ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

182

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
142
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
126
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
38
ดูข้อมูล
รร.ไม่มีนักเรียน
18

0

ห้องเรียน

ดูข้อมูล

280

ครูและบุคลากร

สนง.
92
รร.
188
ดูข้อมูล

0

นักเรียน

ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
0
นร.ประถมศึกษา
0
นร.ม.ต้น
0
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 93 /51%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 33 /18%
ประถมศึกษา 33 /18%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 5 /3%
ไม่มีนักเรียน 18 /10%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 142 /78%
ขนาดกลาง 38 /21%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 142 /78%
ขนาดที่ 2 25 /14%
ขนาดที่ 3 5 /3%
ขนาดที่ 4 6 /3%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 2 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2561 2562 2563..
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เมืองน่าน

41 โรงเรียน

ดูข้อมูล
แม่จริม

14 โรงเรียน

ดูข้อมูล
บ้านหลวง

8 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาน้อย

28 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เวียงสา

53 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาหมื่น

16 โรงเรียน

ดูข้อมูล
สันติสุข

11 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ภูเพียง

15 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Version 2020.07