17 ปี-6-6
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย18 ปี-5-5
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย19 ปี-5-5
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย110 ปี-2-2
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย111 ปี-6-6
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย112 ปี----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย113 ปี-1-1
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย114 ปี----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย115 ปี----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย116 ปี----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย117 ปี----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย118 ปี----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย119 ปี----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย120 ปี----
55010090 บ้านน้ำพุ นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด3211537184
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย1น้อยกว่า 2 ปี----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย12 ปี----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย13 ปี----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย14 ปี6--6
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย15 ปี6--6
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย16 ปี20--20
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย17 ปี-20-20
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย18 ปี-16-16
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย19 ปี-18-18
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย110 ปี-21-21
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย111 ปี-23-23
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย112 ปี-17-17
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย113 ปี--1010
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย114 ปี--88
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย115 ปี--1919
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย116 ปี----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย117 ปี----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย118 ปี----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย119 ปี----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย120 ปี----
55010092 บ้านเปา นาน้อยนาน้อย120 ปีขึ้นไป----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด3913940218
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย22 ปี----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย23 ปี----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย24 ปี4--4
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย25 ปี18--18
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย26 ปี179-26
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย27 ปี-24-24
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย28 ปี-18-18
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย29 ปี-24-24
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย210 ปี-29-29
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย211 ปี-15-15
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย212 ปี-20-20
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย213 ปี--1414
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย214 ปี--1313
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย215 ปี--1212
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย216 ปี--11
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย217 ปี----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย218 ปี----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย219 ปี----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย220 ปี----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อย นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด257027122
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย22 ปี----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย23 ปี----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย24 ปี5--5
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย25 ปี11--11
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย26 ปี92-11
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย27 ปี-13-13
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย28 ปี-10-10
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย29 ปี-9-9
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย210 ปี-16-16
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย211 ปี-12-12
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย212 ปี-819
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย213 ปี--88
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย214 ปี--88
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย215 ปี--1010
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย216 ปี----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย217 ปี----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย218 ปี----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย219 ปี----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย220 ปี----
55010094 บ้านนาไค้ นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด614-20
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย22 ปี----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย23 ปี----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย24 ปี----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย25 ปี3--3
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย26 ปี3--3
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย27 ปี-4-4
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย28 ปี-3-3
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย29 ปี-2-2
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย210 ปี-3-3
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย211 ปี-1-1
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย212 ปี-1-1
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย213 ปี----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย214 ปี----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย215 ปี----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย216 ปี----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย217 ปี----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย218 ปี----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย219 ปี----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย220 ปี----
55010095 บ้านทัพม่าน นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด29103-132
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย22 ปี----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย23 ปี----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย24 ปี7--7
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย25 ปี13--13
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย26 ปี913-22
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย27 ปี-12-12
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย28 ปี-16-16
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย29 ปี-14-14
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย210 ปี-18-18
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย211 ปี-13-13
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย212 ปี-17-17
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย213 ปี----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย214 ปี----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย215 ปี----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย216 ปี----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย217 ปี----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย218 ปี----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย219 ปี----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย220 ปี----
55010096 บ้านใหม่ นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2560-85
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย22 ปี----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย23 ปี----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย24 ปี2--2
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย25 ปี16--16
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย26 ปี73-10
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย27 ปี-10-10
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย28 ปี-4-4
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย29 ปี-9-9
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย210 ปี-12-12
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย211 ปี-12-12
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย212 ปี-10-10
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย213 ปี----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย214 ปี----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย215 ปี----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย216 ปี----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย217 ปี----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย218 ปี----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย219 ปี----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย220 ปี----
55010097 บ้านหัวเมือง นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด3--3
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย22 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย23 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย24 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย25 ปี1--1
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย26 ปี2--2
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย27 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย28 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย29 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย210 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย211 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย212 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย213 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย214 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย215 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย216 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย217 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย218 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย219 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย220 ปี----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1665-81
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย22 ปี----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย23 ปี----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย24 ปี5--5
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย25 ปี6--6
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย26 ปี51-6
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย27 ปี-11-11
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย28 ปี-13-13
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย29 ปี-12-12
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย210 ปี-13-13
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย211 ปี-7-7
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย212 ปี-6-6
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย213 ปี-2-2
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย214 ปี----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย215 ปี----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย216 ปี----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย217 ปี----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย218 ปี----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย219 ปี----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย220 ปี----
55010100 บ้านหนองบัว นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1545-60
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย22 ปี----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย23 ปี----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย24 ปี4--4
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย25 ปี7--7
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย26 ปี41-5
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย27 ปี-7-7
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย28 ปี-7-7
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย29 ปี-7-7
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย210 ปี-9-9
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย211 ปี-8-8
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย212 ปี-6-6
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย213 ปี----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย214 ปี----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย215 ปี----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย216 ปี----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย217 ปี----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย218 ปี----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย219 ปี----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย220 ปี----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด530-35
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2น้อยกว่า 2 ปี----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย22 ปี----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย23 ปี----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย24 ปี----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย25 ปี2--2
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย26 ปี32-5
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย27 ปี-4-4
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย28 ปี-4-4
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย29 ปี-5-5
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย210 ปี-4-4
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย211 ปี-7-7
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย212 ปี-4-4
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย213 ปี----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย214 ปี----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย215 ปี----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย216 ปี----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย217 ปี----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย218 ปี----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย219 ปี----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย220 ปี----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย220 ปีขึ้นไป----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1940-59
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย32 ปี----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย33 ปี----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย34 ปี2--2
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย35 ปี10--10
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย36 ปี74-11
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย37 ปี-5-5
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย38 ปี-6-6
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย39 ปี-3-3
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย310 ปี-6-6
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย311 ปี-7-7
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย312 ปี-9-9
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย313 ปี----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย314 ปี----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย315 ปี----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย316 ปี----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย317 ปี----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย318 ปี----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย319 ปี----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย320 ปี----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด4712048215
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย32 ปี----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย33 ปี----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย34 ปี18--18
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย35 ปี19--19
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย36 ปี104-14
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย37 ปี-23-23
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย38 ปี-34-34
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย39 ปี-14-14
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย310 ปี-17-17
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย311 ปี-14-14
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย312 ปี-14-14
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย313 ปี--1212
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย314 ปี--1212
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย315 ปี--2424
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย316 ปี----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย317 ปี----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย318 ปี----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย319 ปี----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย320 ปี----
55010105 บ้านนา นาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด938-47
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย32 ปี----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย33 ปี----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย34 ปี----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย35 ปี4--4
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย36 ปี5--5
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย37 ปี-6-6
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย38 ปี-7-7
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย39 ปี-5-5
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย310 ปี-6-6
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย311 ปี-7-7
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย312 ปี-7-7
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย313 ปี----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย314 ปี----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย315 ปี----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย316 ปี----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย317 ปี----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย318 ปี----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย319 ปี----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย320 ปี----
55010106 บ้านน้ำลัด นาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด238032135
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย32 ปี----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย33 ปี----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย34 ปี1--1
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย35 ปี10--10
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย36 ปี12--12
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย37 ปี-15-15
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย38 ปี-14-14
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย39 ปี-12-12
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย310 ปี-10-10
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย311 ปี-12-12
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย312 ปี-17-17
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย313 ปี--99
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย314 ปี--1111
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย315 ปี--1010
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย316 ปี--11
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย317 ปี--11
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย318 ปี----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย319 ปี----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย320 ปี----
55010108 บ้านสันทะ นาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1945-64
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย32 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย33 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย34 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย35 ปี8--8
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย36 ปี11--11
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย37 ปี-17-17
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย38 ปี-2-2
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย39 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย310 ปี-6-6
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย311 ปี-10-10
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย312 ปี-10-10
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย313 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย314 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย315 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย316 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย317 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย318 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย319 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย320 ปี----
55010109 บ้านเชตวัน นาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1238-50
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย32 ปี----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย33 ปี1--1
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย34 ปี2--2
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย35 ปี5--5
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย36 ปี43-7
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย37 ปี-10-10
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย38 ปี-5-5
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย39 ปี-7-7
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย310 ปี-3-3
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย311 ปี-5-5
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย312 ปี-5-5
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย313 ปี----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย314 ปี----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย315 ปี----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย316 ปี----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย317 ปี----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย318 ปี----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย319 ปี----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย320 ปี----
55010110 บ้านห้วยส้ม นาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย32 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย33 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย34 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย35 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย36 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย37 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย38 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย39 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย310 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย311 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย312 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย313 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย314 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย315 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย316 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย317 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย318 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย319 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย320 ปี----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด322-25
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย32 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย33 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย34 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย35 ปี1--1
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย36 ปี21-3
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย37 ปี-4-4
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย38 ปี-5-5
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย39 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย310 ปี-5-5
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย311 ปี-3-3
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย312 ปี-4-4
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย313 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย314 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย315 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย316 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย317 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย318 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย319 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย320 ปี----
55010112 บ้านส้าน นาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด11023875423
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย3น้อยกว่า 2 ปี----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย32 ปี----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย33 ปี----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย34 ปี27--27
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย35 ปี55--55
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย36 ปี2823-51
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย37 ปี-41-41
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย38 ปี-42-42
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย39 ปี-37-37
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย310 ปี-32-32
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย311 ปี-31-31
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย312 ปี-19221
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย313 ปี-112940
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย314 ปี-22123
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย315 ปี--1616
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย316 ปี--55
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย317 ปี--22
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย318 ปี----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย319 ปี----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย320 ปี----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์ นาน้อยนาน้อย320 ปีขึ้นไป----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด58541-599
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา12 ปี----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา13 ปี----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา14 ปี4--4
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา15 ปี24--24
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา16 ปี3025-55
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา17 ปี-64-64
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา18 ปี-92-92
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา19 ปี-94-94
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา110 ปี-94-94
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา111 ปี-95-95
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา112 ปี-75-75
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา113 ปี-2-2
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา114 ปี----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา115 ปี----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา116 ปี----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา117 ปี----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา118 ปี----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา119 ปี----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา120 ปี----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด660-66
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา12 ปี----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา13 ปี----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา14 ปี----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา15 ปี4--4
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา16 ปี24-6
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา17 ปี-7-7
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา18 ปี-9-9
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา19 ปี-8-8
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา110 ปี-11-11
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา111 ปี-9-9
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา112 ปี-12-12
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา113 ปี----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา114 ปี----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา115 ปี----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา116 ปี----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา117 ปี----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา118 ปี----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา119 ปี----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา120 ปี----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา12 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา13 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา14 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา15 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา16 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา17 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา18 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา19 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา110 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา111 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา112 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา113 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา114 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา115 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา116 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา117 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา118 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา119 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา120 ปี----
55010116 บ้านดอนไชย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด49160-209
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา12 ปี----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา13 ปี----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา14 ปี1--1
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา15 ปี25--25
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา16 ปี231-24
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา17 ปี-22-22
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา18 ปี-23-23
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา19 ปี-32-32
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา110 ปี-29-29
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา111 ปี-23-23
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา112 ปี-29-29
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา113 ปี-1-1
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา114 ปี----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา115 ปี----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา116 ปี----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา117 ปี----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา118 ปี----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา119 ปี----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา120 ปี----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคล เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด-7-7
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา12 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา13 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา14 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา15 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา16 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา17 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา18 ปี-2-2
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา19 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา110 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา111 ปี-1-1
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา112 ปี-4-4
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา113 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา114 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา115 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา116 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา117 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา118 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา119 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา120 ปี----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1447-61
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา12 ปี----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา13 ปี----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา14 ปี4--4
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา15 ปี4--4
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา16 ปี65-11
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา17 ปี-9-9
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา18 ปี-12-12
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา19 ปี-4-4
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา110 ปี-6-6
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา111 ปี-6-6
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา112 ปี-5-5
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา113 ปี----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา114 ปี----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา115 ปี----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา116 ปี----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา117 ปี----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา118 ปี----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา119 ปี----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา120 ปี----
55010121 บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1510340158
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา12 ปี----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา13 ปี----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา14 ปี1--1
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา15 ปี7--7
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา16 ปี7--7
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา17 ปี-19-19
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา18 ปี-20-20
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา19 ปี-22-22
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา110 ปี-11-11
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา111 ปี-12-12
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา112 ปี-18321
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา113 ปี-11819
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา114 ปี--55
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา115 ปี--1414
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา116 ปี----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา117 ปี----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา118 ปี----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา119 ปี----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา120 ปี----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1421-35
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา12 ปี----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา13 ปี6--6
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา14 ปี3--3
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา15 ปี5--5
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา16 ปี-1-1
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา17 ปี-3-3
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา18 ปี-3-3
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา19 ปี-2-2
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา110 ปี-6-6
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา111 ปี-3-3
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา112 ปี-3-3
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา113 ปี----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา114 ปี----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา115 ปี----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา116 ปี----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา117 ปี----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา118 ปี----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา119 ปี----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา120 ปี----
55010123 บ้านปางสา เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด315-18
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา12 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา13 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา14 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา15 ปี3--3
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา16 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา17 ปี-1-1
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา18 ปี-1-1
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา19 ปี-1-1
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา110 ปี-4-4
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา111 ปี-5-5
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา112 ปี-3-3
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา113 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา114 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา115 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา116 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา117 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา118 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา119 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา120 ปี----
55010124 บ้านนาเคียน เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด459-63
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา1น้อยกว่า 2 ปี----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา12 ปี----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา13 ปี----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา14 ปี----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา15 ปี1--1
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา16 ปี3--3
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา17 ปี-11-11
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา18 ปี-4-4
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา19 ปี-15-15
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา110 ปี-7-7
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา111 ปี-8-8
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา112 ปี-14-14
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา113 ปี----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา114 ปี----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา115 ปี----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา116 ปี----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา117 ปี----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา118 ปี----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา119 ปี----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา120 ปี----
55010125 บ้านครกคำ เวียงสาเวีงยสา120 ปีขึ้นไป----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด17-8
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา26 ปี1--1
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา27 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา28 ปี-1-1
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา29 ปี-3-3
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา210 ปี-1-1
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา211 ปี-1-1
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา212 ปี-1-1
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา213 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด12-3
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา25 ปี1--1
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา26 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา27 ปี-1-1
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา28 ปี-1-1
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา29 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา210 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา211 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา212 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา213 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา26 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา27 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา28 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา29 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา210 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา211 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา212 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา213 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-59-59
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา26 ปี-2-2
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา27 ปี-11-11
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา28 ปี-11-11
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา29 ปี-9-9
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา210 ปี-8-8
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา211 ปี-12-12
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา212 ปี-6-6
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา213 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010129 ทุ่งศรีทอง เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด615-21
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา24 ปี2--2
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา25 ปี4--4
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา26 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา27 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา28 ปี-1-1
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา29 ปี-3-3
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา210 ปี-2-2
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา211 ปี-6-6
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา212 ปี-3-3
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา213 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010130 ศรีนาชื่น เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-61-61
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา26 ปี-1-1
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา27 ปี-12-12
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา28 ปี-6-6
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา29 ปี-7-7
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา210 ปี-14-14
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา211 ปี-14-14
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา212 ปี-7-7
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา213 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010131 นาเหลืองไชยราม เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา26 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา27 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา28 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา29 ปี-4-4
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา210 ปี-3-3
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา211 ปี-1-1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา212 ปี-5-5
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา213 ปี-1-1
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-14-14
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา26 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา27 ปี-7-7
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา28 ปี-3-3
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา29 ปี-3-3
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา210 ปี-1-1
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา211 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา212 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา213 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด2263-85
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา24 ปี4--4
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา25 ปี13--13
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา26 ปี55-10
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา27 ปี-7-7
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา28 ปี-6-6
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา29 ปี-18-18
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา210 ปี-11-11
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา211 ปี-7-7
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา212 ปี-9-9
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา213 ปี----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา26 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา27 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา28 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา29 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา210 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา211 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา212 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา213 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา26 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา27 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา28 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา29 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา210 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา211 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา212 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา213 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010136 บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด946-55
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา26 ปี9--9
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา27 ปี-6-6
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา28 ปี-5-5
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา29 ปี-7-7
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา210 ปี-8-8
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา211 ปี-8-8
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา212 ปี-9-9
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา213 ปี-3-3
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010137 บ้านสาลี่ เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด52166-218
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา25 ปี26--26
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา26 ปี25--25
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา27 ปี134-35
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา28 ปี-31-31
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา29 ปี-23-23
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา210 ปี-28-28
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา211 ปี-29-29
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา212 ปี-21-21
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา213 ปี----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010138 บ้านน้ำมวบ เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-9537132
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา26 ปี-4-4
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา27 ปี-19-19
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา28 ปี-20-20
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา29 ปี-17-17
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา210 ปี-8-8
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา211 ปี-10-10
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา212 ปี-16622
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา213 ปี--1313
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา214 ปี-11314
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา215 ปี--55
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010140 บ้านแม่ขะนิง เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-751994
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา26 ปี-2-2
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา27 ปี-18-18
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา28 ปี-13-13
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา29 ปี-10-10
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา210 ปี-14-14
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา211 ปี-10-10
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา212 ปี-5-5
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา213 ปี-369
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา214 ปี--55
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา215 ปี--77
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา217 ปี--11
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010141 ภูเค็งพัฒนา เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา26 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา27 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา28 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา29 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา210 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา211 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา212 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา213 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา214 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา215 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ #เลิกสถานศึกษาเวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-392059
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา2น้อยกว่า 2 ปี----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา22 ปี----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา23 ปี----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา24 ปี----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา25 ปี----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา26 ปี-4-4
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา27 ปี-9-9
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา28 ปี-5-5
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา29 ปี-3-3
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา210 ปี-7-7
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา211 ปี-5-5
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา212 ปี-617
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา213 ปี--1313
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา214 ปี--33
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา215 ปี--33
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา216 ปี----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา217 ปี----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา218 ปี----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา219 ปี----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา220 ปี----
55010143 ไตรธารวิทยา เวียงสาเวียงสา220 ปีขึ้นไป----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-21-21
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-5-5
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-5-5
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-4-4
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-2-2
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-3-3
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-1-1
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี-1-1
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-7-7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี-3-3
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-4-4
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-26-26
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี-2-2
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-2-2
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-4-4
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-1-1
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-5-5
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-9-9
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-3-3
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด96655130
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา35 ปี3--3
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา36 ปี6--6
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา37 ปี-3-3
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา38 ปี-16-16
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา39 ปี-10-10
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา310 ปี-11-11
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา311 ปี-15-15
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา312 ปี-11112
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา313 ปี--2323
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา314 ปี--1515
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา315 ปี--1414
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา316 ปี--22
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010148 บ้านท่ามงคล เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1065-75
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา35 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา36 ปี10--10
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา37 ปี-7-7
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา38 ปี-9-9
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา39 ปี-23-23
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา310 ปี-6-6
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา311 ปี-15-15
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา312 ปี-5-5
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-8-8
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-2-2
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-2-2
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-1-1
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-3-3
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-49-49
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา35 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา36 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา37 ปี-6-6
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา38 ปี-9-9
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา39 ปี-5-5
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา310 ปี-5-5
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา311 ปี-10-10
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา312 ปี-14-14
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010151 บ้านฮากฮาน เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด7514156272
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา34 ปี1--1
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา35 ปี31--31
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา36 ปี401-41
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา37 ปี327-30
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา38 ปี-24-24
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา39 ปี-23-23
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา310 ปี-16-16
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา311 ปี-23-23
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา312 ปี-23-23
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา313 ปี-32225
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา314 ปี-11516
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา315 ปี--1818
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา316 ปี--11
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010152 บ้านบ่อหอย เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-39-39
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-7-7
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-7-7
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-5-5
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-7-7
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-8-8
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-5-5
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-28-28
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-2-2
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-3-3
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-2-2
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-4-4
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-6-6
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-10-10
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี-1-1
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-30-30
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-1-1
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-6-6
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-2-2
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-8-8
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-8-8
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-5-5
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-21-21
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา35 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา36 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา37 ปี-2-2
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา38 ปี-1-1
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา39 ปี-1-1
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา310 ปี-6-6
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา311 ปี-7-7
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา312 ปี-4-4
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010156 บ้านนาก้า เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด747-54
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา34 ปี1--1
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา35 ปี2--2
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา36 ปี41-5
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา37 ปี-11-11
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา38 ปี-8-8
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา39 ปี-4-4
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา310 ปี-7-7
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา311 ปี-8-8
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา312 ปี-8-8
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010158 บ้านสาลีก เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด16124-140
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา34 ปี1--1
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา35 ปี5--5
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา36 ปี103-13
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา37 ปี-11-11
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา38 ปี-24-24
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา39 ปี-24-24
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา310 ปี-22-22
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา311 ปี-21-21
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา312 ปี-17-17
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา314 ปี-1-1
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา316 ปี-1-1
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่ เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1838-56
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา35 ปี11--11
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา36 ปี7--7
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา37 ปี-8-8
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา38 ปี-8-8
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา39 ปี-5-5
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา310 ปี-6-6
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา311 ปี-4-4
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา312 ปี-6-6
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา313 ปี-1-1
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1333-46
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา34 ปี1--1
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา35 ปี6--6
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา36 ปี6--6
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา37 ปี-7-7
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา38 ปี-4-4
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา39 ปี-5-5
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา310 ปี-5-5
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา311 ปี-7-7
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา312 ปี-5-5
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-21-21
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี-6-6
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-2-2
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี-7-7
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี-1-1
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี-2-2
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี-3-3
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา34 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา35 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา36 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา37 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา38 ปี-2-2
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา39 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา310 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา311 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา312 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด653-59
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา34 ปี3--3
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา35 ปี2--2
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา36 ปี11-2
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา37 ปี-8-8
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา38 ปี-5-5
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา39 ปี-4-4
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา310 ปี-8-8
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา311 ปี-10-10
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา312 ปี-17-17
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010164 บ้านไหล่น่าน เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1227-39
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา3น้อยกว่า 2 ปี----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา32 ปี----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา33 ปี----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา34 ปี2--2
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา35 ปี2--2
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา36 ปี8--8
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา37 ปี-8-8
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา38 ปี-6-6
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา39 ปี-2-2
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา310 ปี-2-2
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา311 ปี-4-4
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา312 ปี-5-5
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา313 ปี----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา314 ปี----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา315 ปี----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา316 ปี----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา317 ปี----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา318 ปี----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา319 ปี----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา320 ปี----
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาเวียงสา320 ปีขึ้นไป----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด1645-61
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา4น้อยกว่า 2 ปี----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา42 ปี----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา43 ปี----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา44 ปี3--3
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา45 ปี7--7
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา46 ปี62-8
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา47 ปี-7-7
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา48 ปี-5-5
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา49 ปี-7-7
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา410 ปี-9-9
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา411 ปี-8-8
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา412 ปี-5-5
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา413 ปี-2-2
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา414 ปี----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา415 ปี----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา416 ปี----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา417 ปี----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา418 ปี----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา419 ปี----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา420 ปี----
55010167 บ้านชมพู เวียงสาเวียงสา420 ปีขึ้นไป----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด826-34
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้อยกว่า 2 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา42 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา43 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา44 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา45 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา46 ปี8--8
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา47 ปี-6-6
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา48 ปี-5-5
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา49 ปี-3-3
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา410 ปี-4-4
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา411 ปี-5-5
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา412 ปี-3-3
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา413 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา414 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา415 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา416 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา417 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา418 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา419 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา420 ปี----
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา420 ปีขึ้นไป----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด420-24
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา4น้อยกว่า 2 ปี----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา42 ปี----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา43 ปี----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา44 ปี----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา45 ปี2--2
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา46 ปี2--2
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา47 ปี-2-2
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา48 ปี-3-3
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา49 ปี-3-3
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา410 ปี-3-3
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา411 ปี-3-3
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา412 ปี-6-6
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา413 ปี----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา414 ปี----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา415 ปี----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา416 ปี----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา417 ปี----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา418 ปี----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา419 ปี----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา420 ปี----
55010169 บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาเวียงสา420 ปีขึ้นไป----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด1159-70
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา4น้อยกว่า 2 ปี----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา42 ปี----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา43 ปี----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา44 ปี----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา45 ปี8--8
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา46 ปี36-9
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา47 ปี-12-12
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา48 ปี-5-5
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา49 ปี-9-9
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา410 ปี-10-10
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา411 ปี-12-12
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา412 ปี-4-4
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา413 ปี----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา414 ปี-1-1
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา415 ปี----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา416 ปี----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา417 ปี----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา418 ปี----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา419 ปี----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา420 ปี----
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาเวียงสา420 ปีขึ้นไป----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4นักเรียนทั้งหมด211-13
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา4น้อยกว่า 2 ปี----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา42 ปี----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา43 ปี----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา44 ปี----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา45 ปี----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา46 ปี2--2
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา47 ปี-3-3
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา48 ปี-3-3
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา49 ปี-3-3
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา410 ปี-1-1
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา411 ปี-1-1
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา412 ปี----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา413 ปี----
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา